Rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/2022

31.08.2021

Zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych (studia wojskowe), Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) dokonała w dniach 25 – 29 sierpnia 2021 r. analizy i weryfikacji orzeczeń lekarskich i psychologicznych dostarczonych do WAT przez Wojskowe Komendy Uzupełnień (WKU) oraz samych kandydatów. Osoby, w przypadku których Uczelniana Komisja Rekrutacyjna nie uzyskała pozytywnych orzeczeń, zostały skreślone z list kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia. Na ich miejsce, po konsultacjach telefonicznych, zostały przyjęte osoby z list rezerwowych wg punktów rekrutacyjnych, które spełniły wszystkie warunki do zakwalifikowania. Wyniki ostatecznej kwalifikacji zostały ogłoszone na indywidualnych kontach kandydatów w Internetowej Rejestracji Kandydatów w zakładce INFORMACJE DLA KANDYDATA. Dla tych osób WKU wyda skierowanie do pełnienia służby kandydackiej z terminem stawiennictwa w WAT 9 i 10 września 2021 r.

Na cywilne studia stacjonarne nadal prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do wyczerpania limitu miejsc (nie dłużej niż do 24 września). Warunkiem uczestniczenia jest posiadanie wskazanej minimalnej wartości punktów rankingowych, które na dwóch kierunkach studiów oferowanych przez Wydział Cybernetyki: Informatyce oraz Kryptologii i cyberbezpieczeństwie obniżono na 58 punktów.

Na studia niestacjonarne również nadal prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca  do wyczerpania limitu miejsc (nie dłużej niż do 24 września), a minimum wymagane na Informatyce to 36 punktów.

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, muszą mieć wskazaną minimalną wartość punktów rankingowych na wybrany kierunek, złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji odpowiedni wniosek/ankietę osobową i przedłożyć oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.

Więcej informacji dot. pozostałych kierunków studiów dostępnych jest na stronie internetowej Wojskowej Akademii Technicznej.