Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT dotyczący form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

30.09.2020

Zalecenia sanitarno-higieniczne dla uczestników procesu dydaktycznego

w Wydziale Cybernetyki, w semestrze zimowym 2020/2021

I. Zalecenia ogólne

 1. Niniejsze zalecenia są uzupełniającymi dla zarządzenia Rektora nr 43 z dnia 25.05.2020 i nr 51 z dnia 02.07.2020 oraz bieżących zarządzeń wydawanych w formie komunikatów na stronie www akademii.

 2. Zalecenia dotyczą studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników Wydziału Cybernetyki, którzy biorą bezpośredni udział w realizacji lub obsłudze zajęć i zaliczeń prowadzonych stacjonarnie a także wykonują czynności zawodowe lub służbowe wymagające kontaktów ze studentami, interesantami i innymi osobami spoza najbliższego grona współpracowników oraz osób wykonujących bezpośrednio obsługę interesantów i klientów.

 3. W zajęciach, egzaminach i obsłudze studentów oraz interesantów prowadzonych stacjonarnie może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą uczestniczyć studenci, nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 4. Wejście na teren Akademii odbywa się wyznaczonymi wejściami do strefy obszaru chronionego wraz z obowiązkowym badaniem temperatury ciała.

 5. Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy własnych masek, maseczek, przyłbic albo odzieży lub jej części (uczelnia nie zapewnia tych środków) dotyczy osób przebywających:

  • wewnątrz budynków administracyjnych i dydaktycznych,
  • Bibliotece Głównej WAT,
  • w innych miejscach oznakowanych w sposób wskazujący na takie wymagania.

 6. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą zakrywać ust i nosa.

 7. Przemieszczanie pieszo osób powinno odbywać się z zachowaniem dystansu przestrzennego nie mniejszego niż 2 m, z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub pracujących.

 8. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby, o której mowa w pkt. 1, należy bezzwłocznie odizolować ją oraz powiadomić sekretariat wydziału i właściwe służby medyczne.

II. Zasady bezpieczeństwa w salach dydaktycznych

 1. Przed wejściem do sali dydaktycznej student zobowiązany jest zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe. Uczelnia zapewnia środki do dezynfekcji rąk.

 2. Czekając na wejście do sali dydaktycznej studenci powinni zachować dystans przestrzenny nie mniejszy niż 2 m a także mieć osłonięte usta i nos.

 3. Sale dydaktyczne otwiera i zamyka prowadzący zajęcia lub osoba z obsługi technicznej, zgodnie z informacją umieszczoną przed wejściem do sali.

 4. Liczba osób w sali dydaktycznej ograniczona jest wytycznymi sanitarno-higienicznymi. Wymagane jest zachowanie dystansu przestrzennego co najmniej 2 m pomiędzy osobami.

 5. W salach dydaktycznych nie powinny przebywać osoby postronne, tzn. osoby inne niż studenci, podchorążowie, osoby kontrolujące zajęcia lub pracownicy techniczni.

 6. Podczas pobytu w sali dydaktycznej uczestnicy zajęć zobowiązani są do osłaniania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, kasku ochronnego albo odzieży lub jej części.

 7. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący przedstawia uczestnikom zalecenia sanitarno-higieniczne obowiązujące w sali dydaktycznej.

 8. Do sali dydaktycznej studenci i wykładowcy przynoszą własne przybory do pisania i notatniki a gdy jest to niezbędne własny komputer. Można przynieść własną butelkę z napojem. Zaleca się nie przynosić zbędnych rzeczy. Nie należy pożyczać lub przekazywać przedmiotów pomiędzy uczestnikami zajęć. 

 9. Prowadzący zobowiązany jest do wykonania elektronicznej ewidencji osób uczestniczących w zajęciach, w tym terminu zajęć, numer sali, nazwy przedmiotu, nazwiska nauczyciela i nazwisk studentów.

 10. Sale dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone, w tym każdorazowo przed oraz między zajęciami.

 11. Po opuszczeniu sali przez grupę zajęciową konieczna dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe.

 12. Pracownicy, nauczyciele, studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i wiadomością e-mail Dziekana Wydziału Cybernetyki o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 bądź objęcia kwarantanną.

III. Załączniki

 1. Zarządzenie Rektora WAT nr 63/RKR/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV‑2

 2. Zarządzenie Rektora WAT nr 51/RKR/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV‑2