Dziekanat

Dziekanat jest jednostką organizacyjną administracji wydziałowej bezpośrednio podległą prodziekanowi ds. studenckich, właściwą w zakresie wykonywania i prowadzenia dokumentacji procesu kształcenia oraz obsługi wszystkich rodzajów studiów i kursów dokształcających prowadzonych w Wydziale. Dziekanatem kieruje kierownik Dziekanatu.

Kierownik Dziekanatu:
mgr inż. Adam Kutyła
e-mail: adam.kutyla(at)wat.edu.pl
tel.:  +48 261 83 87 10 (bud. 100 pok. 270)

 

Do zakresu działania Dziekanatu należy:

 1. wykonywanie przedsięwzięć związanych z organizacją, planowaniem i realizacją studiów doktoranckich, wyższych, podyplomowych i kursów dokształcających;
 2. prowadzenie ewidencji przebiegu studiów i spraw osobowych doktorantów, studentów i słuchaczy Wydziału;
 3. planowanie i koordynowanie procesu planowania i realizacji zajęć dydaktycznych;
 4. planowanie i koordynowanie praktyk zawodowych studentów;
 5. planowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z procesem dyplomowania;
 6. wykonywanie analiz i zestawień statystycznych dotyczących działalności dydaktycznej dla potrzeb Rady Wydziału oraz dziekana;
 7. obsługiwanie informatycznych systemów wspomagania procesu dydaktycznego;
 8. opracowywanie informacji dla internetowej strony wydziałowej;
 9. zapewnienie administracyjnej, formalno-prawnej oraz informacyjnej obsługi działalności dydaktycznej w zakresie spraw studenckich i doktoranckich;
 10. udział w realizacji zadań związanych z systemem zapewnienia jakości kształcenia;
 11. współudział w organizowaniu i przeprowadzeniu rekrutacji na studia doktoranckie, wyższe, podyplomowe i kursy dokształcające;
 12. współudział w organizowaniu uroczystości wydziałowych;
 13. planowanie, organizowanie i realizowanie wydziałowych przedsięwzięć promocyjno-marketingowych i informacji dotyczącej procesu kształcenia oraz spraw studenckich i doktoranckich.

 

Zespół Obsługi Studiów Wyższych jest wewnętrzną komórką organizacyjną Dziekanatu, właściwą w zakresie organizowania oraz wykonywania i prowadzenia dokumentacji procesu kształcenia oraz obsługi wszystkich rodzajów studiów wyższych. Zespołem kieruje kierownik Zespołu.

Do zakresu zadań Zespołu należy:

 1. wykonywanie przedsięwzięć dydaktycznych związanych z organizacją i obsługą studiów realizowanych w Wydziale;
 2. prowadzenie ewidencji przebiegu studiów w systemie elektronicznym USOS;
 3. planowanie i koordynowanie praktyk zawodowych studentów;
 4. planowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z egzaminem dyplomowym studentów;
 5. realizowanie zadań związanych z systemem zapewnienia jakości kształcenia;
 6. wykonywanie analiz i zestawień dotyczących działalności dydaktycznej dla potrzeb Rady Wydziału oraz Dziekana;
 7. wspomaganie działalności wydziałowych kół naukowych studentów;
 8. zapewnienie administracyjnej, formalno-prawnej oraz informacyjnej obsługi działalności dydaktycznej w zakresie spraw studenckich;
 9. przygotowanie teczek akt osobowych studentów do Archiwum Akademii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów;
 10. współudział w organizowaniu i przeprowadzeniu rekrutacji na studia wyższe, podyplomowe i kursy dokształcające;
 11. organizowanie uroczystości wydziałowych, związanych z procesem dydaktycznym;
 12. sprawowanie nadzoru nad stanem ochrony danych osobowych w szczególności w zakresie dotyczącym spraw studenckich.

Studenci są obsługiwani w "Punkcie obsługi studenta" w pokoju 276 (II piętro, budynek 100/sztab)

Z dniem 1 października 2022 roku wszystkie pisma kierowane do Rektora i Dziekana należy składać w punkcie obsługi studenta, wrzucić do skrzyneczki na korytarzu lub wysłać pocztą tradycyjną. Wnioski złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dzień tygodnia Godziny obsługi studentów
Poniedziałek, Wtorek  7:45-10:00 
 13:00-15:20 
Środa praca własna
dziekanatu
Czwartek  7:45-10:00 
 13:00-18:00 
Piątek  7:45-10:00 
 13:00-15:20 
Sobota zgodnie z terminami zjazdów
 7:30-15:30 
w tym praca własna
 11:00-11:30 

lokalizacja: bud. 100 pok. 276
e-mail: dziekanat.wcy(at)wat.edu.pl
fax:  +48 261 83 72 62
tel.:  +48 261 83 71 50 
tel.:  +48 261 83 70 65

 

Zespół Planowania i Sprawozdawczości jest wewnętrzną komórką organizacyjną Dziekanatu, właściwą w zakresie organizowania oraz wykonywania i prowadzenia dokumentacji procesu planowania zajęć oraz analiz statystycznych procesu dydaktycznego. Zespołem kieruje kierownik Zespołu.

Do zakresu zadań Zespołu należy:

 1. wykonywanie semestralnych rozkładów zajęć dydaktycznych;
 2. sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zajęć dydaktycznych;
 3. kontrolowanie zgodności rozkładów zajęć dydaktycznych z planami studiów, a także bieżących korekt w rozkładach zajęć;
 4. sprawowanie nadzoru nad wykorzystywaniem oraz prowadzeniem obciążenia pomieszczeń dydaktycznych;
 5. analizowanie poprawności sprawozdań z przeprowadzonych godzin dydaktycznych oraz ich zgodności z kartą ewidencji zajęć;
 6. prowadzenie analizy obciążenia dydaktycznego;
 7. uczestniczenie w komputerowej ewidencji kadry dydaktyczno-naukowej i jej aktualizacji dla potrzeb planowania i sprawozdawczości;
 8. prowadzenie banku informacji z zakresu infrastruktury dydaktycznej wydziału (pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria);
 9. współudział w organizowaniu uroczystości wydziałowych;
 10. sprawowanie nadzoru nad stanem ochrony danych osobowych w szczególności w zakresie dotyczącym spraw studenckich;
 11. tworzenie i bieżące prowadzenie bazy danych w zakresie kształcenia, obsługi i spraw studenckich;
 12. sporządzanie planu obciążenia dydaktycznego (planu podziału czynności dydaktycznych) dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym roku akademickim, wprowadzanie go do systemu USOS przed rozpoczęciem roku akademickiego i bieżące jego aktualizowanie;
 13. wprowadzanie i bieżące aktualizowanie w USOS wykazu i danych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne;
 14. tworzenie statystyk obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich, w tym z wykorzystaniem systemów elektronicznych, w tym USOS;
 15. monitorowanie zgodności planów i realizacji dydaktyki z regulaminem pracy oraz normatywami procesu dydaktycznego dotyczącymi nauczycieli akademickich, w szczególności w zakresie godzin nadliczbowych oraz prac dyplomowych;
 16. generowanie z systemów elektronicznych, w tym USOS, indywidualnych kart obciążenia osób prowadzących zajęcia oraz realizowanie procesu weryfikacji z akceptacją danych przez osoby prowadzące;
 17. generowanie z systemów elektronicznych, w tym USOS, bieżących/semestralnych/rocznych statystyk dotyczących obciążenia dydaktycznego wydziału oraz instytutów, w tym dotyczących godzin ponadwymiarowych;
 18. przygotowanie danych i statystyk dotyczących pensum dydaktycznego dla potrzeb dziekana, prodziekana ds. kształcenia i Wydziałowej Rady ds. Kształcenia;
 19. utrzymywanie bieżącej informacji o procesie dydaktycznym w systemie POLON;
 20. udział w pracach na rzecz rozwoju systemów elektronicznych wydziału oraz integracji z systemami uczelni, w tym USOS;
 21. sprawowanie nadzoru nad stanem ochrony danych osobowych w szczególności w zakresie dotyczącym spraw studenckich.

lokalizacja:

Obsługa studiów doktoranckich
bud. 100 pok. 272
e-mail: piotr.rusin(at)wat.edu.pl
tel.:  +48 261 83 87 13