INSTUTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ CYBERNETYKI WAT
LogoWCY logoIOZ LogoWATWydawnictwa instytutu

Nowoczesne Systemy Zarządzania-CZASOPISMO

„Nowoczesne Systemy Zarządzania” są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Organizacji i Zarządzania, który funkcjonuje w ramach Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Zasadniczym podmiotem prowadzącym to czasopismo jest Zakład Inżynierii Zarządzania.

Do publikacji w czasopiśmie są przyjmowane przede wszystkim artykuły naukowe z zakresu nauk o zarządzaniu. Po uzgodnieniu z Redakcją mogą być także zgłaszane artykuły z zakresu ekonomii, socjologii, psychologii, finansów, logistyki oraz nauk technicznych (zwłaszcza teleinformatycznych),  itp., jeśli przedstawiają badania prezentowane w aspekcie zarządzania.

Pierwszy numer czasopisma został wydany w 2006 roku. Od tego czasu ciągle są prowadzone prace mające na celu doskonalenie formuły oraz sposobu wydawania. Zasadnicze zmiany zostały wdrożone w 2012 r. Dotyczą one założeń wydawniczych, sposobu recenzowania i przyjmowania artykułów do publikacji. Wydawca powołał także nową Radę Naukową oraz ustanowił nowy skład Redakcji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało „Nowoczesnym Systemom Zarządzania” w latach 2012 i 2013 – 3 pkt. za każdy opublikowany artykuł naukowy.

„Nowoczesne Systemy Zarządzania” są indeksowane przez Bibliotekę Narodową pod numerem:  ISSN 1896-9380.

Oświadczenie Redakcji:

Redakcja „Nowoczesnych Systemów Zarządzania” deklaruje, że wersja papierowa niniejszego czasopisma jest wersją pierwotną.

DO POBRANIA

Procedura recenzowania artykułów naukowych

Zasady publikowania artykułów

Recenzenci stale współpracujący z NSZ

Rada Naukowa NSZ

Redakcja

Adres redakcji

Wskazówki redakcyjne

Oświadczenie praw autorskich

Oświadczenie o wkładzie autorskim

 


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-950 Warszawa 49 NIP:527-020-63-00 REGON: 012122900 ROK 2013