Studia Podyplomowe - Analiza finansowa i rachunkowość

Opis studiów: Program studiów skierowany jest do osób zainteresowanych problematyką finansów przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy przeważnie realizują już karierę zawodową i zależy im na poszerzeniu wiedzy i kompetencji niezbędnych w środowisku pracy. Zajęcia odbywają się przez dwa semestry, w soboty i niedziele, w formie wykładów (78 godz.), ćwiczeń (44 godz.) i laboratoriów (28 godz.).

Studia umożliwiają pozyskanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie: istoty oraz uwarunkowań współczesnych finansów, zasad analizy finansowej, systemu rachunkowości przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego (rozwiązania ewidencyjne, bieżąca i bilansowa wycena wybranych aktywów trwałych i obrotowych, rozrachunków, rozliczanie kosztów dla potrzeb kalkulacji, specyfika rachunkowości budżetowej na przykładzie jednostki budżetowej, sprawozdawczość finansowa), systemu rachunkowości zarządczej oraz controllingu (współczesne narzędzia i metody prezentowania informacji finansowych i operacyjnych, wpływ zarządzania kosztami na wyniki finansowe jednostek gospodarczych w ramach sprawozdawczego rachunku kosztów, rachunku kosztów działań, kosztów zmiennych, docelowych, analizy progu rentowności i strategicznej karty wyników), funkcjonowania audytu finansowego oraz procesu kontroli zarządczej – standardy, procedury badania sprawozdań finansowych, manipulacje finansowe, organizacja pracy biegłego rewidenta, sprawozdanie z badania, rola nadrzędnych zasad rachunkowości w ocenie rzetelności i wiarygodności opinii, najczęściej używanych w praktyce metod oceny projektów inwestycyjnych, budowy modelu przepływów pieniężnych związanych z projektem (FFCFF), analizy wskaźników oceny projektów inwestycyjnych, analizy fundamentalnej i technicznej jako podstawy oceny kondycji ekonomicznej spółek publicznych, głównych metody wyceny przedsiębiorstw, wykorzystania komputerowych narzędzi w inżynierii finansowej (oprogramowanie do numerycznych obliczeń inżynierii finansowej, zwłaszcza w zakresie wykorzystania finansowych pakietów / toolboxów Octave, Matlab, R, a także Gretl oraz dodatków pakietu MS Excel), podstawowych pojęć z zakresu instrumentów pochodnych, ich modelowania i wyceny.

Przedmioty ujęte w programie studiów: Finanse, Podstawy analizy finansowej, Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego, Rachunkowość zarządcza i controlling, Kontrola i audyt finansowy, Ocena projektów inwestycyjnych, Rynek kapitałowy i fundusze inwestycyjne jako źródła finansowania rozwoju spółki, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Podstawy analizy fundamentalnej i technicznej, Wycena przedsiębiorstw, Elementy matematyki finansowej, Komputerowe narzędzia inżynierii finansowej, Seminarium i praca dyplomowa.

Czas trwania: dwa semestry (razem 170 godz., w tym 150 godz. audytoryjnych).

Przewidywana liczba miejsc: min. 20. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT, tel. (+48 261 837 925).

Najbliższa edycja studiów: od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela). Przewiduje się 8 zjazdów w każdym semestrze. W lutym 2020 r. obrona pracy końcowej.

Rekrutacja: Podanie wraz z niżej wyszczególnionymi dokumentami można składać osobiście w Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Cybernetyki, pok. 275 (Budynek Główny, II piętro) w godzinach 10.00-15.00, w poniedziałki, wtorki, czwartki, i piątki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres paulina.rudnicka(at)wat.edu.pl
Spis wymaganych dokumentów:

  • Podanie zamieszczone na stronie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia),
  • Zdjęcie legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem),
  • Zdjęcie w formie elektronicznej,
  • Kserokopia dowodu osobistego,
  • Kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej.

Termin składania dokumentów: 17.02.2018

Opłata:
Po zakwalifikowaniu na studia czesne płatne jednorazowo 7 000,00 zł do dnia 28.02.2019 r. lub w dwóch ratach: I rata - 3 675,00 zł - płatna do 28.02.2019 r., II rata - 3 675,00 zł - płatna do 30.09.2019 r.

Numer konta do wpłat: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305 (w tytule dopisek: AFiR, imię i nazwisko)

Osoby kontaktowe:   Czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzi dziekanat Wydziału Cybernetyki – budynek główny II piętro p.275, tel.: +48 261 83 87 83 - e-mail paulina.rudnicka(at)wat.edu.pl oraz sekretariat IOiZ - bud. 65 p. 16, tel.: +48 261 83 87 70 - e-mail jadwiga.skulska(at)wat.edu.pl  lub bud. 65 p. 15, tel.: +48 261 83 87 99 - e-mail barbara.siwek(at)wat.edu.pl