Bezpieczeństwo narodowe

Kierunek z obszaru nauk społecznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) w niżej wymienionych specjalnościach:

specjalność studia wyższe
I stopnia
licencjackie
II stopnia
magisterskie
bezpieczeństwo zasobów informacyjnych + -
ochrona ludności i infrastruktury + -
zarządzanie kryzysowe + -
analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa - +
bezpieczeństwo euroatlantyckie - +
bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - +
zarządzanie systemami reagowania kryzysowego - +

 

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” w zakresie wybranej specjalności i tytuł licencjata (po studiach I stopnia) lub magistra (po studiach II stopnia). Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji. Studenci zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych pozwalających im na krytyczne rozumienie złożonych procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem systemu polityczno-ekonomicznego państwa, systemu bezpieczeństwa narodowego i funkcji poszczególnych instytucji państwa, a także mechanizmów ekonomicznych, politycznych oraz społecznych i prawnych uwarunkowań wpływających na bezpieczeństwo narodowe.

 

Absolwenci studiów I-go stopnia
Absolwent studiów I-go stopnia jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w instytucjach administracji państwowej, w SZ RP i podmiotach gospodarczych współpracujących z otoczeniem krajowym oraz z instytucjami międzynarodowymi (UE, NATO) odpowiednio w specjalności:

Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych - w zakresie: sposobów ochrony informacji i ich oceny, projektowania polityki, procedur i instrukcji bezpieczeństwa, dokonywania analizy ryzyka związanego z ochroną informacji.

Ochrona ludności i infrastruktury - w zakresie: formalno-prawnych i organizacyjnych wymagań ochrony kluczowych obiektów w państwie oraz planowania i zapewniania ciągłości działania na rzecz bezpieczeństwa powszechnego i ratownictwa.

Zarządzanie kryzysowe - w zakresie: formalno-prawnych i organizacyjnych wymagań funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego; oceny zagrożeń bezpieczeństwa i zarządzania z wykorzystaniem systemów informatycznych na wszystkich szczeblach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

 

Absolwenci studiów II-go stopnia
Absolwent studiów II-go stopnia jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne do rozwiązywania problemów bezpieczeństwa narodowego niezbędne do pracy w administracji państwowej, w SZ RP i podmiotach krajowych oraz międzynarodowych w specjalności:

Analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa - w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i oceny zagrożeń, a także monitorowania w obszarze odpowiedzialności Policji, służb specjalnych oraz instytucji realizujących zadania planowania cywilnego.

Bezpieczeństwo euroatlantyckie – w obszarze euroatlantyckiego regionu geostrategicznego w zakresie identyfikacji zagrożeń dla tego regionu.

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa – w zakresie metod analizy i rozwiązywania problemów dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej oraz przygotowania planów ochrony i przewidywania wielokierunkowych skutków.

Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego – na szczeblu centralnym, województwa, powiatu, gminy, a także w zakresie systemów branżowych i międzynarodowych z kompetencjami do samodzielnego formułowania propozycji rozwiązywania problemów i pracy na stanowiskach kierowniczych.