Ustawa 2.0 - Informacje

ROZPORZĄDZENIE z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
Na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276)
Zawiera między innymi szczegółowe informacje dotyczące:

 •     definicje artykułu naukowego i monografii naukowej,
 •     szczegółowe kryteria i sposób oceny osiągnięć naukowych,
 •     przeliczeniową wartość punktową za poszczególne rodzaje publikacje,
 •     sposób ustalania udziału każdego autora i jednostki w danej publikacji.


Akty normatywne

 1. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” ; Dziennik ustaw RP, poz. 1668, z dnia 30 sierpnia 2018 r.
 2. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” ; Dziennik ustaw RP, poz. 1669, z dnia 30 sierpnia 2018 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. „w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”; Dziennik ustaw RP, poz. 1818, z dnia 25 września 2018 r.
 4. Rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z dnia 7 listopada 2018 r.
 5. Rozporządzenie Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności, Dziennik ustaw RP, poz. 202, z dnia 1 lutego 2019 r.

 

Aktualności

Skład zespołów eksperckich oceniających czasopisma naukowe

Pakiet korzyści dla humanistów

Wykaz wydawnictw monografii naukowych – pełna lista - Wykaz, który obejmuje 536 pozycji, powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym. W przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku. Z kolei monografie wydane w wydawnictwach spoza ministerialnego wykazu będą mogły zostać zgłoszone do ewaluacji i uzyskać 80 punktów. Wszystko będzie zależało od oceny ekspertów KEN-u.

Pieniądze dla uczelni - od czego zależy subwencja

Projekt rozporządzenia w sprawie kosztochłonności

Projekt statutu Rady Doskonałości Naukowej w RGNiSzW i KPN

Konstytucja dla Nauki – nowa wersja broszury informacyjnej

Informacja ws. stawek dla promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych

Zniesienie minimum kadrowego – informacje o prowadzeniu zajęć

Praca nauczycieli akademickich jest pracą twórczą – informacje o kosztach uzyskania przychodu

 

Działalność naukowa uczelni

Terminy  USTAWA - list Ministra

 • Do 30 listopada 2018 r. - złożenie przez osoby prowadzące działalność naukową oświadczenia dotyczącego dyscypliny, którą reprezentują (maksymalnie dwie dyscypliny)
 • Do 31 grudnia 2018 r. - złożenie przez osoby prowadzące działalność naukową oświadczenia w sprawie zaliczenia pracownika do tzw. liczby N.
 • Do 15 stycznia 2019 r. - Rektorzy wprowadzą do systemu POL-on informacje o reprezentowanych dziedzinach przez pracowników oraz zaliczeniu do liczby N.
 • Do 31 stycznia 2019 r. - Rektorzy złożą do CK oświadczenie o przyporządkowaniu posiadanych przez Uczelnię uprawnień do nadawania stopni do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin według nowej klasyfikacji.
 • Do 30 kwietnia 2019 r. - CK wyda komunikat o uprawnieniach uczelni - mija termin na wszczęcie przewodów według dotychczasowych zasad.

Optymalizacja z uwzględnieniem zasad przyszłej ewaluacji

 • Ewaluacja jest przeprowadzana w dyscyplinach naukowych;
 • Liczba pracowników Uczelni w danej dyscyplinie wynosi minimum 12; (stan na 31 grudnia roku poprzedzającego)
 • Brane są jedynie te osiągnięcia, których opis został umieszczony w systemie POL-on;
 • Prowadzący działalność naukową musi posiadać identyfikator ORCID;

Największy wpływ na przyznaną kategorię ma I Kryterium (poziom naukowy prowadzonej działalności). Publikacje:

 • Artykuły naukowe (czasopisma i recenzowane materiały konferencyjne z wykazu):3N
 • Monografie naukowe, rozdziały w monografiach, redakcja naukowa monografii: 3N*5% ale nie więcej niż 2 na pracownika
 • Patenty (< 50% N; poza limitem)

Największy wpływ na przyznaną kategorię mają artykuły naukowe (czasopisma i recenzowane materiały konferencyjne z wykazu):3N

 • Liczba publikacji pracownika Uczelni jest ograniczona przez 4 tzw. „sloty publikacyjne”
 • Wartość (waga) czasopisma, jego wpływ na daną dziedzinę nauki oddaje wskaźnik SNIP (Source Normalized Impact per Paper - pomiar cytowalności czasopisma uwzględniający kontekst na podstawie całkowitej liczby cytowań w danym temacie, dziedzinie wiedzy).
 • Mechanizmy doboru publikacji do ewaluacji są złożone, zdecydowano wprowadzenie algorytmu optymalizującego, oraz wykazu czasopism (ze SNIP) w danej dziedzinie; wg. Scopus

 

Materiały informacyjne

Prezentacje MNISW „Zasady procesu ewaluacji działalności naukowej uczelni"

Głos Akademicki - Artykuł dot. Ustawy 2.0 (str. 29)

Prezentacja MNiSW nt. Stopień doktora i kształcenie doktorantów

Informacja Centralnej Komisji o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni w tzw. okresie przejściowym

『アディダス』に分類された記事一覧