Opłaty

OBSŁUGA FINANSOWA POKÓJ - 264
Załatwianie spraw finansowych przez studentów:
od poniedziałku do piątku w godz 11:00-14:50

Sprawy ogólne:

 1. Należne opłaty za świadczone usługi edukacyjne należy wnosić przed rozpoczęciem zajęć, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż jeden semestr przed rozpoczęciem każdego semestru w formie płatności przelewem na indywidualny rachunek bankowy przydzielony studentowi.
 2. Na opłacanie czesnego w ratach, należy uzyskać zgodę Dziekana WCY WAT. Wnioski w tej sprawie należy złożyć, przed upływem terminu wniesienia pierwszej raty.
 3. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym Akademii.
 4. W przypadku opłat do 100 PLN dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat w formie wpłat gotówkowych w Akademii.
 5. Studenci I roku studiów, opłatę za wydaną elektroniczną legitymację studencką w kwocie 17zł. wnoszą w terminie 7 dni, po podpisaniu Umowy o warunkach odpłatności za studia wyższe.
 6. Opłata może być wniesiona przelewem na indywidualny rachunek bankowy przydzielony studentowi lub w formie gotówkowej w Akademii. Studenci studiów niestacjonarnych wnoszą opłatę z czesnym za I semestr.
 7. W przypadku skreślenia studenta z określonej usługi edukacyjnej następuje zwrot części wniesionej opłaty, proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy trwania tej usługi po dniu skreślenia. Student o zwrot występuje pisemnie do Dziekana WCY WAT.
 8. Za nieterminowe wpłaty czesnego będą naliczane odsetki ustawowe. Podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1434).
 9. Studenci za I semestr I roku studiów niestacjonarnych czesne wpłacają w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia wyższe.

 

Pozostałe uwagi:

 1. Fakturę VAT wystawia się nie później niż siódmego dnia od daty wpłaty na rachunek bankowy Akademii. Wynika to z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 212, poz. 1337).
 2. Za wniesioną opłatę czesnego studentowi wystawia się Fakturę VAT po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem do Dziekana WCY WAT w danym semestrze (jeśli wnioskodawca chce opłacać czesne w ratach, to w piśmie powinien to zaznaczyć). W piśmie tym należy czytelnie podać: imię i nazwisko, numer grupy i albumu, aktualny adres.
 3. Fakturę VAT na firmę wystawia się i wysyła do opłacenia po wystąpieniu pisemnym do Dziekan WCY WAT. Pismo powinno być potwierdzone przez Głównego Księgowego lub jego Z-cę. W piśmie należy podać niezbędne dane do wystawienia F-ry VAT zgodnie z rozporządzeniem jw.
 4. Indywidualny rachunek bankowy studenci mogą wygenerować na stronie www.trans.wat.edu.pl. Na tej stronie można również sprawdzić swoje wpłaty dokonane na indywidualny rachunek bankowy w Akademii.
 5. Pamiętać należy, że skrót Wydziału Cybernetyki to WCY.

 

Dokumenty
Nazwa pliku Pobieranie
Opłaty za rok akademicki 2022/2023 Pobierz (394.67 KB)
Decyzja Rektora nr 103/RKR/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 Pobierz (890.83 KB)
Opłaty za rok akademicki 2021/2022 Pobierz (399.56 KB)
Decyzja Rektora nr 59/RKR/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 Pobierz (715.86 KB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej w sprawie pobierania opłat od studentów za usługi edukacyjne Pobierz (4.87 MB)