Dział Administracyjno-Techniczny

Dział Administracyjno-Techniczny jest jednostką organizacyjną administracji wydziałowej - bezpośrednio podległą kierownikowi administracyjnemu - właściwą w zakresie organizowania oraz realizowania zadań ekonomiczno-finansowych, technicznych, organizacyjnych i ochrony zasobów materialnych Wydziału.

Kierownik administracyjny
dr Leszek Brzeźny
e-mail:  leszek.brzezny(at)wat.edu.pl
tel.:  +48 261 83 87 90 (bud. 100 pok. 267)

Do zakresu zadań Działu Administracyjno-Technicznego należy:

 1. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 2. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem eksploatacji sprzętu technicznego oraz przestrzeganiem limitów eksploatacyjnych;
 3. organizowanie i udział w realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej;
 4. planowanie potrzeb materiałowych oraz sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki sprzętem technicznym, kwaterunkowym i gospodarczym;
 5. prowadzenie racjonalnej gospodarki składnikami majątkowymi Wydziału nie dopuszczając do powstania nadmiernych zapasów materiałowych;
 6. analizowanie potrzeb, planowanie i udział w przygotowaniu prac remontowych oraz konserwacji obiektów budowlanych i technicznych Wydziału, a także uczestniczenie w odbiorze technicznym prac z tego zakresu;
 7. współudział w organizowaniu i realizacji zadań objętych procedurami udzielania zamówień publicznych;
 8. sporządzanie planów upłynnienia i wybrakowania zbędnych środków materiałowo-technicznych Wydziału;
 9. analizowanie potrzeb i przygotowanie propozycji inwestycji w techniczne środki ochrony oraz realizowanie zadań w tym zakresie;
 10. organizowanie i nadzorowanie na szczeblu Wydziału ochrony fizycznej oraz sprawowanie stałego nadzoru nad bieżącą realizacją zadań zapewniających skuteczną ochronę obiektów oraz pomieszczeń Wydziału;
 11. nadzorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 12. sprawowanie nadzoru nad stanem ochrony informacji niejawnej w podległych zespołach organizacyjnych, dokonywanie kontroli bieżących pracowników posiadających dokumenty niejawne i dostęp do informacji niejawnych, przestrzeganie zasad zatrudniania pracowników na stanowiskach z dostępem do informacji niejawnych.

 

Zespół Ekonomiczno-Kadrowy jest jednostką organizacyjną administracji wydziałowej - bezpośrednio podległą kierownikowi administracyjnemu, właściwą w zakresie organizowania oraz realizowania zadań ekonomiczno-finansowych Wydziału. Zespołem kieruje kierownik Zespołu Ekonomiczno-Kadrowego.

Do zakresu zadań Zespołu należy:

 1. rozliczanie kosztów finansowych Wydziału w tym rozliczanie kosztów wynagrodzenia i uposażeń;
 2. przekazywanie do instytutów kosztów realizacji planu rzeczowo-finansowego (instytutu);
 3. prowadzenie rejestru umów o dzieło i zlecenia Wydziału;
 4. sporządzenie projektu planu rzeczowo-finansowego Wydziału na podstawie przedłożonych z instytutów planów, oraz wydziałowych planów przychodów, zakupów, remontów i inwestycji, zatrudnienia i funduszu płac;
 5. prowadzenie na bieżąco realizacji planu rzeczowo-finansowego Wydziału;
 6. aktualizacja i sprawdzanie zaksięgowanych kosztów z wydrukami Księgi Głównej Akademii;
 7. bieżąca aktualizacja i analiza wpływów na kontach działalności niedotowanej;
 8. przedstawianie kierownikowi administracyjnemu realizacji kosztów z podziałem na rodzaje działalności Wydziału;
 9. sprawdzanie pod kontem finansowym realizacji prac badawczych i porównanie z kontami księgowymi Akademii;
 10. prowadzenie ewidencji wypłaconych wynagrodzeń i uposażeń z pochodnymi;
 11. sporządzanie projektu rocznego planu zatrudnienia Wydziału i sukcesywne uaktualnianie;
 12. sporządzanie faktur VAT dotyczących realizacji zadań Wydziału;
 13. wykonywanie umów oraz aneksów o warunkach odpłatności za studia wyższe, podyplomowe, doktoranckie;
 14. przyjmowanie wpłat (wg ustalonej wysokości) od studentów Wydziału oraz pobieranie i rozliczanie bloczków dowodów wpłat zgodnie z „Instrukcją obiegu i kontroli dowodów księgowych wraz z procedurami w zakresie gospodarki finansowej";
 15. bieżąca aktualizacja wpłat studentów w programach wspomagających obsługę działalności dydaktycznej z kontami księgowymi i programem TRANSCOLLECKT;
 16. realizacja zadań kadrowych w tym: rozliczanie czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, prowadzenie dokumentacji kadrowej w zakresie badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy itp. oraz przekazywanie pracownikom otrzymanych z kwestury dokumentów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń.
lokalizacja: bud. 100 pok. 258
e-mail:  szczepan.malmur(at)wat.edu.pl
tel.:  +48 261 83 87 12

 

Zespół ds. Rozliczeń Prac Badawczych jest wewnętrzną komórką organizacyjną Działu Administracyjno-Technicznego, właściwą w zakresie rozliczeń prac badawczych oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji. Zespołem kieruje kierownik Zespołu ds. Rozliczeń Prac Badawczych

Do zakresu zadań Zespołu należy:

 1. ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentów finansowych dotyczących kosztów prac naukowo-badawczych, kosztów pośrednich, bezpośrednich oraz z działalności niedotowanej;
 2. prowadzenie teczek prac badawczych Wydziału i teczek instytutowych z podziałem według rodzaju kosztów;
 3. w porozumieniu z kierownikami prac badawczych przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych, w których uczestniczy Wydział, dotyczących zakupu aparatury specjalnej, materiałów i środków trwałych;
 4. sporządzanie raportów i zestawień kosztów (w oparciu o wydruki z Egerii i kwestury) poniesionych przez instytuty;
 5. współuczestniczenie w przygotowaniu zapotrzebowań na materiały i aparaturę specjalną opłacanych z prac badawczych i z pozostałych kosztów;
 6. bieżąca ewidencja dokumentów gospodarki materiałowo - technicznej: zapotrzebowania i zamówienia, dowody obrotu materiałowego (RJ, RWSM, RWAS, RWN itp.), protokoły przyjęcia usług;
 7. kontrola i weryfikacja danych finansowo-materiałowych zawartych w aneksach, raportach rocznych i końcowych wykonywanych przez kierowników prac badawczych;
 8. nadzorowanie zamknięcia kont materiałowo-technicznych, wszystkich prac badawczych Wydziału (wykonywanie załącznika nr 19 do przeniesienia aparatury specjalnej na działalność służbową jednostki organizacyjnej);
 9. uczestniczenie w komisjach: przetargowych realizujących zakupy sprzętu, inwentaryzacyjnych, upłynnień i wybrakowań;
 10. prowadzenie ewidencji licencji i oprogramowania Wydziału.
lokalizacja: bud. 100 pok. 259
e-mail:  roman.budzilo(at)wat.edu.pl
tel.:  +48 261 83 70 69

 

Zespół Organizacyjno-Logistyczny jest wewnętrzną komórką organizacyjną Działu Administracyjno-Technicznego, właściwą w zakresie obsługi i ochrony Wydziału.

Do zakresu zadań Zespołu należy:

 1. organizowanie i kierowanie zadaniami z zakresu zaopatrzenia materiałowo-technicznego i usług logistycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wydziału w tym porównywanie zgodności zgłaszanych potrzeb (dokumentów materiałowych na wydanie sprzętu i materiałów z magazynu Akademii oraz zapotrzebowań na zakup z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, nadzorowanie realizacji planu zakupów na dany rok kalendarzowy;
 2. organizowanie i kierowanie zadaniami mającymi na celu właściwą eksploatację sprzętu i pomieszczeń Wydziału, opracowywanie propozycji planu inwestycji, remontów i modernizacji bazy lokalowej Wydziału, egzekwowanie realizacji usunięcia awarii zgłaszanych do Działu Utrzymania Nieruchomości Logistyki Akademii;
 3. realizowanie zadań związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do uruchomienia procedur przetargowych na usługi remontowo-budowlane realizowane w Wydziale, przeprowadzeniem procedur o udzielenie zamówień publicznych, w zakresie usług remontowo-budowlanych, konserwacji i inwestycji, oraz wniosków o uruchomienie przetargów na zakup środków trwałych, aparatury specjalnej, materiałów oraz usług ze środków prac badawczych i wydziałowych, przygotowywanie projektów umów i aneksów;
 4. organizowanie pracy komisji powołanej decyzją dziekana Wydziału w celu wybrakowania, upłynnienia, zużycia, zdekompletowania, dokompletowania, przeklasyfikowania i wyceny środków materiałowotechnicznych w JO Wydziału, oraz nadzorowanie ewidencjonowania i obiegu dokumentów obrotu materiałowego;
 5. nadzorowanie utrzymania należytego porządku i czystości w pomieszczeniach i obiektach Wydziału z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych oraz realizowanie przedsięwzięć wynikających z zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń w obiektach Wydziału;
 6. nadzorowanie działania systemu ochrony pomieszczeń Wydziału, elektronicznej ewidencji systemu automatycznego obiegu kluczy w bud. nr 100 i 65 i jej bieżące aktualizowanie oraz wykonywania obowiązków przez pracowników realizujących zadania przy pilnowaniu w bud. nr 65.
lokalizacja: bud. 100 pok. 260A
e-mail:  roman.konieczny(at)wat.edu.pl
tel.:  +48 261 83 76 35

 

Punkt Podawczy jest jednoosobową wewnętrzną komórką organizacyjną Działu Administracyjno-Technicznego, właściwą w zakresie obsługi kancelaryjnej Wydziału.

Do zakresu zadań pracownika Punktu Podawczego należy:

 1. wykonywanie zadań wynikających z procedur czynnościowych dotyczących obiegu dokumentów w Wydziale;
 2. odbieranie z kancelarii jawnej Akademii korespondencji przychodzącej oraz jej rejestrowanie i dystrybucja w Wydziale;
 3. prowadzenie ewidencji pism wchodzących, wychodzących oraz monitorowanie ich obiegu;
 4. uczestniczenie w planowaniu urlopów oraz prowadzenie ewidencji ich wykorzystania;
 5. prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników Wydziału;
lokalizacja: bud. 100 pok. 262
e-mail:  anna.gajos(at)wat.edu.pl
tel.:  +48 261 83 87 15

 

Warsztat Mechaniczny jest wewnętrzną komórką organizacyjną Działu Administracyjno-Technicznego, właściwą w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych Wydziału.

Do zakresu zadań pracownika Warsztatu Mechanicznego należy:

 1. wykonywanie prac ślusarskich związanych z obróbką metali i innych materiałów w celu przygotowania sal wykładowych w bud. nr 100 i 65 do zajęć dydaktycznych oraz z montażem drobnych konstrukcji mechanicznych;
 2. dokonywanie napraw ślusarskich i stolarskich w salach wykładowych i pomieszczeniach służbowych Wydziału.
lokalizacja: bud. 100 pok. 45
tel.:  +48 261 83 71 95