Jubileusz 70. urodzin prof. dr. hab. n. mat. inż. Jerzego Gawineckiego

18.05.2022

W dniu 17.05.2022r. świętowaliśmy jubileusz 70. urodzin prof. dr. hab. n. mat. inż. Jerzego Gawineckiego. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele władz Wydziału oraz Instytutu Matematyki i Kryptologii.

Profesor Jerzy Gawinecki studia magisterskie ukończył w 1977r. w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku fizyka techniczna. Stopień naukowy doktora nauk matematycznych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki w 1982r., następnie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w Politechnice Warszawskiej w Instytucie Matematyki w 1991r., tytuł profesora nadzwyczajnego Wojskowej Akademii Technicznej otrzymał w 1996r. 16.11.2004r. Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.

Profesor Jerzy Gawinecki jest współautorem monografii nt. „Zastosowania ciał skończonych i krzywych eliptycznych w kryptografii”. Opublikował (głównie w języku angielskim) ok. 140 prac naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz w materiałach konferencyjnych. Doprowadził do wydania 10 wydań Biuletynu WAT poświęconych matematyce i badaniom operacyjnym (6 wydań) oraz kryptologii (4 wydania) zawierających ok. 70 prac naukowych w języku angielskim, których autorami byli pracownicy Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki.

Profesor Jerzy Gawinecki uczestniczył w ponad 100 krajowych i międzynarodowych konferencjach m.in. w Czechach, Japonii, Holandii, Szwecji, Izraelu, Francji, Niemczech, USA. Wygłosił cykl wykładów nt. metod badania rozwiązalności zagadnień granicznych w nieliniowej teorii sprężystości, termosprężystości i termodyfuzji oraz kryptoanalizy wybranych algorytmów kryptograficznych jako „visiting professor” podczas kilkudziesięciu zagranicznych wizyt, m.in. w Uniwersytecie w Innsbrucku, w Wyższej Szkole Technicznej w Darmstadt (Niemcy), w Uniwersytecie w Bonn, w Japonii w uniwersytetach w: Tokio, Fukuoka, Tsukuba, Kaio, Josai, Tsukuba, Washeda, w Technion-Isreal Institute of Technology w Hajfie czy w Instytucie Matematyki i Zastosowań Obliczeń Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium. Współpracuje aktywnie z zespołami matematyków z Instytutu Matematycznego PAN, Instytutu Matematyki Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego zajmującymi się badaniem równań różniczkowych cząstkowych i zastosowaniem metod matematycznych w kryptologii. Współpracuje z profesorami z Izraela (prof. E. Biham, prof. A. Solan, prof. Phinas Bar Yoseph), z Niemiec ( prof. K. Marti), z Austrii (prof. R. Wagnerem i prof. W. Ortnerem), z Japonii (prof. Gen Nakamura, prof. Y. Shibata).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od 1977r.); Gesellschaft für Angewande Mathematik und Mechanik - GAMM (od 1991r.); International Association for Cryptologic Research - IACR (od 1997r.), Rady Centrum Zastosowań Matematyki przy IM PAN (od 2003r.), The Mathematical Association of America - MAA (2006r.), Information and Communications Security (ICS) Advisory Panel, NATO (w latach 2008-2011), Recenzent Zenterblat für Mathematik, Recenzent Mathematical Reviews (od 2003r.), Editor Elsevier Editorial Journal of Sound and Vibration (od 2008r.), Independent Scientific Expert Group (ISEG) NATO -2011.

Za działalność naukową i dydaktyczną został wyróżniony nagrodą państwową PAN im. M. Smoluchowskiego (1975r. - w dziedzinie fizyki), nagrodą Ministra Obrony Narodowej (2009r. - za osiągnięcia w zakresie kryptologii), nagrodami rektorskimi oraz licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Profesor Jerzy Gawinecki w latach 2012-2016 był dziekanem Wydziału Cybernetyki.

Pracownicy Wydziału Cybernetyki życzą wszystkiego najlepszego!