Zarządzanie

Kierunek z obszaru nauk społecznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i studia II stopnia (magisterskie) w niżej wymienionych specjalnościach:

specjalność studia wyższe
I stopnia
licencjackie
II stopnia
magisterskie
informatyczne wspomaganie zarządzania + -
zarządzanie zasobami ludzkimi + -
systemy business intelligence w zarządzaniu - +
zarządzanie kapitałem intelektualnym - +

 

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „zarządzanie” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy licencjata (po studiach I stopnia) lub magistra (po studiach II stopnia). Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z obszaru nauk technicznych (zwłaszcza teleinformatyki) oraz humanistycznych. Studenci mają także możliwość pozyskiwania wiedzy i zdobywania doświadczenia w takich obszarach jak: negocjacje, biznes plan, zarządzanie projektami i procesami, public relations, grafika menedżerska, rynki kapitałowe i operacje giełdowe. Młoda kadra kształci umiejętności w zakresie zarządzania w warunkach ryzyka i niepewności, zarządzania w warunkach internacjonalizacji i globalizacji oraz różnic kulturowych. Ponadto studenci kształtują umiejętności w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu, a w szczególności we wspomaganiu decyzji menedżerskich w warunkach funkcjonowania biznesu w skali ogólnoświatowej, będących konsekwencją transformacji gospodarki elektronicznej oraz procesu kształtowania społeczeństwa informacyjnego.

Absolwenci studiów I-go stopnia
Absolwent studiów I-go stopnia jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w firmach biznesowych i podmiotach administracji państwowej odpowiednio w specjalności:

Informatyczne wspomaganie zarządzania – w zakresie możliwości wykorzystania technologii teleinformatycznych w procesach wspomagania zarządzania współczesnymi organizacjami na stanowiskach m. in. administratora i redaktora serwisów informatycznych oraz doradcy menedżera firmy implementujących informatyczne systemy zarządzania.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - w zakresie: regulacji prawnych, konstruowania efektywnych systemów personalnych, prowadzenia działań personalnych organizacji na stanowiskach m.in. specjalisty ds. rekrutacji, szkoleń i ocen pracowniczych.

Absolwenci studiów II-go stopnia
Absolwent studiów II-go stopnia jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów zarządzania w biznesie i podmiotach administracji państwowej oraz w organizacjach międzynarodowych w specjalności:

Systemy Business Intelligence w zarządzaniu – w zakresie implementacji oraz biznesowego wykorzystania informatycznych systemów wspomagania decyzji w organizacjach. na różnych stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz instytucjach administracji publicznej.

Zarządzanie kapitałem intelektualnym – w zakresie efektywnego zarządzania procesami kadrowymi organizacji oraz wiedzą m. in. jako menedżer (specjalista) zarządzania kapitałem intelektualnym w firmach konsultingowych i we własnej działalności gospodarczej.