Studia Podyplomowe - Zarządzanie organizacją w środowisku IT

Opis studiów: Studia kierowane są do osób zainteresowanych problematyką wsparcia procesów organizacyjnych/ biznesowych przez środowisko IT. Program studiów koncentruje się na problematyce zarządzania ukierunkowanej na wzrost wartości firmy i wykorzystania informatycznych systemów wspomagania w podejmowaniu decyzji zarządczych. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania organizacją i kształtowanie umiejętności skutecznego zastosowania narzędzi IT. Studia realizowane są w formie wykładów (80 godz.), ćwiczeń (20 godz.), warsztatów laboratoryjnych (60 godz.).

Lista przedmiotów: Technologie informacyjne (IT) w zarządzaniu wartością organizacji, Zarządzanie projektami i procesami E-biznes i e-commerce, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Komunikacja w zarządzaniu, Zarządzanie finansami organizacji, Zarządzanie wartością organizacji – branża IT, Bazy i hurtownie danych w zarządzaniu, Eksploracja i wizualizacja danych, Integracja usług informatycznych, Modelowanie i algorytmizacja procesów oraz systemów biznesowych. Wykłady monograficzne: Technologie informacyjne (IT) w zarządzaniu wartością organizacji, Wybrane problemy informatyzacji państwa, Internet rzeczy w zarządzaniu współczesną organizacją. Seminarium i praca dyplomowa.

Czas trwania: dwa semestry (razem 180 godz., w tym 160 godz. zajęć audytoryjnych)

Przewidywana liczba miejsc: min. 20. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT tel. (261 837 925).

Najbliższa edycja studiów: od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Przewiduje się 8 zjazdów w każdym semestrze. W lutym 2020 r. obrona pracy końcowej.

Rekrutacja: Podanie wraz z niżej wyszczególnionymi dokumentami można składać osobiście w Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Cybernetyki, pok. 275 (Budynek Główny, II piętro) w godzinach 10.00-15.00, w poniedziałki, wtorki, czwartki, i piątki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres paulina.rudnicka(at)wat.edu.pl
Spis wymaganych dokumentów:

  • Podanie zamieszczone na stronie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia),
  • Zdjęcie legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem),
  • Zdjęcie w formie elektronicznej,
  • Kserokopia dowodu osobistego,
  • Kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej.

Termin składania dokumentów: 17.02.2018 r.

Opłata:
rekrutacyjna 85 zł (w przypadku nieuruchomienia kierunku z powodu małej liczby chętnych opłata będzie zwracana), po zakwalifikowaniu jednorazowo 7900 zł lub w dwóch ratach (I rata - 4147,5 zł płatna do 28.02.2019 r., II rata 4147,5 zł płatna do 30.09.2019 r.

Numer konta do wpłat: 91 1240 6960 0350 5448 0102 2305 (z dopiskiem: PSZOŚIT, imię i nazwisko).

Osoby kontaktowe:   Czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzi dziekanat Wydziału Cybernetyki – budynek główny II piętro p.275, tel.: +48 261 83 87 83 - e-mail paulina.rudnicka(at)wat.edu.pl oraz sekretariat IOiZ - bud. 65 p. 16, tel.: +48 261 83 87 70 - e-mail jadwiga.skulska(at)wat.edu.pl  lub bud. 65 p. 15, tel.: +48 261 83 87 99 - e-mail barbara.siwek(at)wat.edu.pl