INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATRozdziały w monografiach nauki humanistyczne

Rozdział: Kulturowe aspekty kresu ludzkiego życia
Monografia: Aktualny stan bioetyki i ekologii w Polsce i na świecie; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2005 Siedlce


Rozdział: Egzystencjalny wymiar starości
Monografia: Aktualny stan bioetyki i ekologii w Polsce i na świecie; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2005 Siedlce


Rozdział: Metafizyka wrażeń z pobliża kresu człowieka
Monografia: Filozofia wychowania jako wartość kultury; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2006 Słupsk, ISBN/ISSN: 83-920270-4-3


Rozdział: Rodzaje norm moralnych możliwych w wychowaniu patriotycznym
Monografia: Wychowanie patriotyczne żołnierzy. Tradycja i współczesność.; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2007 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-924616-1-6


Rozdział: Aksjologia moralnego indywidualizmu w warunkach polityczno-gospodarczego rozwoju RP
Monografia: Polityczno - gospodarczy rozwój Polski w strukturach Unii Europejskiej; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Współautor, 2007 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-89399-37-3

Rozdział: Rola tanatologii w kształtowaniu świadomości ludzi w Unii Europejskiej
Monografia: Współczesne wyzwania europejskie; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2008 Warszawa, ISBN/ISSN: ISBN 978-83-89399-74


Rozdział: Zaburzenia psychiczne jako zło dewiacji politycznej i moralnej
Monografia: Moralność a polityka; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2009 Siedlce, ISBN/ISSN: 978-83-7051-563-8


Rozdział: Położenie społeczne i poziom moralności zawodowej w etosie oficera polskiego (według niektórych badań)
Monografia: Etos inteligencji i meandry szkolnictwa wyższego w Polsce, Tom 1; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2009 Siedlce


Rozdział: Modele krzewienia wartości moralnych w wyższym wojskowym szkolnictwie
Monografia: Etos inteligencji i meandry szkolnictwa wyższego w Polsce, Tom 2; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2009 Siedlce


Rozdział: Związki zawodowe a elastyczne bezpieczeństwo na rynku pracy
Monografia: Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego.; Bogusław Jagusiak (IOZ) - Autor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-88-6

Rozdział: Wartość pracy w poglądach młodzieży akademickiej
Monografia: Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego.; Marian Kasperski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-88-6


Rozdział: Społeczna odpowiedzialność organizacji w nowoczesnym zarządzaniu
Monografia: Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku; Janusz Świniarski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-61-9Rozdział: Rozwiązania informatyczne wspomagające proces szkoleń e-learningowych
Monografia: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej; Jolanta Tarapata (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-79-4


Rozdział: Prakseologia. Implikacje dla zarządzania procesem pracy
Monografia: Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego.; Zenon Nowakowski (IOZ) - Autor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-88-6


Rozdział: Metody identyfikacji klienta i jego potrzeb stosowane w marketingu relacji
Monografia: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej; Marta Miszczak (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-79-4

 

Rozdział: Krótki zarys anglo-amerykańskiego partnerstwa politycznego
Monografia: Era Blaira i Browna. Wybrane problemy rządów Partii Pracy w Zjednoczonym Królestwie 1997- 2010; Arnold Warchał (IOZ) - Autor, 2010 Kraków, ISBN/ISSN: 978-83-7545-192-4


Rozdział: Główne koncepcje wojny, pokoju i bezpieczeństwa filozofów starożytnych i sredniowiecznych
Monografia: Edukacja dla bezpieczeństwa - bezpieczeństwo w edukacji cz. I Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa; Janusz Świniarski (IOZ) - Autor, 2010 Siedlce, ISBN/ISSN: 978-83-7051-606-2Rozdział: Etyczne przemiany w profesjonalnych siłach zbrojnych
Monografia: Profesjonalizacja obrony narodowej; Janusz Świniarski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62345-13-7Rozdział: Cele wychowania humanistycznego w uczelni wojskowej, w: Wybrane zagadnienia kształcenia wojskowego
Monografia: Wybrane zagadnienia kształcenia wojskowego; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: bedzie uzup.


Rozdział: Aksjologiczne założenia polskiej polityki zagranicznej
Monografia: Polska polityka zagraniczna; Franciszek Gołembski (IOZ) - Autor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-8376-4132-11

 

Rozdział: Wydział Cybernetyki
Monografia: ; Wojciech Włodarkiewicz (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62954-13-1


Rozdział: Uwarunkowania w procesach innowacyjnych w organizacji; rozdział w monografii pt. "..."; Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza HUMANITAS
Monografia: -; Jolanta Tarapata (IOZ) - Współautor, Alicja Krzepicka (IOZ) - Współautor, 2011, ISBN/ISSN: do uzupełnieniaRozdział: Transformacje bezpieczeństwa
Monografia: Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych; Janusz Świniarski (IOZ) - Autor, 2011 Szczytno, ISBN/ISSN: 978-83-7462-301-8


Rozdział: The experiences from UN peace-keepers mission of PMC in UNDOF
Monografia: Bezpieczeństwo kryzysowe; Gabriel Nowacki (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 9788392322528Rozdział: Terroryzm a prawo międzynarodowe w: Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erze globalizmu, pod red. R. Jakubczak, R. Radziejewski
Monografia: -; Zenon Trejnis (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61


Rozdział: Rola kodeksów w kształtowaniu deontologii zawodowej
Monografia: Etos pracy i deontologia zawodowa; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62954-24-7


Rozdział: Przymioty negocjatora. Rozważania teoretyczne a wyniki badań demoskopowych
Monografia: Etos pracy i deontologia zawodowa; Marian Kasperski (IOZ) - Współautor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62954-24-7


Rozdział: O tendencjach w przemianach etosu pracy i etyk zawodowych
Monografia: Etos pracy i deontologia zawodowa; Janusz Świniarski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62954-24-7Rozdział: Korpus oficerski armii Rzeczypospolitej w okresie Sejmu Wielkiego - kształtowanie etosu oficerskiego
Monografia: Etos pracy i deontologia zawodowa; Wojciech Włodarkiewicz (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62954-24-7


Rozdział: Ewolucja systemu bezpieczeństwa narodowego RP?, w: Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i Materiały, t. 1
Monografia: -; Zenon Trejnis (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-7463-305-6

 

Rozdział: Etos oficerski w Siłach Zbrojnych II Rzeczypospolitej
Monografia: Etos pracy i deontologia zawodowa; Zenon Nowakowski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62954-24-7Rozdział: Deontologia zawodowa pilota i etyka operatora lotniczego
Monografia: Etos pracy i deontologia zawodowa; Małgorzata Jaroszyńska (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62954-24-7


Rozdział: Bezpieczeństwo w europejskim i amerykańskim modelu demokracji
Monografia: Transformacje demokracji; Janusz Świniarski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-7641-431-7Rozdział: Wizje świata w świetle doświadczeń ludzi w stanie śmierci klinicznej
Monografia: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2005 Warszawa, ISBN/ISSN: 83-7072-342-X


Rozdział: Kulturowe aspekty kresu ludzkiego życia
Monografia: Aktualny stan bioetyki i ekologii w Polsce i na świecie; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Współautor, 2005 Siedlce, ISBN/ISSN: 83-7051-331-X

 

Rozdział: Edukacja obywatelska tłem interakcji społecznych wśród żołnierzy
Monografia: Edukacja obywatelska żołnierzy. Nowy kształt, nowe wyzwania; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2005 Warszawa, ISBN/ISSN: 83-921521-3-1


Rozdział: Glosa do humanistycznego przygotowania kadr oficerskich
Monografia: Humanistyczne kompetencje oficerów wobec wyzwań współczesności; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2006 Warszawa, ISBN/ISSN: 83-89423-92-8


Rozdział: Aksjologia moralnego indywidualizmu w warunkach polityczno-gospodarczego rozwoju RP
Monografia: Polityczno - gospodarczy rozwój Polski w strukturach Unii Europejskiej; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Współautor, 2007 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-89399-37-3


Rozdział: Agresywny charakter natury człowieka
Monografia: Ewolucja koncepcji natury ludzkiej w świetle nauk filozoficznych, psychologii, teologii i politologii; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Autor, 2007 Siedlce, ISBN/ISSN: 978-83-7051-423-5


Rozdział: Europejskie standardy jakości kształcenia a realia polski
Monografia: Współczesne wyzwania europejskie; Marian Kasperski (IOZ) - Autor, 2008 Warszawa

 

Rozdział: Stosunek do pracy jako aspekt charakteru narodowego
Monografia: Zagadnienie bezpieczeństwa w problematyce charakteru narodowego Polaków; Marian Kasperski (IOZ) - Autor, 2009 Warszawa


Rozdział: Poza zasadą bezpieczeństwa, czyli casus suicydologiczny w charakterze narodowym
Monografia: Zagadnienie bezpieczeństwa w problematyce charakteru narodowego Polaków; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Współautor, 2009 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-37-4


Rozdział: Śmierć na polu walki w poglądach kadry i żołnierzy Wojska Polskiego
Monografia: Pole walki jako antynomia bezpieczeństwa; Marian Kasperski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-73-2


Rozdział: Zarządzanie bezpieczeństwem aglomeracji w dobie globalizacji
Monografia: Bezpieczeństwo kryzysowe; Ryszard Jakubczak (IOZ) - Współautor, 2010 Gdańsk, ISBN/ISSN: 978-83-920390-8-2


Rozdział: Sytuacja kobiet na rynku pracy
Monografia: Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego.; Marta Miszczak (IOZ) - Autor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61b486-88-6

 

Rozdział: Spory wokół określenia bezpieczeństwa
Monografia: Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym; Zenon Trejnis (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: będzie uzup.


Rozdział: Przywództwo w organizacji wirtualnej
Monografia: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej; Marta Miszczak (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-79-4


Rozdział: Poza zasdą bezpieczeństwa, czyli casus suicydologiczny w charakterze narodowym
Monografia: Zagadnienie bezpieczeństwa w problematyce charakteru narodowego Polaków; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-37-4


Rozdział: Kulturowe aspekty studiów europejskich
Monografia: Studia Europejskie. Zagadnienia metodologiczne; Franciszek Gołembski (IOZ) - Autor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-8361-408-55-0


Rozdział: Infrastruktura krytyczna - koncepcja i zakres
Monografia: Ochrona infrastruktury krytycznej; Zenon Trejnis (IOZ) - Współautor, 2010 Szczytno, ISBN/ISSN: 978-83-7462-261-5


Rozdział: Filozofia bezpieczeństwa w naturalistycznych interpretacjach pola walki
Monografia: Pole walki jako antynomia bezpieczeństwa; Janusz Świniarski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-61486-73-2


Rozdział: Działalność zawodowa i jej brak w perspektywie filozofii bezpieczeństwa
Monografia: Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego.; Janusz Świniarski (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-61-9


Rozdział: Antropologiczne aspekty pola walki
Monografia: Pole walki jako antynomia bezpieczeństwa; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-73-2


Rozdział: Adama Schaffa koncepcja wyzwolenia pracy jako podstawy bezpieczenstwa informatycznej cywilizacj
Monografia: Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa narodowego.; Marek Adamkiewicz (IOZ) - Współautor, 2010 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61486-88-6


Rozdział: Wielostronna współpraca wojskowa RP w procesie globalizacji i regionalizacji bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe pod red. A. Ciupiński
Monografia: -; Wiesław Śmiałek (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 83-89423-95-2

 

Rozdział: Utylitaryzm i pragmatyzm w praktyce amerykańskiej i angielskiej przedsiębiorczości a światowy kryzys finansowy w 2007 roku
Monografia: Etos pracy i deontologia zawodowa; Stanisław Ptaszek (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62954-24-7


Rozdział: Traktatowe podstawy bezpieczenstwa Rzeczypospolitej Polski
Monografia: -; Wiesław Śmiałek (IOZ) - Autor, 2011 Olsztyn, ISBN/ISSN: 978-83-7462-305-6

Więcej…

Rozdział: The axiological premises of Polish foreign policy
Monografia: Poland's Foreign Policy in the 21 st Century; Franciszek Gołembski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-7462305-6


Rozdział: Spory wokół określenia bezpieczeństwa, w: Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2011, t.2
Monografia: -; Zenon Trejnis (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-7523-137-3


Rozdział: Renesansowe korekty realistycznej myśli filozoficznej o wojnie, pokoju i bezpieczeństwie na przykładzie poglądów Dantego i Machiavellego
Monografia: Filozofia życia. W poszukiwaniu mądrości piękna i dobra. Tom II; Janusz Świniarski (IOZ) - Autor, 2011 Siedlce, ISBN/ISSN: 978-83-7051-633-8


Rozdział: Prognozowanie bezpieczeństwa PDF Drukuj Email
niedziela, 17 marca 2013 12:31
Monografia: Bezpieczeństwo w teorii i w praktyce; Waldemar Kaczmarek (IOZ) - Autor, 2011 Szczytno, ISBN/ISSN: 978-83-7462-3010-8


Rozdział: Migronacjonalizm a wielokulturowość jako wyznaczniki bezpieczeństwa państw w Unii Europejskiej
Monografia: Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały. Tom I i II; Włodzimierz Gocalski (IOZ) - Autor, 2011 Szczytno, ISBN/ISSN: 978-83-7462305-6


Rozdział: Koncepcje oraz wyznaczniki bezpieczeństwa. Integracyjne i dezintegracyjne podejście do bezpieczeństwa
Monografia: Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych; Janusz Świniarski (IOZ) - Autor, 2011 Szczytno, ISBN/ISSN: 978-83-7462-301-8


Rozdział: Etos pracy klasy średniej
Monografia: Etos pracy i deontologia zawodowa; Marta Miszczak (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-62954-24-7


Rozdział: Edukacja dla bezpieczeństwa jako najnowsza koncepcja wychowania metawojskowego i metaobronnego czasów globalizacj
Monografia: -; Janusz Świniarski (IOZ) - Autor, 2011 Warszawa, ISBN/ISSN: 978-83-61

Rozdział: Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu filozoficznym
Monografia: Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały. Tom I i II; Janusz Świniarski (IOZ) - Autor, 2011 Szczytno, ISBN/ISSN: 978-83-7462-305-6

Rozdział: Bezpieczeństwo a nauka
Monografia: Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych; Janusz Świniarski (IOZ) - Autor, 2011 Szczytno, ISBN/ISSN: 978-83-7462-301-8
</body>


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013