X National Doctoral and Student Scientific Conference entitled "Military security in the national and international perspective"

17.04.2019

W dniu 11 kwietnia 2019 roku odbyła się X Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym” organizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Cybernetyki oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT.

Impulsem do zorganizowania konferencji poświęconej tej tematyce, było obchodzone w tym roku 20-lecie wejścia Polski, Węgier i Czech do struktur NATO, 70 lecie powstania Sojuszu oraz dziesięciolecie powstania Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Obecna sytuacja na arenie międzynarodowej pokazuje, że bezpieczeństwo militarne jest znaczącym elementem w aspekcie kreowania globalnego środowiska bezpieczeństwa. Celem konferencji było zaprezentowanie procesu zmian zachodzących w tym obszarze oraz obecnego stanu badań nad bezpieczeństwem militarnym - zarówno w środowisku studenckim jak i doktoranckim, polskich oraz zagranicznych ośrodków badawczych.

Wyrazy wdzięczności i uznania kierujemy w stronę wszystkich osób i instytucji, wspierających to wydarzenie. Patronami konferencji byli Jego Magnificencja Rektor – Komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT oraz Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Pan Maciej Materka. Służba Kontrwywiadu Wojskowego wsparła konferencję także materiałami promocyjnymi i nagrodami za najlepszy referat. Patronem medialnym był Głos Akademicki. Dzięki dofinansowaniu ze strony Stowarzyszenia Węgierskich Absolwentów WAT, mogliśmy gościć w murach naszej uczelni studentów z Węgier.

Konferencję udało się zorganizować na wysokim poziomie również dzięki wsparciu finansowemu Działu Spraw Studenckich WAT, którego kierownikiem jest Pani mgr Małgorzata Podbielska.

Konferencję uroczyście otworzyła Pani Prorektor ds. Studenckich - dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT. Swoją obecnością konferencję uświetnił również Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki dr inż. Henryk Popiel, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IOiZ dr inż. Grzegorz Pokorski, oraz Pani Zastępca Dyrektora IOiZ ds. Kształcenia dr Wiesława Załoga, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Kierownik Studiów doktoranckich w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT.

W konkursie na najlepsze referaty zostały wyróżnione trzy najlepsze prace. Nagrody wręczyli: Pani Prorektor ds. Studenckich, Pan Prodziekan ds. Kształcenia, Pan Zastępca Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania oraz Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego. Pierwsze miejsce zajął Pan ppor. mar. Cyryl Wieleński za referat pt. „Prywatne firmy wojskowe (PMC) jako narzędzie prowadzenia wojny hybrydowej”. Drugie miejsce zajęła Pani mgr Iga Kleszczyńska za referat pt. „US military spending in the 21st century and global security in the perspective of neorealism”. Trzecie miejsce natomiast zajęła Pani ppor. mgr Aleksandra Murat-Bors, która podjęła temat pt. „Activities of the European Defence Agency to improve the defence capabilities of the European Union”. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym prelegentom!

Po wręczeniu nagród, uczestnicy i przybyli goście wysłuchali wykładu wprowadzającego wygłoszonego przez prof. dr hab. Waldemara Kaczmarka pt. „Wojna – kierunki ewolucji”. Profesor specjalizuje się w tematyce współczesnej sztuki wojennej, postrzeganej w aspekcie doświadczeń historycznych i perspektyw rozwojowych. W ostatnim czasie skupia się na badaniach poświęconym złożonym problemom zarządzania organizacjami, ze szczególnym naciskiem na organizacje publiczne o wysokim poziomie zhierarchizowania.

Po interesującym wykładzie wprowadzającym, głos zabrali prelegenci – przedstawiciele wiodących uczelni krajowych i węgierskich, m.in.: Narodowego Uniwersytetu Służb Publicznych i Uniwersytetu Corvinus w Budapeszcie, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Uczestnicy wystąpili w 3 panelach. W pierwszym panelu referenci wygłosili swoje referaty w języku angielskim, pozostałe panele zostały przeprowadzone w języku polskim. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród studentów, doktorantów i kadry naukowej.

Olivér Balogh

Nike Air Max 97 High

AttachmentSize
PDF icon list_gratulacyjny_szefa_sluzby_kontrwywiadu_wojskowego.pdf1.87 MB