II edycja konkursu na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską

24.06.2021

Zachęcamy do wzięcia udział w II edycji konkursu organizowanego przez MON. Zgłoszone do konkursu prace muszą dotyczyć sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii oraz posiadać potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać autor pracy lub lider zespołu (w przypadku prac zbiorowych - przygotowanych przez kilku współautorów).

Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach:

 1. konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,
 2. konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,
 3. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,
 4. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Uczestnikami Konkursu w kategorii I i II mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - nie wcześniej niż 1 października 2018 r.

Uczestnikami Konkursu w kategorii III i IV mogą być osoby, które obroniły rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora - nie wcześniej niż 1 października 2018 r.

Suma nagród w Konkursie wynosi 86 000 zł. 

 • Nagrodami w I i II kategorii są: I nagroda – 8 000 zł, II nagroda – 5 000 zł, III  nagroda  – 3 000 zł
 • Nagrodami w III i IV kategorii są: I nagroda – 12 000 zł, II nagroda – 9 000 zł,  III nagroda – 6 000 zł

Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

 1. wypełniony i podpisany przez autora/ów pracy formularz zgłoszeniowy, 
 2. wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie doc/docx,
 3. pracę w wersji elektronicznej w formacie PDF,
 4. zanonimizowaną kopię pracy w wersji elektronicznej w formacie PDF,
 5. zanonimizowaną prezentację na temat pracy, w wersji elektronicznej w formacie PDF, z zastrzeżeniem, że:
  • prezentacja powinna w szczególności uwzględniać potencjał  zastosowania pracy w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,
  • min. 1 slajd powinien nosić nazwę zastosowanie pracy w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,
  • pierwsza strona prezentacji powinna nosić nazwę tożsamą z tytułem pracy,
 6. zaświadczenie z uczelni lub jednostki organizacyjnej nadającej stopień naukowy/zawodowy, potwierdzające złożenie i obronę przesłanej pracy (zaświadczenie powinno zawierać informację o temacie pracy oraz nazwę jednostki wydającej zaświadczenie). Uczestnik Konkursu może wykorzystać wzór zaświadczenia,
 7. oświadczenie o procentowym autorstwie pracy oraz podziale nagrody (Wymóg przesłania oświadczenia dotyczy prac zbiorowych).

Zgłoszenie do Konkursu, zawierające dokumenty wymienione w Regulaminie, należy kierować, w terminie do 13 sierpnia 2021 r.

 • za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio, w zamkniętej kopercie na adres: Departament Innowacji, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konkursdin@mon.gov.pl

Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym szczegółowe wymagania i kryteria oceny prac, zawiera Regulamin zamieszczony na stronie internetowej.