Plan posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja odbywają się w poniższych terminach o godzinie 8:30, w zależności od potrzeb:

 • stacjonarnie, w Sali Senatu (pok. 337 / bud. 100)
 • w trybie zdalnym, na platformie MS Teams

Materiały dot. punktów planowanych do rozpatrzenia przez Radę zamieszczane są na platformie MS Teams, w Zespole RADA DYSCYPLINY ITiT, menu Pliki, w folderze z datą posiedzenia Rady.

Główna strona logowania do elektronicznego systemu głosowań dla członków Rady dostępna jest pod adresem: https://rada.wat.edu.pl/.

 


14.12.2021
Temat Referujący
1.

Wyznaczenie promotorów doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej WAT.

Przewodniczący Rady
2.

Wg potrzeb.

11.01.2022
Temat Referujący
1.

Wg potrzeb.

15.02.2022
Temat Referujący
1.

Zaopiniowanie wniosków o finansowanie Uczelnianych Grantów Badawczych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.

Przewodniczący Rady
2.

Wg potrzeb.

08.03.2022
Temat Referujący
1.

Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród rektorskich.

Przewodniczący Rady
2.

Analiza wyników działalności naukowo-badawczej i publikacyjnej w roku 20201.

Przewodniczący Rady
3.

Wg potrzeb.

12.04.2022
Temat Referujący
1.

Wg potrzeb.

10.05.2022
Temat Referujący
1.

Zaopiniowanie programów kształcenia w szkole doktorskiej w dyscyplinie naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.

Przewodniczący Rady
2.

Zaopiniowanie programów studiów przyporządkowanych do dyscypliny naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Przewodniczący Rady
3.

Wg potrzeb.

14.06.2022
Temat Referujący
1.

Wg potrzeb.

12.07.2022
Temat Referujący
1.

Wg potrzeb.


09.11.2021
Temat Referujący
1.

Wg potrzeb.

12.10.2021
Temat Referujący
1.

Uchwalenie Planu posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej ITiT w roku akademickim 2021/2022.

Przewodniczący Rady
2.

Wyznaczenie promotorów doktorantowi studiów III stopnia.

Przewodniczący Rady
13.07.2021
Temat Referujący
1.

Wg potrzeb.

08.06.2021
Temat Referujący
1.

Wg potrzeb.

11.05.2021
Temat Referujący
1.

Zaopiniowanie programów kształcenia w szkole doktorskiej w dyscyplinie naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.

Przewodniczący komisji
2.

Zaopiniowanie programów studiów przyporządkowanych do dyscypliny naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.

Przewodniczący Rady
3.

Wg potrzeb.

13.04.2021
Temat Referujący
1.

Wg potrzeb.

09.03.2021
Temat Referujący
1.

Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród rektorskich.

Przewodniczący Rady
2.

Analiza wyników działalności naukowo-badawczej i publikacyjnej w roku 2020.

Przewodniczący Rady
3.

Wg potrzeb.

09.02.2021
Temat Referujący
1.

Zaopiniowanie wniosków o finansowanie Uczelnianych Grantów Badawczych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.

Przewodniczący Rady
2.

Wg potrzeb.

12.01.2021
Temat Referujący
1.

Przyjęcie porządku posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady
2.

Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady z dnia 15.12.2020 r. i głosowania w dniu 21.12.2020 r.

3.

Sprawy doktorskie:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr. inż. Jarosławowi WOJTUNIOWI stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych.
Przewodniczący Komisji Doktorskiej
4.

Sprawy kadrowe.

Przewodniczący Rady
5.

Sprawy różne.

21.12.2020
Temat Referujący
1.

Zaopiniowanie wniosku Dziekana WCY dotyczącego przedłużenia zatrudnienia pracownika.

15.12.2020
Temat Referujący
1.

Przyjęcie porządku posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady
2.

Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady z dnia 10.11.2020 r. i 24.11.2020 r.

3.

Sprawy habilitacyjne:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Januszowi FURTAKOWI stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

4.

Sprawy doktorskie:

 1. Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie promotorów mgr. inż. Tomaszowi MAZURKIEWICZOWI, doktorantowi studiów III stopnia, proponowany promotor – prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁUBA, proponowany temat rozprawy: „Synteza logiczna funkcji boolowskich szczególnej postaci”,
 2. Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie promotorów mgr. inż. Tomaszowi GUTOWSKIEMU, doktorantowi Szkoły Doktorskiej WAT, proponowany promotor – dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, promotor pomocniczy – płk dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI,
 3. Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie promotorów mgr. inż. Patrykowi OSTROWSKIEMU, doktorantowi Szkoły Doktorskiej WAT, proponowany promotor – dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, promotor pomocniczy – płk dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI,
 4. Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie promotorów mgr. inż. Rafałowi SZCZEPANIKOWI, doktorantowi Szkoły Doktorskiej WAT, proponowany promotor – ppłk dr hab. inż. Jan KELNER, promotor pomocniczy – dr inż. Paweł SKOKOWSKI,
 5. Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie promotorów mgr. inż. Rafałowi TARSALE, doktorantowi Szkoły Doktorskiej WAT, proponowany promotor – dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, promotor pomocniczy – ppłk dr inż. Rafał KASPRZYK,
 6. Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie promotorów mgr. inż. Łukaszowi TYMOSZUKOWI, doktorantowi Szkoły Doktorskiej WAT, proponowany promotor – dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, promotor pomocniczy – ppłk dr inż. Rafał KASPRZYK,
 7. Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie promotorów mgr. inż. Dariuszowi WĄSICKIEMU, doktorantowi Szkoły Doktorskiej WAT, proponowany promotor – prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK, (lub: proponowani promotorzy: prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK, prof. dr hab. inż. Tadeusz ŁUBA).
Przewodniczący Rady
5.

Sprawy kadrowe.

Przewodniczący Rady
6.

Sprawy różne.

24.11.2020
Temat Referujący
1.

Przyjęcie opinii w sprawie merytorycznej oceny badań zrealizowanych w projekcie badawczym pn. „Mechanizmy bezpieczeństwa umożliwiające wojskowe zastosowania cywilnej infrastruktury Internetu Rzeczy” kr. SEMACITI.

Przewodniczący Rady
2.

Sprawy różne.

10.11.2020
Temat Referujący
1.

Przyjęcie porządku posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady
2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 13.10.2020 r.

3.

Rozpatrzenie propozycji zmian w Regulaminie Rady.

Przewodniczący Rady
4.

Sprawy doktorskie:

 1. Korekta uchwały nr 39/RDN ITiT/2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej mgr. inż. Jarosława WOJTUNIA (zmiana składu Komisji i zapisów dotyczących jej kompetencji), powołanie komisji egzaminacyjnych, ustalenie zakresu egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego.
 2. Korekta uchwały nr 23/RDN ITiT/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej mgr. inż. Pawła Jacka AUGUSTYNOWICZA (zmiana zapisów dotyczących kompetencji Komisji), powołanie komisji egzaminacyjnych, ustalenie zakresu egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego.
 3. Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adriana Piotra WOŹNIAKA nt. „Metoda efektywnego rozmieszczania komponentów oraz sterowania ich obciążeniem w systemach klasy SOA”, powołanie Komisji Doktorskiej, komisji egzaminacyjnych, ustalenie zakresu egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego.

 

Przewodniczący Rady
5.

Sprawy różne.

13.10.2020
Temat Referujący
1.

Przyjęcie porządku posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady
2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 14.07.2020 r.

3.

Uchwalenie Planu posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej ITiT.

Przewodniczący Rady
4.

Powołanie stałych komisji Rady Dyscypliny Naukowej ITiT.

Przewodniczący Rady
5.

Sprawy doktorskie:

 1. Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej kpt.  mgr. inż. Jarosława WOJTUNIA nt.  „Efektywne metody skrytej synchronizacji  akustycznych kanałów steganograficznych”, powołanie Komisji Doktorskiej – opinię o rozprawie przedstawia promotor płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI;
 2. Rozpatrzenie wniosku  o wyznaczenie promotorów  mgr. inż. Przemysława ŚCIBIORKA, doktoranta studiów III stopnia, proponowany promotor – płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, promotor pomocniczy – ppłk dr inż. Mariusz BEDNARCZYK, proponowany temat rozprawy: "Efektywne mechanizmy uwierzytelniania i weryfikacji  integralności w Sieciach Definiowanych Programowo z zastosowaniem Skrytej Warstwy Danych”.
Przewodniczący Rady
6.

Merytoryczna ocena badań zrealizowanych w projekcie badawczym pn. „Mechanizmy bezpieczeństwa umożliwiające wojskowe zastosowania cywilnej infrastruktury Internetu Rzeczy” kr. SEMACITI.

Przewodniczący Rady
7.

Sprawy kadrowe.

Przewodniczący Rady
8.

Sprawy różne.

14.07.2020
Temat Referujący
1.

Przyjęcie porządku posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady
2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 9.06.2020 r.

3.

Sprawy habilitacyjne i doktorskie:

 1. Powołanie Komisji Habilitacyjnej dr inż. Janusza FURTAKA
 2. Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Jacka AUGUSTYNOWICZA nt. „Efektywne badanie nieprzywiedlności wielomianów binarnych o szczególnych postaciach” i powołanie Komisji Doktorskiej
 3. Rozpatrzenie wniosku  o wyznaczenie promotorów mgr inż. Krystiana GRZESIAKA, kandydata ubiegającego się o stopień doktora w trybie eksternistycznym, proponowany promotor - dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, promotor pomocniczy – dr inż. Paweł SKOKOWSKI.

 

Przewodniczący Rady
4.

Sprawy kadrowe.

Przewodniczący Rady
5.

Sprawy różne.

09.06.2020
Temat Referujący
1.

Przyjęcie porządku posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady
2.

Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady z dnia 4.02.2020 r., 21.04.2020 r. i 12.05.2020 r.

3.

Sprawy doktorskie:

 1. Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie promotorów mgr inż. Marcina PACHNIKA, doktoranta studiów III stopnia, proponowany promotor - dr hab. inż. Kazimierz WORWA, promotor pomocniczy - dr inż. Rafał KASPRZYK
 2. Rozpatrzenie wniosku  o wyznaczenie promotorów mgr inż. Jarosława WÓJCIKA, doktoranta studiów III stopnia, proponowany promotor - dr hab. inż. Bolesław SZAFRAŃSKI, promotor pomocniczy – dr inż. Rafał KASPRZYK
 3. Rozpatrzenie wniosku  o wyznaczenie promotora mgr inż. Chunga Trana QUANG, doktoranta studiów III stopnia, proponowany promotor – prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK
 4. Rozpatrzenie wniosku  o wyznaczenie promotora mgr inż. Piotra Adama BULERA, doktoranta studiów III stopnia, proponowany promotor – płk dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI
 5. Rozpatrzenie wniosku  o wyznaczenie promotorów mgr. inż. Stanisława SKRZYPECKIEGO, doktoranta studiów III stopnia, proponowany promotor – dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, promotor pomocniczy – dr inż. Dariusz PIERZCHAŁA
 6. Rozpatrzenie wniosku  o wyznaczenie promotora mgr inż. Tomasza ŻENTARY, doktoranta studiów III stopnia, proponowany promotor – płk dr hab. inż. Krzysztof MURAWSKI
Przewodniczący Rady
4.

Zaopiniowanie programów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przyporządkowanych do dyscypliny ITiT.

Przewodniczący Rady
5.

Zaopiniowanie programu studiów podyplomowych MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa, przyporządkowanych do dyscypliny ITiT.

Przewodniczący Rady
6.

Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody rektorskiej.

Przewodniczący Rady
7.

Sprawy różne.

8.

Protokół nr 4/2020 z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej ITiT w dniu 9.06.2020 r.

12.05.2020
Temat Referujący
1.

Przyjęcie porządku posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady
2.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Januszowi FURTAKOWI.

Przewodniczący Rady
3.

Zaopiniowanie wniosku dziekana WCY dotyczącego zmiany istotnych warunków zatrudnienia dr hab. inż. Macieja KIEDROWICZA.

Przewodniczący Rady
4.

Sprawy różne.

5.

Protokół nr 3/2020 z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej ITiT w dniu 12.05.2020 r.

21.04.2020
Temat Referujący
1.

Przyjęcie porządku posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady
2.

Sprawy habilitacyjne:
2.1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania dr inż. Maciejowi KIEDROWICZOWI stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.
2.2. Rozpatrzenie wniosku dr inż. Roberta WASZKOWSKIEGO o umorzenie postępowania habilitacyjnego – przedstawia przewodniczący Rady.

Przewodniczący komisji, Przewodniczący Rady
3.

Zaopiniowania wniosku Dziekana Wydziału Elektroniki dotyczącego zmiany istotnych warunków zatrudnienia pracownika WEL.

Przewodniczący Rady
4.

Zaopiniowanie wniosków o finansowanie Uczelnianych Grantów Badawczych.

Przewodniczący Rady
5.

Sprawy różne.

6.

Protokół nr 2/2020 z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej ITiT w dniu 21.04.2020 r.

04.02.2020
Temat Referujący
1.

Analiza wyników działalności naukowo-badawczej i publikacyjnej w roku 2019.

Przewodniczący Rady
2.

Wg potrzeb:

 • Przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora
 • Przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • Opiniowanie zatrudniania nauczycieli akademickich w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
3.

Protokół nr 1/2020 z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej ITiT w dniu 4.02.2020 r.

10.12.2019
Temat Referujący
1.

Uchwalenie Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej ITiT.

Przewodniczący Rady
2.

Uchwalenie Planu posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej ITiT w roku akademickim 2019/2020.

Przewodniczący Rady
3.

Wybór stałych komisji Rady (komisja ds. nauki; komisja ds. kształcenia; komisja ds. kadrowych).

Przewodniczący Rady
4.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej
5.

Wyznaczenie promotorów doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej WAT oraz kandydatów w trybie eksternistycznym.

Przewodniczący Rady