Konferencja "Warszawa w świetle badań naukowych"

01.02.2019

Urząd m.st. Warszawy oraz Inicjatywa Akademicka Warszawa
zapraszają do udziału w konferencji:
Warszawa w świetle badań naukowych.
Implikacje dla realizacji Strategii #Warszawa2030.
 
Konferencja odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. w Centrum Kreatywności Targowa.

Tematyka i cele konferencji

Konferencja poświęcona jest obrazowi Warszawy, jaki wyłania się z wyników najnowszych badań naukowych na temat jej rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Idea konferencji wyrosła z chęci zbudowania płaszczyzny do wymiany informacji na temat badań z różnych dyscyplin naukowych skupionych na problematyce rozwoju Warszawy, których wyniki umożliwiają pełniejsze zrozumienie uwarunkowań, przyczyn i skutków tego rozwoju. Celem konferencji jest również zidentyfikowanie obszarów zbadanych dotychczas niewystarczająco, na temat których mamy często wiedzę fragmentaryczną lub potoczną. Dostęp do pełnej i potwierdzonej badaniami informacji jest niezbędny do formułowania odpowiednich interwencji publicznych, w tym przygotowywania programów wykonawczych dla Strategii #Warszawa2030. Proponujemy koncentrację zagadnień do dyskusji na czterech celach strategicznych Strategii #Warszawa2030: Odpowiedzialna wspólnota, Wygodna lokalność, Funkcjonalna przestrzeń, Twórcze środowisko. Szczegółowe informacje o strategii rozwoju Warszawy znajdują się na stronie www.2030.um.warszawa.pl. Zapraszamy do prezentacji badań, mogących znaleźć zastosowanie dla Warszawy.

Zaproszenie kierujemy do pracowników wszystkich warszawskich uczelni i jednostek naukowych. Poniżej przekazujemy szczegółową informację na temat zakresu tematycznego, formy i sposobu zgłaszania referatów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozesłanie zaproszenia do udziału w konferencji w obrębie swoich jednostek naukowych. Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany na początku marca br.

Publikacja

Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna. Szczegóły dotyczące formy oraz wymagań redakcyjnych zostaną przesłane po przeprowadzeniu procesu wyboru referatów.

Informacje organizacyjne

  1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji w roli prelegenta jest wysłanie zgłoszenia do dnia 22 lutego 2019 r. poprzez formularz.
  2. Organizatorzy dokonają weryfikacji zgłoszeń i wyboru prelegentów do dnia 1 marca 2019 r.
  3. Prelegenci będą proszeni o przygotowanie prezentacji i przesłanie jej organizatorom z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zapewnienia sprawnego przebiegu konferencji.
  4. Warunkiem uczestnictwa w konferencji w roli słuchacza jest zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 22 marca 2019 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia rejestracji słuchaczy po wyczerpaniu liczby dostępnych miejsc.
  6. Szczegółowy program konferencji będzie dostępny po weryfikacji zgłoszeń.
  7. Konferencja jest bezpłatna. Organizatorzy zapewniają lunch oraz serwis kawowy w trakcie przerw.

 

Współorganizator:

Ni?o/a