Doktoranckie - Informatyka

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁU CYBERNETYKI
W DYSCYPLINIE „INFORMATYKA”
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 1. Stacjonarne studia doktoranckie rozpoczynają się 1 października 2018 roku. Dzień immatrykulacji i złożenia ślubowania uczestnika(-czki) studiów doktoranckich ustala dziekan Wydziału Cybernetyki.
 2. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie Wydziału Cybernetyki prowadzi wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana Wydziału Cybernetyki.
 3. Kandydat(-ka) ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie w dyscyplinie informatyka powinien posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, kwalifikacje drugiego stopnia dla profilu ogólnoakademickiego na kierunku informatyka, informatyka i ekonometria, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika oraz kompetencje, doświadczenie zawodowe i motywacje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”. W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia kierunku studiów magisterskich innego niż wymienionego wyżej lub studiów ukończonych poza granicami Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga, czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w dyscyplinie informatyka.
  Oczekiwanymi kompetencjami jest rozszerzona i pogłębiona wiedza w szczególności w zakresie:
  a)  wybranych działów matematyki i fizyki niezbędnych w informatyce,
  b)  ochrony i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
  c)  systemów multimedialnych,
  d)  technik programowania komputerów,
  e)  sieci komputerowych,
  f)  projektowania algorytmów i struktur danych,
  g)  modeli, metod i narzędzi służących do modelowania i rozwiązywania problemów inżynierskich i analizowania wybranych klas systemów informatycznych,
  h)  analizy i modelowania procesów biznesowych w organizacji.
  Ponadto kandydat powinien potrafić:
  a)  samodzielnie rozwiązywać problemy,
  b)  pozyskiwać niezbędne na studiach informacje z literatury i baz danych,
  c)  pracować indywidualnie i zespołowo,
  d)  opracować dokumentację z prowadzonych prac i ją zaprezentować,
  e)  posługiwać się zaawansowanymi modelami, metodami i narzędziami matematycznymi oraz symulacją komputerową,
  f)  implementować elementy systemów informatycznych,
  g)  wykorzystywać informatyczne narzędzia wspomagające projektowanie systemów informatycznych,
  h)  planować i przeprowadzać eksperymenty inżynierskie,
  i)  implementować podstawowe interfejsy człowiek – komputer.
  Oczekiwanymi kompetencjami społecznymi są:
  a)  rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji,
  b)  świadomość ważności pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej,
  c)  umiejętność pracy w zespole,
  d)  świadomość roli społecznej pracownika naukowo – dydaktycznego ze stopniem naukowym doktora,
  e)  myślenie i działanie w sposób kreatywny.
 4. Wydziałowa komisja rekrutacyjna będzie podejmowała decyzje o rekrutacji na studia doktoranckie Wydziału Cybernetyki w sytuacjach szczególnych określonych w Uchwale Nr 12/WAT/2018 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 22 lutego 2018 r.
 5. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się w drodze postępowania konkursowego na podstawie miejsca na liście rankingowej, przy czym wymagany jest wynik ukończenia studiów – co najmniej „dobry”.
 6. Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata(-tki) na studia stacjonarne. Listę rankingową sporządza się biorąc pod uwagę: wynik ukończenia studiów magisterskich, kompetencje niezbędne do ubiegania się o przyjęcie na studia w dyscyplinie naukowej „informatyka”, w tym  doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia  kandydata(-tki) określające predyspozycje do pracy badawczej, w tym publikacje oraz wynik działalności w ruchu naukowym.
 7. Kandydat(-tka) może ubiegać się o przyjęcie na studia po złożeniu następujących dokumentów:
  a)  wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie (na formularzu Wydziału Cybernetyki)
  b)  kopii dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia (pierwszego stopnia – w przypadku beneficjenta programu „Diamentowy Grant”) - oryginał lub odpis do wglądu celem poświadczenia kopii,
  c)  kopii suplementów do dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich albo indeksów czy ich odpisów (oryginały do wglądu),
  d)  życiorysu (CV);
  e)  kopii dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu” (dotyczy kandydata, beneficjenta programu „Diamentowy Grant”),
  f)  aktualnej kolorowej fotografii o rozdzielczości co najmniej 300 dpi, dostarczonej w formie cyfrowej   (przesłane na adres: sd.wcy(at)wat.edu.pl), 
  g)  kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata(-tki),
  h)  dodatkowych dokumentów dotyczących przebiegu studiów magisterskich w sytuacjach opisanych w pkt. 4;
  i)  dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe zbieżne z dyscypliną naukową „nauki o bezpieczeństwie” oraz osiągnięcia kandydata(-tki) określające predyspozycje do pracy badawczej, w tym publikacje oraz działalność w ruchu naukowym.
 8. Kandydat legitymujący się dyplomem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia poza granicami Polski, składa dodatkowo tłumaczenie dyplomu sporządzone przez tłumacza przysięgłego i – w przypadku, jeżeli dyplom uzyskano w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia – podanie do wybranej Rady podstawowej jednostki organizacyjnej o dokonanie nostryfikacji dyplomu.
 9. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia  doktoranckie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.
 10. Każdemu kandydatowi(-tce) doręcza się decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia w dyscyplinie naukowej „nauki o bezpieczeństwie”.
 11. W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, kandydatowi (-tce) przysługuje prawo do wniesienia odwołania do rektora. Odwołania wniesione po tym terminie podlegają odrzuceniu, o czym zawiadamia się kandydata(-tkę).
 12. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.
 13. Decyzja rektora jest ostateczna. Decyzja ta doręczana jest odwołującemu(-ej) się.
 14. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:
  a)  rejestracja kandydatów(-ek) po złożeniu dokumentów osobiście lub przez inną osobę, albo przesłanie elektronicznych kopii tych dokumentów - do 31 sierpnia 2018 r.
  b)  decyzje wydziałowej komisji kwalifikacyjnej – 7 września 2018 r.;


  Dodatkowe informacje można uzyskać:
  - kierownik studiów doktoranckich Wydziału Cybernetyki
  dr hab. inż. Andrzej CHOJNACKI, tel.  +48 261 839 545, e-mail andrzej.chojnacki(at)wat.edu.pl
  -    biuro studiów doktoranckich Wydziału Cybernetyki
  mgr Aneta KRYSOWATY tel.  +48 261 839 878, e-mail sd.wcy(at)wat.edu.pl

  Adres do korespondencji:
  Wojskowa Akademia Techniczna
  Wydział Cybernetyki
  studia doktoranckie
  Gen. Witolda Urbanowicza 2
  00-908 Warszawa 46