INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATAktualności

AKTUALNOŚCI

z dnia 10.03.2017r.

Warsztaty negocjacyjne organizowane dla doktorantów i studentów pierwszego roku II stopnia

W dniach 30 marca i 06 kwietnia 2017 r. w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki odbędą się po raz drugi warsztaty negocjacyjne organizowane dla doktorantów i studentów pierwszego roku II stopnia. Warsztaty będą symulacją negocjacji wielostronnych, prowadzonych na forach rozbrojeniowych w systemie Narodów Zjednoczonych.

Pierwszego dnia uczestnikom zostanie przekazana wiedza nt. technik, organizacji oraz przedmiotu wielostronnych rokowań rozbrojeniowych, a także przedstawiony scenariusz i przydzielone role w praktycznej części warsztatów. Drugiego dnia uczestnicy wcielą się w role delegacji państw i będą mieli za zadanie wynegocjować tekst rezolucji I Komitetu Zgromadzenia Ogólnego NZ, a następnie podjąć działanie (głosowanie, przyjęcie lub odrzucenie projektu). Warsztaty poprowadzą: ambasador dr Zdzisław Rapacki, Grzegorz Poznański, płk dr inż. Marek Zadrożny, dr Joanna Antczak oraz doktoranci mgr Małgorzata Rejman-Karolewska, mgr Iga Leszczyńska, mgr Karolina Jaworska mgr inż. Łukasz Lepionka, mgr Michał Rudnicki, ppor. rez. mgr Albert Karolewski i mgr Karol Kwietniewski

HARMONOGRAM

Więcej informacji o warsztatach jest na stronie: https://watwarsztaty.wordpress.com/

 


Jubileusz 70-lecia prof. dr. hab. inż. Piotra Zaskórskiego

Prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski obchodzi dziś Jubileusz 70-lecia. Urodził się 15 czerwca 1946 roku w Grodzisku. W 1964 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy i rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Technicznej, początkowo na Wydziale Elektrotechnicznym, a następnie - po reorganizacji – na Wydziale Cybernetyki. Studia te ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1970 roku, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera wojskowych zastosowań cybernetyki.

Po ukończeniu studiów jako podporucznik WP został skierowany do Ośrodka Przetwarzania Informacji Pomorskiego Okręgu Wojskowego, początkowo na stanowisko programisty a następnie projektanta systemów informatycznych. Właśnie w Bydgoszczy, w typowej wojskowej strukturze - rozpoczęła się droga naukowa Profesora. Początkowo były to prace koncepcyjno-projektowe, ale w jednym z projektów zmodyfikował algorytm Balazsa i zastosował go do wyznaczania optymalnego rozwiązania dużych zagadnień programowania liniowego, składających się  z dużej liczby zmiennych,  z uwzględnieniem wielu kryteriów w przestrzeni binarnej. Prace te dały początek badaniom zwieńczonym obroną rozprawy doktorskiej w 1976 roku nt. „Modelowanie wzorców żywienia z wykorzystaniem elektronicznej techniki obliczeniowej oraz badanie ich przydatności” i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych. Ważny przy tym dla systemu obronnego był fakt, iż zmodyfikowany algorytm znalazł szersze zastosowanie poza logistyką również w ówczesnym systemie kontroli przestrzeni powietrznej kraju. Po obronie rozprawy został wyznaczony na stanowisko szefa Wydziału Projektowania w Zespole Informatyki Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

Dalsza część artykułu

 

W latach 1977- 1979 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Automatyzacji Systemów Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W tym czasie i w kolejnych latach w strukturach już Wojskowego Instytutu Informatyki brał udział między innymi w pracach nad systemami informatycznymi dowodzenia i zarządzania w SZ RP. Od 1987 do 1989 roku Jubilat pracuje na stanowisku zastępcy do spraw naukowych komendanta Filii nr 2 Wojskowego Instytutu Informatyki. Inicjuje wtedy prace nad systemami wspomagania projektowania i kieruje między innymi procesem rozpakowania oraz adaptacji pakietu komputerowego wspomagania projektowania PSL/PSA do projektowania złożonego, wieloszczeblowego systemu wsparcia dowodzenia dla szczebla strategicznego i operacyjnego w obszarze zabezpieczenia technicznego oraz kwatermistrzowskiego Wojska Polskiego.     

W latach 1989–1990 został skierowany do zespołu badawczo-studyjnego ds. restrukturyzacji i integracji logistyki wojskowej, w zakresie dostaw oraz zaopatrywania SZ RP a potem eksploatacji techniki wojskowej. Dzisiejszy Jubilat  bezpośrednio kierował zespołem, który opracował koncepcję informatyzacji zintegrowanych organizacyjnie i funkcjonalnie obszarów. Koncepcja ta już w latach 90-tych była  sukcesywnie wdrażana w kilkudziesięciu składnicach materiałowych WP. Po zakończeniu prac w zespole Jubilat został skierowany do Sztabu Służb Technicznych MON, gdzie jako główny specjalista koordynował realizację koncepcji kompleksowego wdrażania systemów komputerowego wspomagania kierowania zabezpieczeniem technicznym a także przygotował założenia organizacyjno-funkcjonalne do produkcji polskiego zestawu Ruchomego Punktu Obliczeniowego (RPO) dla potrzeb dowodzenia.     Od 1992 do 1996 roku Profesor Piotr Zaskórski pełni funkcję szefa Oddziału Informatyki i Łączności w Sztabie Logistyki Sztabu Generalnego WP. Wówczas właśnie następuje wdrożenie wykonanych wcześniej projektów dotyczących informatycznych, zintegrowanych systemów kierowania zaopatrywaniem i innymi elementami logistycznymi WP. Znaczący był również udział Profesora w opracowaniu założeń i koncepcji zintegrowanych systemów dowodzenia SZ RP m.in. „ KOLORADO” i „ SZAFRAN – ZT” a potem „ZŁOCIEŃ”.     

W 1996 roku  Jubilat obejmuje funkcję komendanta Centrum Informatyki Sztabu Generalnego WP. Była to wówczas centralna, resortowa jednostka badawczo-projektowa oraz eksploatacyjno-wdrożeniowa w obszarze informatyki wojskowej. Kierowanie taką instytucją w okresie intensywnych zmian w systemie obronnym państwa wymagało wielkiego wysiłku. W tym okresie Profesor Piotr Zaskórski stanął na czele ponad 100 osobowego, interdyscyplinarnego zespołu projektowo-wdrożeniowego, powołanego do realizacji systemu wspomagania dowodzenia dla szczebli strategiczno-operacyjnych pk. „KOLORADO MP”. System ten został zaprojektowany, zweryfikowany i pozytywnie oceniony nie tylko przez polskie środowisko naukowe oraz praktyków. Projekt uzyskał także rekomendacje przedstawicieli NATO.     W 2000 roku Jubilat objął funkcję Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, gdzie sprawował nadzór nad realizacją kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych w obszarze innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych dla potrzeb obronności. Mimo poważnych obowiązków służbowych Profesor nie zaprzestał działalności naukowo – badawczej. W 2002 roku przedstawił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej pt.: „Procesy dowodzenia wojskami lądowymi w środowisku zautomatyzowanych systemów dowodzenia”. Po wysokiej ocenie rozprawy oraz dorobku naukowego proces zakończył pomyślnym kolokwium i uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego nauk wojskowych.     

 Kariera Profesora Piotra Zaskórskiego nie jest typową karierą akademicką. Oprócz krótkiego okresu pracy w latach 1977-1979 w strukturach WAT – dopiero w 1997 roku podejmuje pracę dydaktyczną w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Od 2003 roku działalność tę intensyfikuje podejmując pracę nauczyciela akademickiego w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT oraz w Wyższej Warszawskiej Szkole Informatyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Z pewnością sprzyjał temu fakt przejścia Kandydata na wojskową emeryturę, co uzewnętrznia się także zdynamizowaniem Jego działalności naukowej i dydaktycznej.     

Jako nauczyciel akademicki Profesor prowadzi badania w dziedzinie zarządzania i bezpieczeństwa oraz obronności rozszerzając obszar zainteresowań do problemów związanych z zarządzaniem zasobami informacyjnymi oraz projektami a także systemami dowodzenia.   Prowadził i prowadzi oraz profiluje przedmioty związane z Jego działalnością poznawczą. Obok problemów związanych z zagadnieniami zarządzania projektami i procesami zajmuje się również obszarem „Zarządzania procesami w sytuacjach kryzysowych” oraz „Ewaluacją systemów reagowania kryzysowego”. Dodać należy, iż w latach 2002- 2003 podjął także praktyczną działalność w Krajowym Centrum Reagowania Kryzysowego i Ratownictwa na stanowisku głównego specjalisty w dziedzinie systemów kierowania i dowodzenia.  Niezwykle aktywna jest działalność publicystyczna Jubilata. Ogółem w jego dorobku znajduje się ponad czterysta opracowań i publikacji naukowych. Z tej liczby większość należy zaliczyć do oryginalnych prac twórczych. Wśród szczególnie przydatnych są liczne elektroniczne podręczniki i skrypty oraz prace nieprzeznaczone do publicznego rozpowszechniania. W grupie oryginalnych prac twórczych na szczególną uwagę zasługują liczne monografie autorskie oraz opracowania monograficzne wykonane pod naukową redakcją Profesora a także monografie, w których jest On autorem ważnych, profilujących całość - rozdziałów.  Można zauważyć, iż dorobek ten w sensie ilościowym i jakościowym jest bardzo bogaty. W grupie projektów badawczych do ważnych efektów poznawczo-koncepcyjnych można zaliczyć wyniki takich prac, jak:1) Praca naukowo – badawcza pt.: Model zintegrowanego systemu informatycznego planowania obronnego SZ RP, wyd. Zegrze 2005.2) Projekt badawczy pt.: Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli, wyd. Warszawa 2011.3) Projekt badawczy pt.  Problemy zarządzania, aspekty ekonomiczne i humanistyczne w kontekście bezpieczeństwa narodowego, wyd. Warszawa 2014.     

W grupie opracowań monograficznych za najważniejsze należy uznać opracowania:1) Monografia pt.: Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, wyd. WAT, Warszawa 2005.2) Monografia pod red. naukową  P. Zaskórskiego pt.: Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, wyd. WAT, Warszawa 2011.3) Monografia pt.: Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, wyd. WAT, Warszawa 2012.4) Monografia współautorska profilowana przez Jubilata pt.: Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym, wyd. WAT, Warszawa 2013 ze zmianami w 2015.     

Należy zauważyć, iż Jubilat podejmuje ambitne próby systematycznych badań nad unowocześnieniem systemów dowodzenia oraz nad wdrażaniem nowoczesnych technik informatycznych w procesach zarządzania, w tym przede wszystkim zarządzania kryzysowego oraz w organizacjach zhierarchizowanych. Niewątpliwie znaczący wkład do nauk o obronności i bezpieczeństwie wnoszą prace związane z modelami zarządzania organizacjami w warunkach zagrożeń obejmującymi także informacyjną ciągłość działania oraz przeciwdziałania asymetrii informacyjnej. Prace Profesora są logicznym ciągiem, bazującym na rzetelnych badaniach, o czym może świadczyć fakt, iż większość prac badawczych znalazła zastosowanie w praktyce. Do ważniejszych praktycznie użytecznych osiągnięć Profesora można zaliczyć:-  Kierowanie i nadzorowanie wdrożeń ponad 100 projektów badawczo-rozwojowych z obszaru techniki wojskowej,-  Wdrożenie 17 projektów  informatycznych z różnych obszarów działalności ewidencyjno-planistycznej,-   Nadzór merytoryczny  procesów wdrożeniowo-produkcyjnych w obszarze działalności wojskowych instytutów i przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych (38 podmiotów gospodarczych).-   Opracowanie koncepcji i wdrożenie systemu zintegrowanego zaopatrywania dużych organizacji hierarchicznych (pion logistyki WP),-   Opracowanie projektu koncepcyjnego i wdrożenie projektu technologicznego systemów planistyczno- decyzyjnych  w obszarze  złożonych systemów działania,-   Opracowanie modelu systemu komputerowego wspomagania kierowania eksploatacją techniki,-   Opracowanie modelu i wdrożenie technologii wielopoziomowego systemu podejmowania decyzji i wspomagania dowodzenia,-    Opracowanie koncepcji organizacji i informatyzacji  systemu reagowania kryzysowego MON.    

 W całokształcie osiągnięć naukowych należy podkreślić systematyczne uczestnictwo Jubilata w konferencjach i sympozjach naukowych. Był wielokrotnie organizatorem lub współorganizatorem takich konferencji, w tym także konferencji międzynarodowych. W procesie dydaktycznym Profesor systematycznie uczestniczy w kształceniu młodych kadr naukowych. Dotychczas wypromował dwóch doktorów, kilkudziesięciu magistrów oraz ponad stu inżynierów i licencjatów. Opiekuje się aktualnie 5 doktorantami. Potrafi skupiać wokół siebie młodych adeptów nauki i skutecznie się nimi opiekować.     

Droga naukowa Jubilata nie jest obrazem typowej kariery akademickiej. Profesor bazuje na dużym doświadczeniu organizacyjnym i projektowo-wdrożeniowym, w różnych obszarach działalności wojska i gospodarki narodowej, co jest poparte złożonymi badaniami na rzecz systemów obronnych w sytuacji jednoczesnego kierowania dużymi organizacjami badawczo- rozwojowymi. To trudna droga rozwoju, w której Jubilat cechował się umiejętnością współdziałania i ambicją oraz systematyczną, bardzo trudną pracą nad sobą, a nade wszystko wielkim poświęceniem oraz ciągłym poszukiwaniem, niepokojem poznawczym i pomysłowością popartą pracowitością i wszechstronną wiedzą.W sierpniu 2012 roku  w ramach uznania za: „ (…) opracowanie i wdrożenie w resorcie obrony narodowej nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych wspomaganych komputerowo w dowodzeniu i zarządzaniu”  został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej wpisem doHonorowej Księgi Wojska Polskiego. W kwietniu 2014 roku Prezydent RP wręczył Mu nominację profesorską. Jest odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, a w tym Krzyżem Oficerskim oraz Kawalerskim OOP.Z dużym uznaniem należy odnieść się do tych osiągnięć, dostrzegając talent projektowy, naukowy i dydaktyczny oraz organizacyjny Jubilata.Gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślnościW imieniu Całej Społeczności Wydziału Cybernetyki           

Dziekan

Prof. dr hab. inż. Jerzy Gawinecki

Warszawa 15 czerwca 2016 roku

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013