Komunikat nr 3 Dziekana Wydziału Cybernetyki WAT - dodatkowe zalecenia sanitarno-higieniczne dotyczące procesu dydaktycznego w Wydziale Cybernetyki w semestrze zimowym 2020/2021

09.10.2020

W związku z wprowadzeniem od 10 października 2020r. na terenie całego kraju dodatkowych ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych wraz z objęciem strefą żółtą wszystkich powiatów (z wyłączeniem już należących do strefy czerwonej) Dziekan Wydziału Cybernetyki wprowadza do odwołania model zdalny dla zajęć prowadzonych w formie wykładów. Zajęcia w innych formach nauczania (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria) oraz w szczególnych przypadkach wykłady mogą odbywać się w modelu stacjonarnym za wiedzą i pozwoleniem Dziekana Wydziału Cybernetyki lub Prodziekana ds. Kształcenia.

Na terenie Wojskowej Akademii Technicznej zaleca się bezwzględnie przestrzegać wytycznych sanitarno-higienicznych. Należy ograniczyć do niezbędnych wizyty, spotkania i kontakty z osobami spoza grona współpracowników. Przemieszczanie pieszo osób powinno odbywać się z zachowaniem dystansu przestrzennego nie mniejszego niż 2 m, a w pomieszczeniach służbowych należy utrzymywać dystans co najmniej 1,5 m. 

Pracownicy, nauczyciele, studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub wiadomością e-mail Dziekana Wydziału Cybernetyki o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 bądź objęcia kwarantanną.