Dr hab. inż. Zbigniew Tarapata dziekanem Wydziału Cybernetyki

02.09.2020

W dniu 1. września b.r. Rektor-Komendant WAT, płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak powołał do pełnienia funkcji dziekana Wydziału Cybernetyki dr. hab. inż. Zbigniewa Tarapatę, prof. WAT.

Dr hab. inż. Zbigniew Tarapata jest absolwentem Technikum Mechanicznego w Wieluniu (1989) oraz Wojskowej Akademii Technicznej, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1995 r. na Wydziale Cybernetyki, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera cybernetyka w specjalności „Systemy informatyczne”. Od ukończeniu studiów nieprzerwanie pracuje na WAT, kolejno na stanowiskach: inżyniera, asystenta i adiunkta (1995-2005) w Instytucie Matematyki i Badań Operacyjnych (IMiBO) oraz Instytucie Systemów Informatycznych (ISI) Wydziału Cybernetyki, w latach 2005–2006 w Zakładzie Kryptologii Wydziału Technik Wojskowych WAT, a od roku 2006 ponownie w ISI (po zakończeniu zawodowej służby wojskowej w stopniu podpułkownika). Od roku 2012 zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego WAT.

W Instytucie Systemów Informatycznych pełnił dwukrotnie funkcję kierownika Zakładu Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji (2005–2006 i 2008), zastępcy dyrektora Instytutu (2006–2008, 2009–2012) oraz dyrektora Instytutu (2012-2020). 

W roku 1998 obronił rozprawę doktorską przed Radą Wydziału Cybernetyki WAT, a w roku 2012 przed tą samą Radą - kolokwium habilitacyjne.

Jest autorem jednej oraz współredaktorem 4 monografii naukowych, współautorem 4 podręczników, ponad 130 publikacji w czasopismach naukowych (w tym 11 z tzw. listy filadelfijskiej) oraz materiałach konferencyjnych, jak również ponad 100 referatów na konferencjach naukowych. Jego głównym źródłem zainteresowań naukowo-badawczych są modele, metody i algorytmy (zwłaszcza ich złożoność obliczeniowa i dokładność) stosowane w informatycznych systemach wspomagania decyzji oraz symulacyjnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa narodowego. Specjalizuje się w konstruowaniu i analizie algorytmów grafowo-sieciowych. Brał udział w ponad trzydziestu projektach i pracach o charakterze badawczo-naukowym i wdrożeniowym (o budżetach od kilkudziesięciu tysięcy do 10 milionów złotych) w różnych rolach: od wykonawcy, poprzez kierownika grupy zadań badawczych, koordynatora prac zespołu po kierownika projektu/pracy.

Za swoją działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną otrzymał szereg wyróżnień i nagród: 4 nagrody rektorskie (w tym dwie indywidualne), 4 medale na światowych targach wynalazczości i innowacyjności (nagrody zespołowe), 2 indywidualne nagrody ministra, wyróżnienie od Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej, jak również medalami resortowymi: złotym „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i srebrnym „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Wypromował ponad 60 magistrów i inżynierów, był opiekunem naukowym 4 studentów indywidualnych oraz 9 doktorantów. Za swoją działalność dydaktyczną w WAT otrzymał w 2008 roku tytuł honorowy i odznakę „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT”. 

Przez 8 ostatnich lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych na Wydziale Cybernetyki.