Informacja dla Studentów w sprawie organizacji zajęć w okresie od 15 czerwca do 17 lipca 2020 r.

10.06.2020

 

 

  1. Na Wydziale Cybernetyki realizacja zajęć w formie tradycyjnej (stacjonarnej na uczelni) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa osób biorących w nich udział będzie sukcesywnie wdrażana począwszy od dnia 15 czerwca br.
  2. W sposób stacjonarny będą prowadzone wyłącznie ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne oraz zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe w sposób zdalny. Pozostałe formy zajęć powinny być nadal realizowane w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Zajęcia realizowane w sposób tradycyjny będą zaplanowane w rozkładach zajęć. Ponadto prowadzący, winni powiadomić uczestników danej usługi edukacyjnej o tym fakcie za pośrednictwem USOS-web, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
  4. Wstęp na teren Akademii mają wyłącznie studenci, podchorążowie i doktoranci, którzy są zdrowi, bez zewnętrznych oznak typowych jak przy przeziębieniu.
  5. Wejście na teren Akademii odbywa się z obowiązkowym badaniem temperatury ciała tylko wyznaczonymi wejściami do strefy obszaru chronionego, tj. wejście główne przez Sztab, wejście przy bramie od ulicy Kaliskiego oraz wejście przy bramie od ulicy Radiowej. Pozostałe wejścia są zamknięte.
  6. Elektroniczne legitymacje studenckie są aktywne i umożliwiają wstęp na teren Akademii.
  7. Osoby przebywające wewnątrz budynków administracyjnych i dydaktycznych, w szczególności salach wykładowych, laboratoryjnych i innych pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia, mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Uczelnia (Wydział) nie zapewnia Studentom środków do zakrywania twarzy i nosa.
  8. Należy pamiętać o obowiązku mycia rąk wodą z mydłem, odkażania rąk płynami do dezynfekcji, obowiązku przestrzegania bezpiecznej odległości w trakcie pracy, zajęć, przerw, przemieszczania się w budynku i terenie WAT.
  9. W czasie zajęć realizowanych w sposób tradycyjny studenci zobowiązani są do posiadania własnych przyborów do pisania lub innych przedmiotów wymaganych przez prowadzącego.
  10. Informacje dotyczące obowiązujących zasad zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka epidemiologicznego są umieszczone w pomieszczeniu lub na korytarzu przy drzwiach wejściowych do pomieszczania, w którym są prowadzone zajęcia.
  11. W pomieszczeniach dydaktycznych wprowadzono limity miejsc, wynikające z wymaganego minimalnego dystansu przestrzennego między osobami, których należy bezwzględnie przestrzegać.
  12. W pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące, należy zajmować je zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz poleceniem prowadzącego zajęcia.
  13. Pomieszczenia dydaktyczne, a w szczególności stanowiska przeznaczone dla prowadzących  i  studentów,  dezynfekuje  się  po  każdej  grupie  szkoleniowej. 
  14. W trakcie dezynfekcji tych pomieszczeń nie mogą w nich przebywać studenci ani prowadzący zajęcia, jak również nie powinny być pozostawiane rzeczy osobiste (torby, plecaki, materiały dydaktyczne i in.).
  15. W trakcie przerw między zajęciami należy ograniczać przebywanie na korytarzach, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, należy zachowywać wymagany dystans przestrzenny między osobami wynoszący 1,5 metra.
  16. Należy na bieżąco śledzić rozkłady zajęć i pozostawać w kontakcie za pośrednictwem USOS-web z prowadzącymi zajęcia (dotyczy w szczególności starostów grup).

Zarządzenie Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni.

Nike Schuhe