VII edycja konferencji naukowej "Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania" za nami

13.12.2017

W dniach 7-8 grudnia 2017 roku przeprowadzona została VII konferencja naukowa pt. „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA”, zorganizowana przez Zakład  Inżynierii Zarządzania funkcjonujący w Instytucie Organizacji i Zarządzania  Wydziału Cybernetyki WAT.

Tegoroczne obrady odbywały się pod wiodącym hasłem: „W poszukiwaniu organizacji doskonałej - współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym, społecznym i biznesowym”. Honorowy patronat nad konferencją objęli: JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek oraz Dziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Kazimierz Worwa. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował „Głos Akademicki”.

Współorganizatorami tegorocznej konferencji były: Warszawski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Escola Superior De Tecnologia E Gestão School of Management and Technology of Felgueiras, Porto Polytechnic.

W konferencji uczestniczyli przedstawicieli świata nauki z ośrodków akademickich całej Polski, jak również z zagranicy oraz przedstawiciele biznesu. Polskie uczelnie reprezentowały następujące ośrodki  akademickie: Uniwersytet Gdański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Łódzki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Sztuki Wojennej, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i TNOiK. Ze strony praktyków w konferencii udzial wzięli przedstawiciele COiG SA oraz DataConsult Sp. z o.o.. Natomiast goście zagraniczni reprezentowali National Defense University (USA), ADRBI (Rumunia), Escola Superior De Tecnologia E Gestão School of Management and Technology of Felgueiras, Porto Polytechnic (Portugalia) oraz The National University of Ostroh Academy (Ukraina).

Tematyka konferencji obejmowała w szczególności zagadnienia związane z zastosowaniem rozwiązań informatycznych w zarządzaniu i marketingu, nowe formy komunikowania się
z klientem oraz zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze publicznym, wojskowym, społecznym i biznesowym.

Konferencję uroczyście otworzył JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Obrady, rozpoczęto pierwszą sesją plenarną, która dotyczyła zastosowania rozwiązań informatycznych w zarządzaniu. Sesję poprowadzili prof. zw. dr hab. inż. Piotr Zaskórski (WAT w Warszawie) oraz dr Wiesław Gonciarski (WAT w Warszawie).

Drugiej sesji plenarnej towarzyszyły rozważania poświęcone komunikacji i wykorzystaniu nowoczesnych technologii w marketingu. Obradom przewodniczyli prof. dr hab. Urszula Ornarowicz (SGH w Warszawie) oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Tarapata (WAT w Warszawie).

Trzecia sesja plenarna koncentrowała się na problematyce dotyczącej zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji. Przewodniczyli jej prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki (SGH w Warszawie) oraz dr Kazimierz Piotrkowski (WAT w Warszawie).  Sesja podzielona została na dwie części, w których podejmowane były m.in. zagadnienia globalizacji i regionalizacji, zarządzania ryzykiem personalnym w organizacji oraz zarządzania talentami. Poruszone zostały również kwestie kompetencji kadry dowódczej w strukturach militarnych.

Pierwszy dzień konferencji  uświetnił występ Chóru Akademickiego WAT oraz uroczysta kolacja.

Drugi dzień konferencji rozpoczynała sesja plenarna pt. Działania marketingowe w środowisku biznesowym, której przewodniczył prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) oraz prof. dr hab. inż.  Janusz Rybiński (WAT w Warszawie). Sesja, podzielona na dwie części, uwzględniała m.in. problematykę badań marketingowych, poprawnej komunikacji z klientem, wpływu designu opakowania na decyzje zakupowe konsumentów oraz przygotowania innowacyjnego produktu ekologicznego w odpowiedzi na koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Konferencję zamykała sesja plenarna III i IV poświęcona specyfice zarządzania w sektorze publicznym.  Sesji przewodniczyli prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka i prof. dr hab. Janusz Kostecki. Poruszane były w niej m.in. zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, potrzeb społecznych, zarządzania wartością oraz zmian organizacyjno-prawnych.

W ramach przedsięwzięcia konferencyjnego dr Celina Sołek-Borowska, zorganizowała wykład dla podchorążych oraz cywilnych studentów WAT. Wykład poprowadził dr Brian Buckles z National Defense University ze Stanów Zjednoczonych.

W konferencji aktywnie brali udział studenci WAT z koła naukowego „Strategia” wspierając organizację przedsięwzięcia.

Zakład Inżynierii Zarządzania zaprasza na kolejną konferencję, która odbędzie się w grudniu 2018 r.

Wykonała: dr Marta Miszczak

Nike