Obchody Jubileuszu

Wydział Cybernetyki ‒ największy wydział Wojskowej Akademii Technicznej niewątpliwie ma powody do świętowania. Wysoka naukowo-dydaktyczna pozycja wydziału praktycznie od momentu powołania go do życia, czyli od 1968 r. wynikała z ukierunkowania programów studiów oraz infrastruktury laboratoryjnej na symulatory działań bojowych, trenażery dla dowództw i sztabów, wojskowe sieci komputerowe, wizualizację działań bojowych oraz informatyczne systemy wspomagania dowodzenia wojskami. Do tej pory mury wydziału opuściło ok. 8 tysięcy absolwentów, w tym 120 zagranicznych. Niektórzy z nich zajmowali lub zajmują kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w gospodarce narodowej.

Z okazji pięćdziesiątego jubileuszu istnienia i działalności Wydziału Cybernetyki 15 czerwca odbyły się ‒ konferencja naukowa „Komplementarność informatyki i nauk społecznych” oraz uroczysta Sesja Jubileuszowa z udziałem znamienitych gości, pracowników, doktorantów, studentów i licznie reprezentowanych absolwentów wydziału.

Podczas konferencji nauczyciele akademiccy wydziału prezentowali główne nurty prac badawczych prowadzonych w ostatnich latach. Dyskutowali na takie tematy jak: modele, metody i narzędzia wspomagania decyzji w złożonych systemach informatycznych, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, wysokowydajne technologie obliczeniowe oraz technologie teleinformatyczne a rozwój nauk społecznych. Przedstawiono uzyskane wyniki badań i ich zastosowania. Swoje prace badawcze prezentowali również doktoranci i studenci wydziału. Im poświęcony był oddzielny panel konferencyjny.

Sesję Jubileuszową rozpoczęło złożenie meldunku prorektorowi ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisławowi Bogdanowiczowi przez zastępcę dziekana Wydziału Cybernetyki ppłk dr inż. Mariusza Chmielewskiego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał dziekan. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Worwa przybliżył 50-letnią historię wydziału oraz jego misję, którą jest „kształcenie wszechstronnych i twórczych specjalistów na potrzeby Sił Zbrojnych RP, w tym Inspektoratu Informatyki MON oraz Narodowego Centrum Kryptologii, gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego. Prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu informatyki, kryptologii, matematyki, zarządzania i bezpieczeństwa narodowego, przyczyniających się do rozwoju nauki, techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa oraz gospodarki narodowej, w szczególności w zakresie kryptologii oraz przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Wydział przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie i menedżerskie przekazując wiedzę, kształtując umiejętności i doskonaląc kompetencje społeczne na najwyższym poziomie, wpajając zasady etyki inżynierskiej i ucząc jednocześnie patriotyzmu oraz odpowiedzialności za Ojczyznę, w myśl nadrzędnej dewizy Omnia Pro Patria. Wydział świadczy usługi edukacyjne dla całej uczelni, realizując kształcenie z obszaru informatyki, matematyki, nauk społecznych, nauk o zarządzaniu i nauk o bezpieczeństwie na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w WAT.”

Dziekan nawiązał do najbliższych zadań stojących przed wydziałem, służących utrzymaniu i poprawieniu jego kondycji, niezależnie od zmian, które będą konsekwencją nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. „Musimy podjąć szereg zadań, w tym m.in. unowocześnić programy, w tym plany studiów w oferowanych przez wydział kierunków wyższych i podyplomowych, poprawić kategorię naukową wydziału, opracować strategię rozwoju na nowy okres np. do roku 2030, zwiększyć skuteczność ubiegania się o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych ze źródeł zewnętrznych, zintensyfikować dydaktyczną współpracę zagraniczną – wysoko punktowaną w ocenie jednostki – w tym celu musimy rozszerzyć ofertę kształcenia w języku angielskim, uatrakcyjnić i rozszerzyć ofertę studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych, rozbudować infrastrukturę dydaktyczną, w tym zwłaszcza bezę laboratoryjną wydziału. Rozpoczęliśmy już procedurę budowy nowego, czterokondygnacyjnego budynku dydaktycznego dla Wydziału Cybernetyki, zlokalizowanego w kampusie WAT” – wymieniał prof. Worwa.

Wydział Cybernetyki jest największym wydziałem Wojskowej Akademii Technicznej. Kształci największą liczbę studentów oraz zatrudnia najwięcej nauczycieli akademickich bo aż 176. Na 5 kierunkach studiów prowadzonych przez wydział kształci się obecnie prawie 2000 studentów studiów I i II  stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w tym 294 studentów wojskowych. Ponadto na studiach doktoranckich studiuje 108 doktorantów. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia na wszystkich kierunkach wydziału są pozytywne oceny jakości kształcenia, dokonane przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych. Wydział Cybernetyki aktywnie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi oraz uczestniczy w krajowej i międzynarodowej wymianie studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. W wydziale realizowane są prace naukowo-badawcze i projektowo-wdrożeniowe. W przeciągu ostatnich 5 lat pracownicy uczestniczyli w realizacji ok. 140 projektów finansowanych ze środków NCN, NCBR oraz administracji rządowej i samorządowej, a także ze środków własnych. Zespoły naukowe wydziału ściśle współpracują z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.

O wydziale najlepiej świadczą jego absolwenci. „Nasi absolwenci są lub byli podsekretarzami stanu w polskich ministerstwach, dyrektorami departamentów, prezesami zarządów spółek Skarbu Państwa i innych spółek. Kilkunastu absolwentów wydziału dosłużyło się stopni generalskich. Kilkunastu uzyskało tytuły naukowe profesora. Wielu absolwentów z powodzeniem prowadzi lub prowadziło własną działalność gospodarczą” – mówił prof. Worwa. To właśnie absolwenci wydziału – przewodniczący Węgierskiego Stowarzyszenia Magistrów WAT płk Janos Balogh oraz rektor Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Warszawie prof. Marek Cieciura – wygłosili przemówienia okolicznościowe z okazji jubileuszu.

Sukcesy Wydziału Cybernetyki to również sukcesy młodych adeptów nauki i studentów. Praktycznie nie ma prestiżowych konkursów dla młodych programistów, w których nie zajmowaliby czołowych miejsc. Chociażby w tym roku wygrali m.in. w takich konkursach jak: 31 TIDE Sprint – spotkanie robocze technologów NATO, czy 16 edycja krajowych finałów konkursu Microsoft Imagine Cup.

W imieniu rektora-komendanta WAT płk dr hab. inż. Tadeusza Szczurka i władz uczelni życzenia ciągłego rozwoju i sukcesów złożył przedstawicielom wydziału prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz. Prorektor wręczył również dziekanowi statuetkę 50-lecia wydziału. Goście obecni na uroczystości, w tym dziekani wydziałów akademickich WAT złożyli na ręce prof. Worwy listy gratulacyjne i życzenia.

Z okazji obchodów 50-lecia Wydziału Cybernetyki, na wniosek Kapituły, dziekan wyróżnił 31 pracowników medalem „Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej”.

Uroczystą Sesję Jubileuszową w Kubie WAT zakończył występ chóru Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, po którym goście mogli zapoznać się z osiągnięciami pracowników i studentów wydziału na specjalnie zorganizowanej wystawie.

Obchodom 50-lecia istnienia wydziału towarzyszy wiele okolicznościowych przedsięwzięć, wydarzeń i wydawnictw, mi.in. została wydana 3-tomowa publikacja, szczegółowo opisująca historię i dokonania wydziału. W ramach obchodów zaplanowanych zostało w sumie 6 konferencji naukowych, z czego konferencja „Komplementarność informatyki i nauk społecznych” była już 4 z kolei, która się odbyła.

Air Jordan Spizike 3.5