Informatyka

 

specjalności:

 • inżynieria systemów
  • analiza danych
  • informatyczne systemy zarządzania
  • modelowanie i symulacja
  • systemy informatyczne
 • internetowe technologie multimedialne
 • mobilne systemy komputerowe
 • sieci teleinformatyczne

specjalności:

 • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 • informatyczne systemy zarządzania
 • internetowe technologie multimedialne
 • mobilne systemy komputerowe
 • sieci teleinformatyczne
 • systemy informatyczne
 • analiza danych

specjalności:

 • inżynieria systemów
  • analiza danych
  • systemy informatyczne
 • systemy teleinformatyczne
  • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
  • mobilne systemy komputerowe
  • sieci teleinformatyczne

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „informatyka” i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inżyniera (po studiach II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich). Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy, Microsoft Learn for Educators (Educational Institution program), Google (Career Readiness & Google Cloud Computing), PaloAlto Networks Cybersecurity Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te umożliwiają studentom i wykładowcom uzyskanie prestiżowych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały pomagające w przygotowaniu do uzyskania certyfikacji, m.in.IBM Rational.

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) - ścieżki kształcenia: analiza danych, informatyczne systemy zarządzania, modelowanie i symulacja oraz systemy informatyczne; jednolite studia magisterskie - ścieżki kształcenia: analiza danych oraz systemy informatyczne.

Absolwent tej specjalności jest specjalistą z zakresu szeroko pojętej inżynierii systemów informatycznych. W ramach specjalności będzie studiował przedmioty z grupy wspólnych modułów kształcenia oraz grup modułów wybieralnych. Dodatkowo, na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) w ramach inżynierii systemów specjalizację może uzyskać poprzez cztery ścieżki kształcenia, tj. analiza danych, informatyczne systemy zarządzania, modelowanie i symulacja oraz systemy informatyczne. Natomiast na jednolitych studiach magisterskich w ramach inżynierii systemów specjalizację może uzyskać poprzez dwie ścieżki kształcenia, tj. analiza danych i systemy informatyczne. Grupa wspólnych modułów kształcenia koncentruje się na następujących umiejętnościach: projektowanie nowoczesnych systemów informatycznych, biegłe programowanie w językach strukturalnych oraz obiektowych i funkcjonalnych, modelowanie struktur danych oraz funkcji i procesów, analiza i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych, analiza dużych zbiorów danych, sieci neuronowe.

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) - ścieżka dla inżynierii systemów; studia II stopnia (stacjonarne); jednolite studia magisterskie - ścieżka dla inżynierii systemów.

Ścieżka kształcenia wiąże się z zagadnieniami przetwarzania dużych wolumenów danych (tzw. Big Data). W ramach tej ścieżki absolwent pozna technologie związane z pozyskiwaniem, składowaniem i przetwarzaniem dużych wolumenów danych (usługi chmury, hurtownie danych, bazy NoSQL, rozproszone przetwarzanie danych) oraz aspekty analityczne związane z szeroko pojętą analityką tych danych (m.in. metody uczenia maszynowego, metody eksploracji danych, analiza i wizualizacja danych oraz przetwarzanie języka naturalnego).

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) - ścieżka dla inżynierii systemów; studia II stopnia (stacjonarne).

Absolwent jest specjalistą z zakresu analizy, projektowania i administrowania informatycznych systemów biznesowych. Student poznaje w praktyce specjalistyczne systemy zarządzania takich firm, jak: Oracle, SAS Institute oraz teorie systemów i zarządzania. Będzie potrafił budować hurtownie danych w specjalizowanych środowiskach projektowych. Zdobędzie szeroką wiedzę na temat zarządzania kosztami i efektywnością systemów.

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) - ścieżka dla inżynierii systemów.

Ścieżka kształcenia wiąże się z zagadnieniami modeli, metod i narzędzi na potrzeby informatycznego wspomagania decyzji oraz symulacji komputerowej. W ramach tej ścieżki absolwent pozna m.in. podstawy badań operacyjnych, metody prognozowania, systemy rzeczywistości rozszerzonej, trenażery i symulatory wirtualne, systemy growe i symulację interaktywną.

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) - ścieżka dla inżynierii systemów; studia II stopnia (stacjonarne); jednolite studia magisterskie - ścieżka dla inżynierii systemów.

Ścieżka kształcenia wiąże się ze szczegółowymi zagadnieniami projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów informatycznych. W ramach niej absolwent zapoznaje się m.in. z komputerowym wsparciem wytwarzania oprogramowania, technologiami aplikacji internetowych i systemów webowych, projektowaniem bezpiecznego oprogramowania, oceną efektywności systemów informatycznych, pracą w zespołach projektowych wg nowoczesnych metodyk (m.in. AGILE, SCRUM, RUP, UP). Biegle programuje w językach strukturalnych, obiektowych i funkcyjnych. Modeluje struktury danych, a także funkcje i procesy w systemach informatycznych. Potrafi projektować relacyjne i obiektowe bazy danych, bazy NoSQL oraz rozwiązania usług chmury i Internetu Rzeczy. Projektuje złożone aplikacje użytkowe dla różnej klasy systemów informatycznych (klient-serwer, webowe, mobilne).

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) i II stopnia (stacjonarne).

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sieci komputerowych i szeroko rozumianych multimedialnych technik komputerowych. Posiada umiejętność administrowania systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, zna metody ochrony informacji w systemach komputerowych, mechanizmy zabezpieczeń, metody doboru systemowych składników zabezpieczeń i oceny ich efektywności. Umie programować aplikacje, portale i serwisy internetowe, projektować i programować stacjonarne i mobilne systemy multimedialne. Posiada praktyczną umiejętność cyfrowego przetwarzania i kodowania sygnałów. Zna nowoczesne rozwiązania w zakresie architektury sprzętu i oprogramowania systemów multimedialnych oraz technologii wytwarzania szeroko rozumianej grafiki komputerowej z metodami i narzędziami wizualizacji oraz tworzenia rzeczywistości wirtualnej.

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne); studia II stopnia (stacjonarne); jednolite studia magisterskie - ścieżka dla systemów teleinformatycznych.

Absolwent jest specjalistą z zakresu programowania, analizy i projektowania mobilnych systemów komputerowych. Potrafi zaprojektować i zbudować aplikację desktopową, aplikację internetową, aplikację dla urządzenia mobilnego, jak również sterownik urządzenia. Umie posługiwać się zarówno wysokopoziomowymi językami programowania (C, C++, C#, JAVA), jak i językami niskiego poziomu (asembler) dla mikroprocesorów rodziny x86 oraz mikrokontrolerów. Zna metody symulacyjne, wspomagające proces wytwarzania oprogramowania i testowania systemów komputerowych. Posługuje się narzędziami do komputerowego wspomagania wytwarzania systemów komputerowych (CAD). Ma szeroką wiedzę w zakresie rozwoju technologii komputerowych, wirtualizacji systemów IT i protokołów wymiany danych. Potrafi projektować i wytwarzać oprogramowanie dla systemów scentralizowanych i rozproszonych (wielo-mikrokomputerowych). Poznaje techniki zapewniania bezpieczeństwa w systemach komputerowych, sieciach przemysłowych i sieciach teleinformatycznych.

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne); studia II stopnia (stacjonarne); jednolite studia magisterskie - ścieżka dla systemów teleinformatycznych.

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci teleinformatycznych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi urządzeń sieciowych, administrowania systemami operacyjnymi Windows i Linux, projektowania i zarządzania w zakresie sieci bezprzewodowych i VoIP. Ponadto studenci uzyskują umiejętności w zakresie projektowania i implementacji oprogramowania systemów rozproszonych, z zastosowaniem współcześnie stosowanych technologii. Wiedza i umiejętności studentów obejmują również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci komputerowych i aplikacji internetowych.

Studia II stopnia (stacjonarne); jednolite studia magisterskie - ścieżka dla systemów teleinformatycznych.

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, nowoczesnych rozwiązań w zakresie architektury sprzętu i oprogramowania systemów teleinformatycznych oraz kierunków rozwoju technologii komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem wirtualizacji systemów IT i przetwarzania w chmurze. Zna zabezpieczenia i metody ochrony informacji w systemach komputerowych i teleinformatycznych oraz systemowe podejście do projektowania zabezpieczeń i zarządzania bezpieczeństwem. Umie projektować systemy zabezpieczeń oraz identyfikować potrzeby użytkownika w tym zakresie. Posiada umiejętność dokumentowania systemu bezpieczeństwa, analizowania wymagań w przedsięwzięciach audytu, budowy lub modernizacji systemów bezpieczeństwa, planowania i prowadzenia audytu bezpieczeństwa. Umie administrować systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi (w tym administrować usługami), dokonywać pomiarów i przeprowadzać zaawansowaną diagnostykę sieci.

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

Studenci cywilni:

 • firmy wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne
 • zespoły zajmujące się uczeniem maszynowym i analizą bardzo dużych zbiorów danych
 • przedsiębiorstwa wdrażające systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją
 • uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych
 • firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i integrujące różnorodne rozwiązania informatyczne
 • przedsiębiorstwa oraz instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe, np. banki, sektor ubezpieczeniowy, operatorzy telekomunikacyjni
 • struktury instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

Studenci wojskowi:

 • Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i jednostek podległych w tym:
  • Centrum Projektów Informatycznych
  • Regionalne Centra Informatyki
 • Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
 • Oddziały Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego RSZ
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służba Wywiadu Wojskowego
 • Sztab Generalny i Departamenty MON
 • Akademie Wojskowe