Plan posiedzeń Wydziałowej Rady ds. Kształcenia

Posiedzenia Wydziałowej Rady ds. Kształcenia odbywają się o godzinie 8:30, w sali Senatu (pok. 337 / bud. 100).

Załączniki do poszczególnych punktów posiedzeń Wydziałowej Rady ds. Kształcenia widoczne są wyłącznie dla Członków Rady po uprzednim zalogowaniu do portalu WCY.

Dla Członków Rady niebędących nauczycielami akademickimi WCY istnieje jedno wspólne konto do logowania - rada.ds.ksztalcenia.
Hasło do konta dostępne jest u Sekretarza Wydziałowej Rady ds. Kształcenia.

 26.11.2019
Temat Referujący Osoby zaproszone
1 Przyjęcie Planu Posiedzeń Wydziałowej Rady ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki w roku akademickim 2019/2020. Przewodniczący Rady
2 Wybór komisji stałych Rady (Komisja ds. studenckich, Komisja ds. kadr, Komisja ds. kształcenia) Przewodniczący Rady
3 Informacja dotycząca wyników opiniowania nauczycieli akademickich przez uczestników procesu dydaktycznego. Przewodniczący Rady
4 Zaopiniowanie wniosków o medale KEN Przewodniczący Rady
5 Sprawy kadrowe Dyrektor instytutu Dyrektorzy instytutów
14.01.2020
Temat Referujący Osoby zaproszone
1 Informacja nt. oceny realizacji zakładanych efektów uczenia się oraz ich walidacji w r. a. 2018/2019. Kierownik dziekanatu
2 Analiza działalności kół naukowych w roku 2018/2019. Opiekun Koła Opiekunowie / przewodniczący kół
3 Rozpatrzenie wniosków o zezwolenie na prowadzenie zajęć przez osoby niebędące nauczycielami akademickimi i spoza WAT. (wykazy z uzasadnieniami należy dostarczyć do sekretarza Rady w przeddzień posiedzenia) Dyrektor instytutu Dyrektorzy instytutów
11.02.2020
Temat Referujący Osoby zaproszone
1 Określenie propozycji limitów przyjęć na studia I i II stopnia na rok akademicki 2020/2021. (dokumenty, które należy przygotować i dostarczyć członkom Rady najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia) Dziekan
2 Sprawozdanie kierownika studiów doktoranckich. Kierownik studiów doktoranckich Opiekunowie / przewodniczący kół
3 Zaopiniowanie wniosków o nagrody rektorskie, za działalność dydaktyczną i organizacyjną. Prodziekan ds. kształcenia
4 Zaopiniowanie wniosków studentów o studia według indywidualnego programu studiów. Dyrektor instytutu
10.03.2020
Temat Referujący Osoby zaproszone
1 Informacja nt. oceny przebiegu egzaminów dyplomowych. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej
2 Wyrażenie opinii dotyczącej normatywów procesu dydaktycznego w roku akademickiego 2020/2021. Prodziekan ds. kształcenia
3 Wyrażenie opinii dotyczącej efektów uczenia się na rok akademicki 2020/2021. Przewodniczący komisji powołanej do opracowania programów studiów
4 Sprawozdanie kierownika studiów doktoranckich. Kierownik studiów doktoranckich
19.05.2020
Temat Referujący Osoby zaproszone
1 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady. Przewodniczący Rady
2 Przyjęcie projektów programów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w WCY. Przewodniczący komisji powołanej do opracowania programów studiów
3 Sprawy różne.
14.07.2020
Temat Referujący Osoby zaproszone
1 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady. Przewodniczący Rady
2 Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady z dnia 10.03.2020 r., 19.05.2020 r. i głosowania zdalnego z dnia 9.06.2020 r. Przewodniczący Rady
3 Sprawy kadrowe - zmiana warunków zatrudnienia. Przewodniczący Rady
4 Rozpatrzenie wniosków o zezwolenie na prowadzenie zajęć. Przewodniczący Rady
5 Zapoznanie z oceną pracy dziekanatu Wydziału Cybernetyki w opinii studentów. Sformułowanie wniosków. Kierownik dziekanatu
6 Sprawy różne.