Relacja z konferencji naukowej pt: NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA

19.01.2017

Tradycyjnie, wzorem lat ubiegłych, 8-9 grudnia 2016 roku Zakład Inżynierii Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki, zorganizował VI Międzynarodową konferencję naukową z cyklu „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA”. Zagadnienia poruszane w tym roku dotyczyły zwinności organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, Dziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Kazimierz Worwa oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Patronat medialny nad konferencją objęli: OutsourcingPortal, magazyn „Outsourcing&More”, „Głos Akademicki”, portal BPMstandard.pl, portal 4PM.pl, a także portal sila-wiedzy.pl.

Współorganizatorami tegorocznej konferencji był Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku, Warszawski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Wydział Zarządzania Narodowego Uniwersytetu Studiów Politycznych i Administracji Publicznej w Bukareszcie, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania. Natomiast partnerami konferencji ze strony biznesu była firma Uniglass Sp. z o.o. z Łomży, firma Samsung Electronics Polska, firma Omega Kancelarie Prawne, przedsiębiorstwo dr Gerard, Piekarnia Ratuszowa Radzikowscy w Siedlcach, Wydawnictwo Difin, Grupa Kapitałowa Nordfarm Sp z o.o. W Radzie Naukowej konferencji było ponad 40 osób, natomiast w grupie Honorowych Przewodniczących znajdowali się prof. Bogdan Nogalski (WSB w Gdańsku, PAN), prof. Piotr Zaskórski (WAT w Warszawie), prof. Włodzimierz Miszalski (WAT w Warszawie), prof. Leszek Kiełtyka (Politechnika Częstochowska, TNOiK), prof. Przemysław Simiński (Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku). W imieniu władz Uczelni gości konferencji przywitał Prorektor Wojskowej Akademii Technicznej ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem naukowych ośrodków krajowych, jak i zagranicznych oraz przedstawicieli świata biznesu. W tym roku WAT gościł ponad 160 przedstawicieli z Polski oraz z USA, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Ukrainy, Rumunii i Litwy. Goście z Polski reprezentowali ponad 20 ośrodków, między innymi takie uczelnie, jak: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Białostocka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Uniwersytet Gdański, Politechnika Częstochowska, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna w Jarosławiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i inne.

Obrady odbywały się w dniach 8-9 grudnia i były prowadzone w języku polskim oraz angielskim. W pierwszym dniu konferencji obrady podzielono na siedem sesji, w tym trzy sesje plenarne, sesję praktyków, panel dyskusyjny praktyków, seminarium dla doktorantów i habilitantów oraz sesję tematyczną pierwszą. Pierwsza sesja plenarna dotyczyła uwarunkowań zwinności współczesnych organizacji i była sesją rozpoczynającą dwudniową konferencję. Druga sesja plenarna obejmowała tematycznie społeczne i biznesowe aspekty kształtowania zwinności organizacji. W trzeciej sesji jubileuszowej wystąpienia dotyczyły głównie zaprezentowania sylwetek naukowych Jubilatów, prof. dr hab. inż. Piotra Zaskórskiego i prof. dr hab. Włodzimierza Miszalskiego oraz wygłoszenia referatów w zakresie systemowych i technologicznych aspektów zarządzania współczesnymi organizacjami. Praktycy, którzy przybyli na konferencję, uczestniczyli w dwóch panelach: pierwszy prezentowany przez partnerów konferencji pod tytułem „Specyfika kształtowania zwinności organizacji w różnych sektorach” oraz drugi panel dyskusyjny prowadzony przez Patronów Medialnych – Outsourcing Portal i Outsourcing&More na temat wykorzystania outsourcingu do zwinnego zarządzania w organizacjach. Dużym zainteresowaniem tego dnia konferencji cieszyło się również seminarium dla doktorantów i habilitantów. Główną prowadzącą była Pani prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, która z wielkim zaangażowaniem w imieniu całej grupy profesorskiej zaprezentowała wymogi stawiane ludziom nauki w zakresie uzyskiwania stopni naukowych, przybliżyła również bariery oraz przeszkody, na które należy w szczególności zwrócić uwagę na każdym etapie zdobywania tytułów naukowych. Sesja tematyczna pierwsza przybliżyła uczestnikom problematykę kształtowania bezpieczeństwa i stabilności współczesnych organizacji. Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją z okazji Jubileuszu dwóch Profesorów.

W dniu 9 grudnia goście przybyli do WAT uczestniczyli w czwartej sesji plenarnej, która rozpoczęła drugi dzień konferencji i dotyczyła wykorzystania technologii teleinformatycznych oraz innowacyjności w kształtowaniu zwinności organizacji. Merytoryczne części obrad tego dnia podzielone były na sześć sesji tematycznych, które traktowały między innymi o zwinności organizacji w sektorze wojskowym, kształtowaniu zwinności organizacji w zmiennym otoczeniu, konkurencyjności i przedsiębiorczości w kreowaniu zwinności organizacji z perspektywy oceny różnych krajów, innowacji i zachowaniach pracowników jako źródłach zwinności organizacji, wykorzystaniu marketingu w kształtowaniu zwinności organizacji. W tym dniu organizatorzy przewidzieli również jedną sesję dla Kół Naukowych, które podjęły wyzwanie i prelegenci zaprezentowali swoje wystąpienia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

Obradom przez całą konferencję towarzyszyła ożywiona dyskusja z udziałem zarówno prelegentów, jak i uczestników konferencji. Wszyscy przybyli na konferencję goście chwalili jego dobrą organizację, która możliwa była dzięki ogromnemu zaangażowaniu komitetu organizacyjnego złożonego z pracowników Zakładu Inżynierii Zarządzania, w składzie: dr Wioletta Wereda, dr Celina Sołek-Borowska, dr Katarzyna Pawlak-Kołodziejska, dr Kazimierz Piotrkowski, mgr Wiesława Załoga, mgr Jacek Woźniak oraz innych członków komitetu organizacyjnego ze strony partnerów biznesowych konferencji.

Ανδρικά αθλητικά παπούτσια