Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie) w niżej wymienionych specjalnościach:

specjalność studia wyższe
I stopnia
inżynierskie
II stopnia
magisterskie
cyberobrona * + -
bezpieczeństwo informacyjne * + +
systemy kryptograficzne * + +
bezpieczeństwo cybernetyczne * + +

* specjalność realizowana również na zamówienie MON

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „kryptologia i cyberbezpieczeństwo” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inżyniera (po studiach II stopnia).

Cyberobrona
Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, szczególnie z zakresu sieci komputerowych, a także wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych. W tym obszarze absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie eksploracji sieci rozumianej jako wyszukiwanie i korelacja informacji o systemach teleinformatycznych oraz rozpoznawanie, badanie i identyfikację zasobów sieci. Ponadto poznają charakterystykę i narzędzia przeprowadzanych ataków sieciowych i wreszcie uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania różnorodnych zabezpieczeń teleinformatycznych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi urządzeń sieciowych, administrowania systemami operacyjnymi Windows i Linux, projektowania i zarządzania bezpieczeństwem w zakresie sieci bezprzewodowych. Studenci uzyskują również umiejętności w zakresie projektowania i implementacji oprogramowania systemów rozproszonych, z zastosowaniem współcześnie stosowanych technologii. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy.

Bezpieczeństwo informacyjne
Absolwent jest specjalistą z zakresu inżynierii oprogramowania, projektowania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem metodyk i technologii zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacji. Posiada umiejętność wykorzystania metod ilościowych do oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji. Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa (KIP). Ma wiedzę m.in. z zakresu budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów ochrony informacji, zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Systemy kryptograficzne
Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych. Kształcenie obejmuje m.in. tematykę z zakresu inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów ochrony informacji, bezpieczeństwa systemów informatycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, w szczególności w zakresie efektywnego uczestniczenia w projektowaniu systemów bezpieczeństwa informacji oraz analizach i ocenach bezpieczeństwa i ryzyka.

Bezpieczeństwo cybernetyczne
Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, szczególnie z zakresu analizy, projektowania i zarządzania systemami teleinformatycznymi, a także wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W tym obszarze absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki i tolerowania uszkodzeń, projektowania i utrzymywania zarówno systemów zabezpieczeń, jak i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, stosowania technik dochodzeniowych i śledczych, typowych technik ataków, rozpoznawania podatności oraz organizowania obrony w cyberprzestrzeni. Absolwent poznaje również kierunki rozwoju technologii komputerowych, w tym technologii mobilnych i Internetu Rzeczy.