ERASMUS+

Informacje ogólne

Erasmus+ jest programem europejskiej współpracy międzyuczelnianej opracowanym dla potrzeb szkolnictwa wyższego na lata 2014-2020. Program Erasmus+ zastąpił tym samym dotychczasowy program Longlife Learning Programme Erasmus, funkcjonujący w latach 2007-2013. Podstawowym celem programu Erasmus+ jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz promowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. W ramach programu Erasmus+ przyznawane są stypendia na wyjazdy tysiącom studentów i nauczycieli.

Kto może korzystać z programu Erasmus+?

Do wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ uprawnieni są zarówno studenci, doktoranci, absolwenci jak i pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej.

Do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ mogą być kwalifikowani studenci/doktoranci, którzy:

  • są zarejestrowani na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w Wojskowej Akademii Technicznej,
  • w momencie wyjazdu są studentami co najmniej II roku studiów I stopnia,
  • w trakcie wyjazdu nie przebywają na urlopie okreslonym w regulaminach studiów w WAT.

Dokąd można wyjechać?

Odbycie części studiów za granicą (studenci/doktoranci) lub prowadzenia zajęć (nauczyciele) w ramach programu Erasmus+ możliwe jest wyłącznie w uczelni, z którą Wojskowa Akademia Techniczna ma podpisaną umowę międzyuczelnianą. Przed dokonaniem wyboru uczelni docelowej, zarówno studenci jak i nauczyciele powinni zapoznać się z tabelą kodów dziedzinowych, co pozwoli na ustalenie programu zajęć akceptowalnego przez wydział macierzysty. Obecnie WAT ma podpisane umowy z  uczelniami zagranicznymi w Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, na Litwie, na Łotwie, w Niemczech, Portugalii, Turcji, Słowacji, Słowenii, na Węgrzech i we Włoszech.

Więcej informacji

Ważne dokumenty
Nazwa pliku Pobieranie
Oferta Wydziału Cybernetyki w ramach programu ERASMUS+ Pobierz (671.52 KB)
Zasady udziału w programie ERASMUS+ Pobierz (1009.49 KB)
Formularz zgłoszeniowy Pobierz (239.5 KB)