VIII konferencja naukowa pt. „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA”

14.01.2019

Szanowni Państwo,

Już po raz kolejny w dniach 6-7 grudnia 2018 roku w murach naszej Uczelni odbyła się VIII konferencja naukowa pt. „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA”. Konferencję zorganizował Zakład  Inżynierii Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT pod przewodnictwem dr Wiesławy Załogi zastępcy dyrektora ds. kształcenia. Tegoroczne obrady odbywały się pod wiodącym hasłem: „Zarzadzanie 4.0 – współczesne trendy w sektorze publicznym, społecznym i biznesowym. Honorowy patronat nad konferencją objęli: JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek oraz Dziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Kazimierz Worwa. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował „Głos Akademicki”.

Współorganizatorami tegorocznej konferencji były: Warszawski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Escola Superior De Tecnologia E Gestão School of Management and Technology of Felgueiras, Porto Polytechnic.

W konferencji uczestniczyli przedstawicieli świata nauki z ośrodków akademickich całej Polski, jak również z zagranicy oraz przedstawiciele biznesu. Polskie uczelnie reprezentowały następujące ośrodki  akademickie: Akademia Sztuki Wojennej, Uniwersytet Gdański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Łódzki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Natomiast goście zagraniczni reprezentowali National Defense University (USA), ADRBI (Rumunia), Escola Superior De Tecnologia E Gestão School of Management and Technology of Felgueiras, Porto Polytechnic (Portugalia).

Celem organizatorów konferencji było stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, dyskusji, prezentacji wyników badań oraz rozwiązań, które prowadzą w kierunku współczesnych trendów zarządzania w nowoczesnych organizacjach oraz implementacji nowoczesnych technologii.

Konferencję uroczyście otworzył Kanclerz Wojskowej Akademii Technicznej Pan Adam Wronecki kanclerz WAT. Po uroczystym otwarciu konferencji zabrali głos: dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, prodziekan ds. Kształcenia dr Henryk Popiel oraz kierownik Zakładu Inżynierii Zarządzania dr Wiesław Gonciarski.  Sesje plenarne konferencji zainaugurował prof. dr hab. inż. Zbigniew Tarapata (WAT) wystąpieniem pt. „Informatyczne wsparcie procesów zarzadzania informacją”.

Obrady, rozpoczęto pierwszą sesją plenarną, która dotyczyła dylematów współczesnego zarządzania. Sesję poprowadzili prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski (WAT) oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek (Politechnika Warszawska).

Drugiej sesji plenarnej towarzyszyły rozważania poświęcone innowacjom w organizacji. Obradom przewodniczyli prof. dr hab. Stanisław Brzeziński (Politechnika Częstochowska, TNOiK) oraz dr Celina Sołek - Borowska (WAT).

Trzecia sesja plenarna koncentrowała się na problematyce dotyczącej technologii informatycznych w zarządzaniu. Przewodniczyli jej prof. dr hab. Urszula Ornarowicz (SGH w Warszawie), prof. dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski (WAT), prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) oraz dr inż. Zdzisław Wojciechowski (WAT). Sesja podzielona została na dwie części, w których podejmowane były m.in. zagadnienia dotyczące procesów biznesowych, bezpieczeństwa wymiany informacji, zarządzania infrastrukturą systemów informatycznych w sytuacjach kryzysowych. Poruszone zostały również kwestie kompetencji kadry dowódczej w strukturach militarnych.

Pierwszy dzień konferencji uświetnił występ Chóru Akademickiego WAT oraz uroczysta kolacja.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją plenarną pt. „Zarzadzanie w organizacjach publicznych”, której przewodniczyli prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki (SGH w Warszawie) oraz dr Kazimierz Piotrkowski (WAT). Dyskusja w sesji uwzględniała m.in. problematykę dotyczącą roli audytu w zarządzaniu, prawnych uwarunkowań zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, zmian organizacyjno-prawnych oraz społecznej odpowiedzialności organizacji.

W ramach przedsięwzięcia konferencji z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli doktoranci i studenci Wojskowej Akademii Technicznej oraz zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych takich jak: Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. 

Sesji plenarnej Doktorantów przewodniczył prof. dr hab. inż. Janusz Rybiński (WAT) oraz dr Wiesław Gonciarski (WAT). Sesja skupiała się wokół zagadnień dotyczących między innymi cyfryzacji i automatyzacji w zarzadzaniu organizacją, zarzadzania ryzykiem oraz jakże istotnego problemu w dzisiejszych czasach zarządzania danymi w systemach wspomagających zarządzanie w organizacji.

Konferencję zamykała sesja plenarna studentów poświęcona specyfice zarządzania w sektorze publicznym. Sesji przewodniczyli prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (WAT) i dr Marta Miszczak (WAT). Poruszane były w niej m.in. zagadnienia dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw, zarządzania procesem ryzyka oraz wyzwań menedżerskich w procesie zarządzania w XXI wieku.

W konferencji aktywnie brali udział studenci WAT z koła naukowego studentów „Strategia” wspierając organizację przedsięwzięcia.

Zakład Inżynierii Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zaprasza na kolejną konferencję, która odbędzie się w grudniu 2019 r.

Autor: dr Wiesława ZAŁOGA

Nike Air Max 90 Womens Grey