System zapewniania jakości kształcenia

Zgodnie z przyjętą misją i strategią rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej ciągłe monitorowanie i systematyczne doskonalenie jakości kształcenia oraz upowszechnianie kultury jakości w środowisku akademickim należą do działań priorytetowych. Polityka jakości kształcenia jest realizowana poprzez wyznaczanie odpowiednich celów i standardów jakości kształcenia oraz wdrożenie, ciągłe monitorowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości. Funkcjonowanie systemu jakości kształcenia ma charakter ciągły i angażuje wszystkie jednostki organizacyjne Akademii (w tym wydziały), interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz absolwentów. 

System ten ma charakter dwustopniowy i obejmuje realizację procedur projakościowych (tzw. procesów). Nadrzędnym w systemie jest Uczelniany system jakości kształcenia, ustanowiony na mocy uchwały nr 137/II/2008 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 28 lutego 2008 r. i następnie wdrożony zarządzeniem Rektora WAT, cyklicznie aktualizowany – ostatnia w uchwale senatu nr 83/WAT/2021 z dnia 28 października 2021r. w sprawie wprowadzenia „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego" oraz zarządzeniach: Rektora WAT nr 1/RKR/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT, Rektora WAT nr 286/RKR/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia, Rektora WAT nr 374/RKR/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia. System ma na celu monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Akademii prowadzących działalność dydaktyczną na rzecz doskonalenia jakości kształcenia, wymianę doświadczeń oraz inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć projakościowych wspólnych dla Akademii. Doskonalenie procesu i ciągłe monitorowanie zmian podsumowywane jest w formie sprawozdania przed Senatem Akademii. 

Drugi stopień to wydziałowy system jakości kształcenia wdrożony i aktualizowany decyzjami dziekana Wydziału Cybernetyki, w szczególności co do obsady osobowej komisji oraz zasad postępowania. Ma on na celu wdrożenie uczelnianego sytemu jakości kształcenia na wydziale z uwzględnieniem misji wydziału, jego specyfiki oraz prowadzonych kierunków studiów – w tym Informatyka oraz Kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Ostatnia decyzja nr 35/WCY/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia w Wydziale Cybernetyki ukonstytuowała komisję na okres kadencji organów Akademii 2020-2024. W skład Komisji wchodzą: prodziekan właściwy ds. kształcenia, przedstawiciele instytutów składowych wydziału, przedstawiciele studentów kierunków studiów prowadzonych przez Wydział oraz przedstawiciel doktorantów. Przewodniczy komisji Pełnomocnik dziekana Wydziału Cybernetyki ds. jakości kształcenia powołany decyzją nr 34/WCY/2020 z dnia 1 października 2020 r.

Analizę i ocenę funkcjonowania Systemu jakości kształcenia prowadzą:

  • na szczeblu wydziału - prodziekan właściwy ds. kształcenia na posiedzeniu wydziałowej rady ds. kształcenia, co najmniej raz w roku;
  • na szczeblu Akademii - prorektor właściwy ds. kształcenia na posiedzeniu Senatu, co najmniej raz w roku.

Istotną rolę w procesie w zapewniania wysokiej jakości kształcenia odgrywają interesariusze wewnętrzni, w tym nauczyciele akademiccy oraz doktoranci, studenci i uczestnicy studiów podyplomowych Wydziału Cybernetyki, absolwenci prowadzonych przez Wydział kierunków studiów oraz interesariusze zewnętrzni, w tym przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału i Uczelni. Udział doktorantów, studentów i nauczycieli akademickich Wydziału w funkcjonowaniu sytemu zapewnienia jakości kształcenia zapewniony jest głównie poprzez umożliwienie reprezentacji tych społeczności Wydziału w pracach organów kolegialnych Uczelni i Wydziału (Senat, komisje Senatu, Rada Dyscypliny, Rada ds. Kształcenia, Wydziałowa Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia, Zespół ds. opracowania programów studiów, inne komisje stałe i doraźne powoływane przez Dziekana Wydziału) oraz w ciałach kolegialnych, stanowiących elementy struktury organizacyjnej SZJK. Wszystkie programy kształcenia, opracowywane dla kolejnych naborów poszczególnych kierunków i poziomów studiów są opiniowane przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów WAT. 

W procesie kształtowania koncepcji kształcenia na kierunków studiów uczestniczą także przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawcy, zatrudniający absolwentów lub przyjmujący studentów na praktyki zawodowe. W procesie tym znaczącą rolę odgrywa Rada ds. Kwalifikacji Absolwentów Wydziału Cybernetyki, będąca ciałem doradczym Dziekana Wydziału Cybernetyki, zasadniczym celem powołania której jest opiniowanie i konsultowanie programów kształcenia na studiach prowadzonych przez Wydział Cybernetyki, w tym zakładanych kierunkowych efektów kształcenia i planów studiów, w celu zapewnienia zgodności wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów Wydziału Cybernetyki z oczekiwaniami i potrzebami rynku pracy. Przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w Radzie ds. Kwalifikacji Absolwentów Wydziału Cybernetyki są osoby pełniące kierownicze funkcje m.in. w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC), NASK, Polskim Towarzystwie Informatycznym, Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, Rządowym Centrum Legislacyjnym, Narodowym Banku Polski, GUS, ZUS, czołowych firmach IT w Polsce - Atende Industries, ComCert, Biztech Konsulting.

Kontakt w sprawie zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziale Cybernetyki: