Konferencja „Struktura i funkcjonowanie sektora pozamilitarnego w systemie bezpieczeństwa narodowego”

19.04.2018

W dniach 12-14 kwietnia 2018 roku w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach (20 km na zachód od Siedlec) odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Struktura i funkcjonowanie sektora pozamilitarnego w systemie bezpieczeństwa narodowego”. Organizatorem konferencji był Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Organizacji i Zarządzania WCY. Utylitarnym celem konferencji była naukowa eksploracja wyników autorskich i zespołowych badań  oraz doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa systemów społecznych z uwzględnieniem elementów pozamilitarnych w systemie bezpieczeństwa narodowego.

Konferencje otworzył prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski (dyrektor IOiZ) oraz prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (kierownik ZBN). Profesorowie podkreślili fundamentalną misję IOiZ oraz ZBN skupiającą się na propagowaniu systemowo-cybernetycznego paradygmatu w kształceniu i w badaniach w obszarze  bezpieczeństwa narodowego. Taka wiedza zdaje się być kluczowym atrybutem procesu kształcenia i badań w naukach o bezpieczeństwie na miarę czasów rewolucji naukowo-informacyjnej.

Wykład inauguracyjny wygłosił insp. dr inż. Robert Maciejczyk pt. „Współczesne wyzwania służb porządku publicznego w ochronie bezpieczeństwa na przykładzie Policji”.
W dalszej kolejności formuła konferencji obejmowała trzy główne panele tematyczne:

  1. Identyfikacja atrybutów  systemu bezpieczeństwa narodowego.
  2. Strukturalno-funkcjonalne determinanty sprawności działania systemu bezpieczeństwa narodowego.
  3. Perspektywy rozwoju pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego i laboratoriów wspierających proces dydaktyczny i rozwoju naukowego.

Podsumowanie konferencji wyrazić można syntetycznie w stwierdzeniu, iż rzetelna wiedza w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie jest silną determinantą skutecznego działania tak, jak posiadanie silnej i dobrze uzbrojonej armii oraz sił i materialnych środków zapewniania bezpieczeństwa. Z drugiej strony, propagowany w nauce holizm epistemologiczny lub anarchizm metodologiczny albo (w węższym sensie) kontrindukcjonizm, skłaniają do dalszych poszukiwań w zakresie rozwoju systemów bezpieczeństwa. W poszukiwania możliwości rozwoju efektywnych systemów bezpieczeństwa i w dyskurs wokół bazy techniczno-technologicznej służącej chociaż częściowemu tzw. „utwardzaniu” koncepcji współczesnego bezpieczeństwa - wpisuje się dorobek tej ważnej konferencji.

Air Jordan