Działalność statutowa

Akty prawne

  1. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz.U. 2014 poz. 90). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000090
  2. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 18/RKR/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie” Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych w WAT"
  3. Zarządzenie Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 44/RKR/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych w WAT"

Komplet załączników w wersji edytowalnej: (W WERSJI WORD)
Zasady prowadzenia projektów badawczych, prac rozwojowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych w WAT Zarządzenie Rektora WAT nr 18/RKR/2017 z dnia 31 maja 2017 r.

  • Wniosek o finansowanie PBS/RMN
  • Raport roczny z realizacji PBS/RMN
  • Raport końcowy z realizacji PBS/RMN
  • Aneks do wniosku o finansowanie PBS/RMN
  • Sprawozdanie merytoryczne z realizacji pracy badawczej RMN/PBS

Program Synaba.

NIKE