Laboratorium Informatyki

Laboratorium Informatyki zostało powołane w dniu 1.01.2007 r. Jest jednostką organizacyjną - bezpośrednio podległą Prodziekanowi ds. kształcenia i rozwoju - właściwą w zakresie dydaktyki, działalności naukowo-badawczej i technicznym. Laboratorium kieruje kierownik Laboratorium Informatyki.

Kierownik
mgr inż. Łukasz Matuszelański
e-mail:  lukasz.matuszelanski(at)wat.edu.pl
tel.:  +48 261 83 87 18 (bud. 100 pok. 234)

Z-ca kierownika
mgr inż. Dariusz Kluczyk
e-mail:  dariusz.kluczyk(at)wat.edu.pl
tel.:  +48 261 83 87 19 (bud. 100 pok. 234A)

 

Do zakresu zadań Laboratorium Informatyki należy:

 1. zabezpieczenie infrastruktury informatycznej i technicznej niezbędnej dla realizacji zajęć dydaktycznych w salach laboratoryjnych i wykładowych Wydziału;
 2. zabezpieczenie infrastruktury informatycznej i technicznej niezbędnej dla poprawnego działania wydziałowej sieci komputerowej;
 3. utrzymanie i rozwój systemów informatycznych wspomagających realizację zadań statutowych Wydziału;
 4. wspomaganie realizacji prac naukowo-badawczych Wydziału;
 5. prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej Laboratorium Informatyki.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin porządkowy Laboratorium Informatyki WCY
 2. Załączniki do regulaminu porządkowego

 

Zespół Projektowo-Implementacyjny jest wewnętrzną komórką organizacyjną Laboratorium Informatyki, właściwą w zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych wspomagających realizację zadań statutowych Wydziału. Zespołem kieruje kierownik Laboratorium Informatyki.

Do zakresu zadań Zespołu Projektowo-Implementacyjnego należy:

 1. utrzymanie i rozwój serwisu WWW umożliwiającego opracowywanie i udostępnianie planów studiów, programów nauczania i sylabusów poszczególnych modułów kształcenia;
 2. konserwacja i modernizacja serwisu WWW umożliwiającego ewidencjonowanie zajęć dydaktycznych;
 3. utrzymanie i rozwój serwisu WWW wspomagającego rozliczanie zajęć dydaktycznych;
 4. zapewnienie poprawnego działania i rozwoju serwisu WWW zapewniającego pełną obsługę prac dyplomowych, w tym również w zakresie wykrywania plagiatów;
 5. utrzymanie i rozwój internetowego serwisu stanowiącego Bazę Działalności Naukowo-Badawczej obejmującą pracowników Wydziału;
 6. wdrożenie i wspomaganie eksploatacji na innych wydziałach Akademii serwisów WWW stanowiących wspólnie system e-Dziekanat.

lokalizacja: bud. 100 pok. 234
tel.:  +48 261 83 87 17

 

Zespół Techniczny jest wewnętrzną komórką organizacyjną Laboratorium Informatyki, właściwą w zakresie obsługi technicznej laboratoriów Wydziału. Zespołem kieruje kierownik Laboratorium Informatyki.

Do zakresu zadań Zespołu Technicznego należy:

 1. zapewnienie funkcjonowania w siedem dni w tygodniu w godz. 7:30 - 21:30 sal laboratoryjnych i wykładowych Wydziału w bud. 100;
 2. wspomaganie pracowników dydaktycznych w trakcie realizacji przez nich zajęć;
 3. konserwacja i modernizacja lokalnych sieci kablowo-światłowodowych i bezprzewodowych, w tym serwerowni i punktów dostępowych;
 4. udostępnianie zasobów wchodzących w skład wydziałowej sieci komputerowej w bud. 100;
 5. utrzymanie wydziałowego systemu multimedialnego (wielkoformatowe monitory)
 6. zabezpieczenie działania serwerów WWW na potrzeby: wydziału, instytutów i prowadzonych prac badawczo-naukowych;
 7. utrzymanie wyposażenia technicznego sal laboratoryjnych, sal wykładowych, sieci komputerowej Wydziału oraz sprzętu komputerowego kadry kierowniczej i jednostek administracji wydziałowej w ciągłej sprawności eksploatacyjnej.

lokalizacja: bud. 100 pok. 238
tel.:  +48 261 83 77 15