Studia Podyplomowe - Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją

Opis studiów: Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności przywódcze i komunikacyjne, nieodzowne w środowisku pracy. Zakres problemowy kierunku pozwala poszerzać perspektywy i rozbudzać zainteresowanie rozwojem profesjonalnym w zakresie zarządzania. Zajęcia odbywają się przez dwa semestry, w soboty i niedziele, w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Studia umożliwiają pozyskanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie: rozpoznawania własnego potencjału przywódczego i świadomego kształtowania wizerunku i autorytetu lidera, znajomości zasad budowania zaufania i wiarygodności w zespole, zasad i reguł etycznego postępowania przywódczego, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej z naciskiem na kształtowanie postaw twórczych, mechanizmów wpływu społecznego, komunikacji interpersonalnej i strategicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje zawodowe, taktyk i technik negocjacyjnych stosowanych w środowisku zawodowym, projektowania badań rynku i opinii publicznej, przygotowywania instrumentów pomiarowych, doboru próby, metod zbierania i analizy danych, możliwości wykorzystania nowoczesnych mediów cyfrowych i narzędzi IT w procesach komunikowania, informatyzacji procesów informacyjno - decyzyjnych, tworzenia i stosowania nowoczesnych narzędzi internetowych (np. video-blogów, formularzy, forów internetowych), metod i technik organizacji pracy zespołów roboczych, odnajdywania tekstów perswazyjnych i manipulacyjnych w przestrzeni publicznej, diagnozowania i identyfikowania potrzeb rozwojowych pracowników, oceniania i motywowania pracowników, inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy organizacyjnej, utrzymywania i tworzenia właściwych relacji interpersonalnych z pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi organizacji.

Przedmioty ujęte w programie studiów:
Blok I – Przywództwo, umiejętności i kompetencje lidera organizacji (Przywództwo w organizacji, Budowanie wizerunku i autorytetu lidera w zespole, wywieranie wpływu na ludzi, kreatywność i twórcze umiejętności lidera, Problemy etycznego przywództwa i społecznej odpowiedzialności organizacji).
Blok II – Doskonalenie technik komunikacji organizacji z otoczeniem (Komunikacja strategiczna, Komunikacja interpersonalna, Mediacje i negocjacje, Badania rynku i opinii publicznej, Media cyfrowe i narzędzia informatyczne w procesach komunikowania, Erystyka i retoryka, Informatyzacja procesów informacyjno – decyzyjnych).
Blok III – Zarządzanie zespołem (Planowanie i organizacja pracy zespołowej, Budowanie i rozwój zespołu, Ocenianie pracowników, Motywowanie pozafinansowe, Szkolenia i rozwój pracowników).
Seminarium i praca dyplomowa.

Czas trwania: dwa semestry (razem 170 godz., w tym 150 godz. audytoryjnych).

Przewidywana liczba miejsc: min. 20. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT, tel. (+48 261 837 925).

Najbliższa edycja studiów: od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela). Przewiduje się 8 zjazdów w każdym semestrze. W lutym 2020 r. obrona pracy końcowej.

Rekrutacja: Podanie wraz z niżej wyszczególnionymi dokumentami można składać osobiście w Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Cybernetyki, pok. 275 (Budynek Główny, II piętro) w godzinach 10.00-15.00, w poniedziałki, wtorki, czwartki, i piątki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres paulina.rudnicka(at)wat.edu.pl
Spis wymaganych dokumentów:

  • Podanie zamieszczone na stronie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia),
  • Zdjęcie legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem),
  • Zdjęcie w formie elektronicznej,
  • Kserokopia dowodu osobistego,
  • Kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej.

Termin składania dokumentów: 17.02.2018

Opłata:
Po zakwalifikowaniu na studia czesne płatne jednorazowo 7 200,00 zł do dnia 28.02.2019 r. lub w dwóch ratach: I rata - 3 780,00 zł - płatna do 28.02.2019 r., II rata - 3 780,00 zł - płatna do 30.09.2019 r.

Numer konta do wpłat: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305 (w tytule dopisek „Akademia Przywództwa”, imię i nazwisko)

Osoby kontaktowe:   Czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzi dziekanat Wydziału Cybernetyki – budynek główny II piętro p.275, tel.: +48 261 83 87 83 - e-mail paulina.rudnicka(at)wat.edu.pl oraz sekretariat IOiZ - bud. 65 p. 16, tel.: +48 261 83 87 70 - e-mail jadwiga.skulska(at)wat.edu.pl  lub bud. 65 p. 15, tel.: +48 261 83 87 99 - e-mail barbara.siwek(at)wat.edu.pl