Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT dotyczący form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

11.09.2020

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w Polsce, a także prognozy co do jej rozwoju w kolejnych miesiącach oraz obowiązujące rekomendacje wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i kierownictwo Wojskowej Akademii Technicznej, informujemy pracowników i studentów Wydziału Cybernetyki, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym (hybrydowym). 

Organizacja dydaktyki w systemie hybrydowym polega na umożliwieniu realizacji możliwie największej części planowanych zajęć wykładowych, konwersatoryjnych i seminaryjnych, a także wybranych zajęć ćwiczeniowych i projektowych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być realizowane zdalnie, w szczególności niektóre laboratoryjne i ćwiczeniowe, odbywać się będą w formie stacjonarnej w salach uczelni.

W nadchodzącym semestrze studia w Wydziale Cybernetyki rozpoczyna ponad 190 nowych studentów cywilnych oraz 223 studentów wojskowych. Parlament Studentów RP skierował poprzez Ministra wniosek o uwzględnienie potrzeby aklimatyzacji w uczelni osób rozpoczynających studia, w szczególności zorganizowania dla nich spotkania/spotkań adaptacyjnych w formie stacjonarnej w uczelni. Wychodząc naprzeciw ich potrzebie praktycznego zapoznania się z kampusem uczelni i najważniejszymi obiektami wspomagającymi kształcenie (np. biblioteka, obiekty sportowe), zasobami wydziału (dziekanat, laboratoria, sale wykładowe) oraz metodyką dydaktyki na naszym wydziale, studenci pierwszego semestru studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 1.10-11.10 realizować będą zajęcia w formie stacjonarnej. Następnie, od dnia 12.10, kontynuować będą w formie hybrydowej.

Zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia planowane są w modelu zdalnym, a wyłącznie w wyjątkowych przypadkach odbędą się tradycyjnie w modelu stacjonarnym.

Wszystkie zajęcia w formie tradycyjnej będą prowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MON, MNiSW oraz GIS, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w Akademii. Dla zapewnienia bezpieczeństwa nauczycieli, pracowników i studentów Wydziału Cybernetyki oraz zminimalizowania ryzyka zarażenia się SARS-CoV‑2 wdrożone zostaną specjalne rozwiązania organizacyjne dotyczące realizacji zajęć w formie stacjonarnej, m.in: maksymalna wielkość potoku wykładowego zostaje ograniczona do dwóch grup szkoleniowych (nie więcej niż 40 osób), odkażanie sal i sprzętu po opuszczeniu sali przez grupę, dystans podczas zajęć, maseczki ochronne, wietrzenie sal, kilkugodzinne bloki zajęć bez zmiany sali. 

Zasady i formy kształcenia w kolejnych miesiącach semestru mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej - zalecamy śledzenie komunikatów na stronach internetowych uczelni (www.wat.edu.pl) i wydziału (www.wcy.wat.edu.pl).