W Instytucie Organizacji i Zarządzania powołano nowe Laboratorium Zarządzania i Bezpieczeństwa

27.03.2018

 

 W dniu 19 marca 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja pracy nowego Laboratorium Zarządzania i Bezpieczeństwa w IOIZ WCY WAT ulokowanego w sali 209/S. W uroczystości udział wzięli:

  • Prorektor ds. Kształcenia - dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT,
  • Dziekan Wydziału Cybernetyki – dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT,
  • Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania – prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski,
  • Zastępca Dyrektora IOiZ ds. Naukowych – dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT,
  • Zastępca Dyrektora IOiZ ds. Kształcenia – dr inż. Wiesława Załoga,
  • Kierownik Pracowni Zarządzania Kryzysowego ZBN IOiZ – dr Natalia Moch,
  • zespół bezpośrednich wykonawców pod kierunkiem dr inż. Grzegorza Pokorskiego w składzie: mgr Krzysztof Szwarc i Pani Barbara Siwek,
  • studenci kierunku: bezpieczeństwo narodowe rozpoczynający w tym dniu zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem technologii systemów GIS.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor IOiZ, który powitał przybyłych gości oraz przedstawił przebieg prac i osobistych starań związanych z powstaniem Laboratorium. Podziękował Władzom WAT oraz Dziekanowi WCY za pomoc w powołaniu i w pełnym wyposażeniu Laboratorium z zasobów Wydziału Cybernetyki.

Uroczystego otwarcia Laboratorium dokonał Dziekan Wydziału Cybernetyki, wyrażając wdzięczność za trud włożony w jego organizację. Jednocześnie wyraził nadzieję, że laboratorium będzie nie tylko miejscem edukacji młodzieży akademickiej, ale również bazą techniczno-technologiczną rozszerzającą możliwości prowadzenia badań naukowych w obszarze nauk społecznych.

W dalszej kolejności głos zabrał Prorektor ds. Kształcenia, który życzył obecnym studentom oraz kadrze dydaktycznej, aby sprzęt i oprogramowanie zgromadzone w laboratorium umożliwiły wzbogacenie oferty dydaktycznej poprzez możliwość wykorzystania pozyskanej wcześniej wiedzy teoretycznej w praktyce, np. poprzez udział w grach decyzyjnych, przedstawiających rzeczywiste sytuacje kryzysowe. Zadeklarował także swoje poparcie dla kolejnych inicjatyw instytutu mających na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz zaplecza badawczego.

Na zakończenie uroczystości kierujący pracami związanymi z wyposażeniem i uruchomieniem Laboratorium zaprezentował możliwości laboratorium oraz program pierwszych ćwiczeń laboratoryjnych.

Saldos - Entrega gratuita