Dokumenty do pobrania

Wpisz jaki tekst w nazwie pliku ma zostać wyszukany.
Gospodarka finansowa
Nazwa pliku Pobieranie
Karta niezgodności Pobierz (30.5 KB)
Nota korygujaca do faktur Pobierz (110.5 KB)
Protokół przyjęcia usługi Pobierz (38 KB)
Umowa o dzieło/zlecenie, zgłoszenie do ZUS, protokół odbioru z tytułu umowy, rachunek Pobierz (192.5 KB)
Gospodarka materiałowo-techniczna
Nazwa pliku Pobieranie
Dowód obrotu materiałowego (JJ) Pobierz (68.5 KB)
Dowód wypożyczenia pomiędzy JO WAT (JJ) Pobierz (68.5 KB)
Dowód wypożyczenia poza WAT (WZ) Pobierz (68.5 KB)
Karta obciążenia materiałowegop - Załacznik nr 7 Zarządzenie 16/RKR/2011 Pobierz (38.5 KB)
Księga ewidencyjna - Załącznik nr 6 Zarządzenie 16/RKR/2011 Pobierz (40 KB)
Oświadczenie dotycząca wypożyczenia komputerów przenośnych Pobierz (24.5 KB)
Potwierdzenie użyczenia mienia - Załącznik nr 8 Zarządzenie 16/RKR/2011 Pobierz (31 KB)
Procedura ZZM dotycząca wypożyczenia komputerów przenośnych do celów służbowych poza siedzibą Akademii Pobierz (41 KB)
Protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego (PZO) Pobierz (50 KB)
Protokół zużycia materiałów (ZU) Pobierz (70 KB)
Raport dokompletowania (WP) Pobierz (75 KB)
Raport przekazania (WP) Pobierz (75 KB)
Raport rozkompletowania (WP) Pobierz (75 KB)
Raport wytwórczości (WP) Pobierz (75 KB)
Rapot wbudowania (WP) Pobierz (75 KB)
Spis wyposażenia - Załącznik nr 9 Zarządzenie 16/RKR/2011 Pobierz (43.5 KB)
Wniosek o wywóz mienia - Załącznik nr 10 Zarządzenie 16/RKR/2011 Pobierz (30 KB)
Wykaz ruchomych składników majątkowych planowanych do upłynnienia Pobierz (29 KB)
Zasady likwidacji składnika mienia - załacznik do zarządzenia nr 46/2010 z dnia 16.12.2010 Pobierz (98 KB)
Gospodarka zbędnymi ruchomymi składnikami mienia
Nazwa pliku Pobieranie
Zarządzenia RKR nr 24/RKR/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie Zasad gospodarowania zbędnymi ruchomymi składnikami mienia Wojskowej Akademii Technicznej Pobierz (7.3 MB)
Załącznik nr 1 - Wniosek Likwidacyjny Wyposażenie, Materiały Pobierz (51.5 KB)
Załącznik nr 2 - Protokół postawienia w stan likwidacji Środka Trwałego Pobierz (65.5 KB)
Załącznik nr 3 - Protokół likwidacji Środków Trwałych Pobierz (42.3 KB)
Załącznik nr 4 - Protokół wybrakowania Pobierz (22.17 KB)
Załącznik nr 5 - Zestawienie zbędnych WNIP m.in. oprogramowania i licencji w j.o. Pobierz (45 KB)
Załącznik nr 6 - Protokół likwidacji WNIP (m.in. oprogramowania i licencje) Pobierz (38.1 KB)
Załącznik nr 7 - Protokół zużycia Pobierz (77 KB)
Załącznik nr 8 - DECYZJA Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Pobierz (138 KB)
Załącznik nr 8A - DECYZJA Dziekana / Dyrektora IOE Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Pobierz (139 KB)
Załącznik nr 8B - DECYZJA Dyrektora Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego Pobierz (139 KB)
Załącznik nr 9 - DECYZJA Kanclerza w sprawie powołania Uczelnianej komisji ds. zagospodarowania zbędnych ruchomych składników mienia Pobierz (128.5 KB)
Jednolity System Antyplagiatowy
Nazwa pliku Pobieranie
Regulamin weryfikacji prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych, przygotowanych na Wydziale Cybernetyki WAT, z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego Pobierz (37.88 KB)
Szablon opinii promotora pracy dyplomowej wykonanej przez dyplomanta Pobierz (69 KB)
Szablon recenzji pracy dyplomowej wykonanej przez dyplomanta Pobierz (52 KB)
Podróże krajowe i zagraniczne
Nazwa pliku Pobieranie
Ewidencja przebiegu pojazdu Pobierz (28.5 KB)
Wniosek o skierowanie w podróż służbową na terenie kraju Pobierz (34 KB)
Załącznik 1 Wniosek – skierowanie za granicę P (wypełniają: pracownicy i żołnierze zawodowi) Pobierz (103 KB)
Załącznik 2 Wniosek – skierowanie za granicę S (wypełniają: studenci i doktoranci) Pobierz (100.5 KB)
Załącznik 3 Wniosek – skierowanie za granicę SW (wypełniają: podchorążowie) Pobierz (100.5 KB)
Załącznik 4 Polecenie wyjazdu służbowego za granicę (wypełniają: pracownicy, żołnierze zawodowi i podchorążowie) Pobierz (26.93 KB)
Załącznik 5 Korekta do Polecenia wyjazdy służbowego Pobierz (25.32 KB)
Załącznik 6 Wniosek o dokonanie przedpłaty (kierowany do Kwestury Wojskowej Akademii Technicznej) Pobierz (115.5 KB)
Załącznik 7 Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej Pobierz (59 KB)
Załącznik 8 Sprawozdanie z wyjazdu za granicę Pobierz (15.13 KB)
Pozostałe dokumenty
Nazwa pliku Pobieranie
Karta urządzenia Pobierz (23.5 KB)
Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia Pobierz (22 KB)
Wniosek o zmianę terminu planowanego urlopu Pobierz (28.5 KB)
Wniosek urlopowy Pobierz (33.5 KB)
Zamówienie na wykonanie prac w Redakcji Wydawnictw WAT Pobierz (43.5 KB)
Zestawienie ujmujące aparturę specjalną zakupioną do realiazcji pracy - Załącznik 19 Pobierz (22.5 KB)
Zlecenie wykonania naprawy Pobierz (174.79 KB)
Przepustki i wjazd pojazdów
Nazwa pliku Pobieranie
Wniosek o wydanie jednorazowej przepustki samochodowej dla osoby nie będącej pracownikiem WAT (Druk nr 7) Pobierz (25.5 KB)
Wniosek o wydanie osobowej przepustki (Druk nr 2) Pobierz (33 KB)
Wniosek o wydanie osobowej przepustki stałej/okresowej dla żołnierzy i pracowników WAT (Druk nr 1) Pobierz (24.5 KB)
Wniosek o wydanie przepuski samochodowej uprwaniającej do wjazdu i parkowania w godzinach nocnych (Druk nr 6) Pobierz (41 KB)
Wniosek o wydanie przepustki samochodowej dla firm świadczących usługi na rzecz WAT (Druk nr 10) Pobierz (34 KB)
Wniosek o wydanie przepustki-identyfikatora "GOŚĆ" dla uczestników kursów, konferencji, sympozjów itp. trwających krócej niż 14 dni (Druk nr 9) Pobierz (33.5 KB)
Wniosek o wydanie rocznej/miesięcznej przepustki samochodowej uprawniającej na wjazd na teren WAT (Druk nr 5) Pobierz (56.5 KB)
Wykaz do wniosku o wydanie przepustek osobowych stałych, okresowych (Druk nr 8) Pobierz (31 KB)
Wzór pisma o utracie przepustki osobowej, samochodowej (Druk nr 4) Pobierz (36.5 KB)
RODO
Nazwa pliku Pobieranie
Formularze 1-8, 11, 15, 16 Pobierz (54.58 KB)
Zarządzenie Rektora WAT nr 15/RKR/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Wojskowej Akademii Technicznej Pobierz (39.2 MB)
Zamówienia publiczne
Nazwa pliku Pobieranie
DRUK NR 1 – zamówienie zagraniczne Pobierz (137.5 KB)
DRUK NR 10 – wniosek na wywóz mienia Pobierz (43.5 KB)
DRUK NR 11 – karta urządzenia Pobierz (38 KB)
DRUK NR 12 – wniosek na wydanie środków higieny i ochrony indywidualnej Pobierz (28 KB)
DRUK NR 13 – wniosek na wydanie odzieży roboczej i ochronnej Pobierz (26 KB)
DRUK NR 14 – zgłoszenie na naprawę sprzętu biurowego Pobierz (46 KB)
DRUK NR 15 – zgłoszenie reklamacyjne Pobierz (53.5 KB)
DRUK NR 16 – zestawienie AS Pobierz (53.5 KB)
DRUK NR 2 – zapotrzebowanie magazynowe Pobierz (46 KB)
DRUK NR 3 – karta wyceny i wykonania usługi Pobierz (28.98 KB)
DRUK NR 4 – karta niezgodności Pobierz (59.5 KB)
DRUK NR 5 – protokól przyjęcia usługi Pobierz (26.85 KB)
DRUK NR 6 – raport przekazania WP Pobierz (82.5 KB)
DRUK NR 7 – protokół zdawczo-odbiorczy PZO Pobierz (74.5 KB)
DRUK NR 8 – dowód obrotu materiałowego Pobierz (86 KB)
DRUK NR 9 – wniosek na zakup z magazynu upłynnień Pobierz (22.78 KB)
Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 5/RKR/2021 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego" Pobierz (14.48 MB)
Załącznik XIV do Dyrektywy 2014/24/UE - Usługi społeczne Pobierz (43.5 KB)