RMN 2018

KONKURS NA FINANSOWANIE PRAC BADAWCZYCH
SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW,
W TYM DOKTORANTÓW WYDZIAŁU CYBERNETYKI
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W 2018 ROKU

 1. Przy opracowywaniu „Wniosku o finansowanie RMN” należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:
  • Szczegółowe i merytoryczne uzasadnienie planowanych wydatków w ramach pracy badawczej;
   Należy sprawdzić (najlepiej poprzez kontakt telefoniczny z Panią Agnieszką Mordel, tel. +48 261 83 94 29) opinię Komisji oceniającej wniosek o przyznanie dotacji na finansowanie prac badawczych (składany w marcu b.r.) w zakresie przewidywanych zakupów aparatury naukowo-badawczej. Jeżeli ocena Komisji była niewystarczająca, należy wówczas we właściwym wniosku doprecyzować i obszerniej merytorycznie uzasadnić planowany zakup, a nie kopiować treści z poprzedniego wniosku.
  • Precyzyjne określenie zadań badawczych oraz przewidywanych wymiernych rezultatów ich realizacji;
  • Wskazanie miejsca publikacji wyników pracy.
 2. W trakcie realizacji pracy badawczej należy bezwzględnie  przestrzegać zasad zawartych w Zarządzeniu Rektora oraz Regulaminie przyznawania i rozliczania dotacji na finansowanie prac badawczych służących rozwojowi młodych naukowców i doktorantów (RMN) w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (do pobrania).
 3. Po zakończeniu pracy należy przygotować kompletną i szczegółową dokumentację pracy.

 

Zarządzenie Rektora WAT nr 18/RKR/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie „Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych w WAT”

 1. Skrócona Karta Projektu
 2. Pełnomocnictwo
 3. Wniosek o finansowanie PBS/RMN
 4. Raport roczny z realizacji PBS/RMN
 5. Raport końcowy z realizacji PBS/RMN
 6. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji pracy badawczej RMN/PBS

Kierowników projektów badawczych, proszę o przesłanie wniosków przed podpisaniem na adres Roman Budziło roman.budzilo(at)wat.edu.pl, DW: Agnieszka Mordel agnieszka.mordel(at)wat.edu.pl celem sprawdzenia poprawności sformułowania wniosku.

Osoby zainteresowane (nowych kierowników prac RMN) proszę o kontakt e-milowy z Panem Romanem Budziło roman.budzilo(at)wat.edu.pl lub osobiście pok. 259, bud. główny 100 celem weryfikacji wniosku i udzielenia dodatkowych wyjaśnień i pomocy przy planowaniu kosztów.