Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

21.03.2022

Z końcem 2021r. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) dokonała oceny programowej kierunku Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo. Uchwałą nr 143/2022 z dn. 10.03.2022r. PKA zatwierdziła pozytywną ocenę kierunku, a co za tym idzie potwierdziła, że proces kształcenia na ww. kierunku umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo oceniany był po raz pierwszy. Ocena programowa jest ważna do roku akademickiego 2027/28.

Polska Komisja Akredytacyjna (do 2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna) to gremium eksperckie oceniające jakość kształcenia na polskich uczelniach. Została utworzona 1 stycznia 2002. PKA swoją misję realizuje poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.