Informatyka

Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie) w niżej wymienionych specjalnościach:

specjalność studia wyższe
I stopnia
inżynierskie
II stopnia
magisterskie
bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych * - +
informatyczne systemy zarządzania * + +
interentowe technologie multimedialne * + +
mobilne systemy komputerowe * + +
sieci teleinformatyczne * + +
systemy informatyczne * + +

* specjalność realizowana również na zamówienie MON

 

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „informatyka” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inżyniera (po studiach II stopnia).

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, nowoczesnych rozwiązań w zakresie architektury sprzętu i oprogramowania systemów teleinformatycznych oraz kierunków rozwoju technologii komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem wirtualizacji systemów IT i przetwarzania w chmurze. Zna zabezpieczenia i metody ochrony informacji w systemach komputerowych i teleinformatycznych oraz systemowe podejście do projektowania zabezpieczeń i zarządzania bezpieczeństwem. Umie projektować systemy zabezpieczeń oraz identyfikować potrzeby użytkownika w tym zakresie. Posiada umiejętność: dokumentowania systemu bezpieczeństwa, analizowania wymagań w przedsięwzięciach audytu, budowy lub modernizacji systemów bezpieczeństwa, planowania i prowadzenia audytu bezpieczeństwa. Umie administrować systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi (w tym administrować usługami), dokonywać pomiarów i przeprowadzać zaawansowaną diagnostykę sieci. Ma możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy.

Informatyczne systemy zarządzania
Absolwent jest specjalistą z zakresu analizy, projektowania administracji informatycznych systemów biznesowych. Programuje w językach strukturalnych i obiektowych. Zna formalne metody opisu struktury informacyjnej systemów informatycznych. Posługuje się narzędziami komputerowego wspomagania projektowania CASE. Potrafi projektować bazy danych. Ma szeroką wiedzę na temat zarządzania kosztami i efektywności systemów. Poznaje elementy teorii systemów i zarządzania. Potrafi tworzyć hurtownie danych w specjalizowanych środowiskach projektowych. Poznaje specjalistyczne informatyczne systemy zarządzania.

Internetowe technologie multimedialne
Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sieci komputerowych i szeroko rozumianych multimedialnych technik komputerowych. Posiada umiejętność administrowania systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, zna metody ochrony informacji w systemach komputerowych, mechanizmy zabezpieczeń, metody doboru systemowych składników zabezpieczeń i oceny ich efektywności, umie: programować aplikacje, portale i serwisy internetowe, projektować i programować stacjonarne i mobilne systemy multimedialne. Posiada praktyczną umiejętność cyfrowego przetwarzania i kodowania sygnałów. Zna: nowoczesne rozwiązania w zakresie architektury sprzętu i oprogramowania systemów multimedialnych oraz technologii wytwarzania szeroko rozumianej grafiki komputerowej z metodami i narzędziami wizualizacji
oraz tworzenia rzeczywistości wirtualnej.

Mobilne systemy komputerowe
Absolwent jest specjalistą z zakresu programowania, analizy i projektowania mobilnych systemów komputerowych. Potrafi zaprojektować i zbudować: aplikację desktopową, aplikację internetową, aplikację dla urządzenia mobilnego, jak również sterownik urządzenia. Umie posługiwać się zarówno wysokopoziomowymi językami programowania (C, C++, C#, JAVA), jak i językami niskiego poziomu (asembler) dla mikroprocesorów rodziny x86 oraz mikrokontrolerów. Zna metody symulacyjne, wspomagające proces wytwarzania oprogramowania i testowania systemów komputerowych. Posługuje się narzędziami do komputerowego wspomagania wytwarzania systemów komputerowych (CAD). Ma szeroką wiedzę w zakresie rozwoju technologii komputerowych, wirtualizacji systemów IT i protokołów wymiany danych. Potrafi projektować i wytwarzać oprogramowanie dla systemów scentralizowanych i rozproszonych (wielo-mikrokomputerowych). Poznaje techniki zapewniania bezpieczeństwa w systemach komputerowych, sieciach przemysłowych i sieciach teleinformatycznych. Ma możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy.

Sieci teleinformatyczne
Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci teleinformatycznych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi urządzeń sieciowych, administrowania systemami operacyjnymi Windows i Linux, projektowania i zarządzania w zakresie sieci bezprzewodowych i VoIP. Ponadto studenci uzyskują umiejętności w zakresie projektowania i implementacji oprogramowania systemów rozproszonych, z zastosowaniem współcześnie stosowanych technologii. Wiedza i umiejętności studentów obejmują również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci komputerowych i aplikacji internetowych. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy.

Systemy informatyczne
Absolwent tej specjalności jest specjalistą z zakresu projektowania nowoczesnych systemów informatycznych. Biegle programuje w językach strukturalnych i obiektowych. Zna mechanizmy synchronizacji oprogramowania współbieżnego. Modeluje struktury danych, a także funkcje i procesy w celu przedstawienia struktury informacyjnej systemów informatycznych. Potrafi projektować relacyjne i obiektowe bazy danych. Zna oprogramowanie sieci komputerowych, systemy operacyjne i systemy rozproszone. Projektuje złożone aplikacje użytkowe dla różnej klasy systemów informatycznych. Zna metody symulacji komputerowej, systemów ekspertowych i sieci neuronowych. Posiada podstawowe wiadomości z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych.