Nowa książka autorstwa profesora Szafrańskiego

15.06.2021

Staraniem oficyny wydawniczej Wojskowej Akademii Technicznej ukazała się książka pt. "Informatyczne wsparcie produkcji statystycznej - modele i ramy architektoniczne” autorstwa dyrektora dr inż. Janusza Dygaszewicza i prof. WAT Bolesława Szafrańskiego. Książka dotyczy problemów modernizacji badań statystycznych, prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi i metod informatyki. Przeznaczona jest dla Czytelników, którzy zaliczają się do grona naukowców i specjalistów zaangażowanych w analizę i usprawnianie procesów planowania i realizacji badań statystycznych, zarówno po stronie instytucji za nie odpowiedzialnych, jak i ich otoczenia naukowego, gospodarczego czy też społecznego. Zasadniczym celem, było przedstawienie, na podstawie analizy i oceny wieloletnich doświadczeń z realizacji badań statystycznych, nowego, adekwatnego do polskiej statystyki publicznej procesowego modelu organizacji badań statystycznych, a także nowego, opartego na dorobku architektury korporacyjnej podejścia do wytworzenia i wykorzystywania wsparcia informatycznego w realizacji tych badań. Wyniki prac badawczych połączono z obszarem prac projektowo-wdrożeniowych towarzyszących badaniom statystycznym. Książka jest rezultatem  współpracy Wydziału Cybernetyki WAT z Głównym Urzędem Statystycznym, której wymiernym efektem stała się rozprawa doktorska dra inż. Janusza Dygaszewicza pt. „Modele i metody w procesie konstruowania ram architektonicznych dla informatycznego wsparcia masowych badań statystycznych”. Podkreślenie tego faktu jest konieczne, bowiem pionierskie, w skali nie tylko Europy, podejście do  organizacji i wsparcia informatycznego trwającego obecnie  Narodowego Spisu Powszechnego w znaczącym stopniu zostało oparte na wynikach ww. prac badawczych.

Wielu pracowników lub absolwentów Wydziału Cybernetyki przyczyniło się do tego osiągnięcia, co podkreślono w podziękowaniach Autorów książki (cytat): „Pragniemy podziękować pracownikom naukowym, zwłaszcza Radzie Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz współpracownikom z Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów/ Departamentu Programowania i Koordynacji Badań Głownego Urzędu Statystycznego, a także pracownikom Centrum Informatyki Statystycznej za merytoryczne i organizacyjne wsparcie otrzymane w toku realizacji badań. Panu profesorowi Kazimierzowi Worwie – wówczas dziekanowi Wydziału Cybernetyki WAT – dziękujemy za wsparcie i inspirujące zainteresowanie postępem prac. Wyrazy uznania i podziękowania składamy Leopoldowi Żurkowi oraz Jarosławowi Żelińskiemu za czas poświęcony na krytyczną analizę treści książki oraz wspólne dyskusje.