Plany posiedzeń09.07.2019
Temat Referujący
1.

Termin rezerwowy

11.06.2019
Temat Referujący
1.

Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Wydziału za rok 2018 w tym sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego Wydziału

Dziekan, Kierownik administracyjny
2.

Zaopiniowanie wniosków o tytuł ZNA WAT

Prodziekan ds. kształcenia
3.

Przyjęcie planu posiedzeń Rady na rok akademicki 2019/2020

Dziekan
4.

Rozpatrzenie wniosków o zezwolenie na prowadzenie zajęć

Dyrektor instytutu
14.05.2019
Temat Referujący
1.

Sprawy dotyczące stopni i tytułów naukowych

Dziekan
09.04.2019
Temat Referujący
1.

Zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2019

Kierownik administracyjny
2.

Podsumowanie działalności naukowo-badawczej Wydziału w roku 2018

Prodziekan ds. naukowych
3.

Uchwalenie programów studiów, w tym planów studiów I, II i III stopnia prowadzonych w WCY

Dziekan
4.

Ustalenie normatywów procesu dydaktycznego w r.a. 2019/2020

Prodziekan ds. kształcenia
12.03.2019
Temat Referujący
1.

Sprawy dotyczące stopni i tytułów naukowych

Dziekan
12.02.2019
Temat Referujący
1.

Określenie propozycji limitów przyjęć na studia I, II i III stopnia na rok akademicki 2019/2020

Dziekan
2.

Analiza działalności kół naukowych w roku 2017/2018

Opiekun Koła
3.

Sprawozdanie kierowników studiów doktoranckich

Kierownik studiów doktoranckich
4.

Zaopiniowanie wniosków o nagrody rektorskie, wniosków na konkurs na najlepszą pracę habilitacyjną i doktorską oraz wniosków o inne wyróżnienia prac habilitacyjnych i doktorskich

Prodziekan ds. naukowych, Prodziekan ds. kształcenia, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy
08.01.2019
Temat Referujący
1.

Sprawy dotyczące stopni i tytułów naukowych

Dziekan
11.12.2018
Temat Referujący
1.

Ocena przebiegu egzaminów dyplomowych. Sformułowanie wniosków

Przewodniczący komisji
2.

Ustalenie zasad podziału środków finansowych Wydziału na rok 2019

Dziekan, Kierownik administracyjny
3.

Ocena realizacji zakładanych efektów kształcenia w r. a. 2017/2018

Prodziekan ds. kształcenia
4.

Zaopiniowanie propozycji tematów prac badawczych statutowych na 2019 r.

Prodziekan ds. naukowych
5.

Zaopiniowanie planu wydawniczego WCY na 2019 r.

Prodziekan ds. naukowych
6.

Rozpatrzenie wniosków o zezwolenie na prowadzenie zajęć

Dyrektor instytutu
13.11.2018
Temat Referujący
1.

Sprawy dotyczące stopni i tytułów naukowych

Dziekan
09.10.2018
Temat Referujący
1.

Uchwalenie planów i programów studiów podyplomowych

Prodziekan ds. kształcenia
2.

Omówienie funkcjonowania wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
25.09.2018
Temat Referujący
1.

Przyjęcie porządku posiedzenia Rady

Dziekan
2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 10.07.2018 r.

Dziekan
3.

Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Patrycji CHMIEL, powołanie komisji doktorskiej, komisji egzaminacyjnych, ustalenie zakresu egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego

Zalewski Jerzy
4.

Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Karoliny JAWORSKIEJ w obszarze nauki społeczne w dziedzinie nauki społeczne, dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie nt.: „Koncepcja systemu bezpieczeństwa transportu kolejowego” oraz wyznaczenie promotora rozprawy

Nowacki Gabriel
5.

Uchwalenie planu i programu kursu dokształcającego dla cudzoziemców pt. „Cryptology and Information Security” / „Kryptologia i bezpieczeństwo informacyjne”

Dyrektor instytutu
6.

Uchwalenie planów i programów studiów podyplomowych „Analiza finansowa i rachunkowość”, „Zarządzanie organizacją w środowisku IT”, „Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją”

Prodziekan ds. kształcenia
7.

Sprawy kadrowe

Dziekan
8.

Rozpatrzenie wniosków o zezwolenie na prowadzenie zajęć

Dyrektor instytutu
9.

Zaopiniowanie wniosków studentów o podjęcie studiów indywidualnych

Prodziekan ds. kształcenia
10.

Zaopiniowanie wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Prodziekan ds. kształcenia
11.

Sprawy różne

10.07.2018
Temat Referujący
1.

Termin rezerwowy

12.06.2018
Temat Referujący
1.

Zaopiniowanie wniosków o tytuł ZNA WAT

Prodziekan ds. kształcenia
2.

Przyjęcie planu posiedzeń Rady na rok akademicki 2018/2019

Dziekan
3.

Rozpatrzenie wniosków o zezewolenie na prowadzenie zajęć

Dyrektor instytutu
15.05.2018
Temat Referujący
1.

Uchwalenie programów studiów, w tym planów studiów I, II i III stopnia prowadzonych w WCY.

Dziekan
2.

Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Wydziału za rok 2017 w tym sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego Wydziału

Dziekan, Kierownik administracyjny
3.

Ustalenie normatywów procesu dydaktycznego w r.a. 2018/2019

Prodziekan ds. kształcenia
17.04.2018
Temat Referujący
1.

Przyjęcie porządku posiedzenia Rady

Dziekan
2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 13.03.2018 r.

Dziekan
3.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Michałowi WROŃSKIEMU stopnia doktora nauk technicznych. Projekt uchwały przygotowany przez Komisję Doktorską

Antkiewicz Ryszard
4.

Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka GRĘZICKIEGO, powołanie komisji doktorskiej, komisji egzaminacyjnych, ustalenie zakresu egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego

5.

Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Janusza DYGASZEWICZA, powołanie komisji doktorskiej, komisji egzaminacyjnych, ustalenie zakresu egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego

Szafrański Bolesław
6.

Rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Wojciecha SULEJA, powołanie komisji doktorskiej, komisji egzaminacyjnych, ustalenie zakresu egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego

Murawski Krzysztof
7.

Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Karola ANTCZAKA w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka nt. „Generative models for training and evaluation of deep neural networks in medicine: selected applications” (tytuł polski: „Modele generatywne dla uczenia i oceny głębokich sieci neuronowych w medycynie na wybranych przykładach”)

Walczak Andrzej
8.

Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Damiana DZIERŻYŃSKIEGO w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie nt.: „Dyspersja celów wojny w myśli rosyjskiej zagrożeniem bezpieczeństwa państw „bliskiej zagranicy”

Zalewski Jerzy
9.

Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Dawida ZAJKO w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie nt.: „Koncepcja doskonalenia systemu ochrony najważniejszych osób w Rzeczypospolitej Polskiej”

Zaskórski Piotr
10.

Zaopiniowanie efektów kształcenia dla kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych w WCY

Prodziekan ds. kształcenia
11.

Sprawy kadrowe

Dziekan
12.

Podsumowanie działalności naukowo – badawczej Wydziału w roku 2017

Prodziekan ds. naukowych
13.

Sprawy różne

13.03.2018
Temat Referujący
1.

Przyjęcie porządku posiedzenia Rady

Dziekan
2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 13.02.2018 r.

Dziekan
3.

Rozpatrzenie wniosku CKdsST w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Piotra BORKOWSKIEGO na podstawie opinii Komisji powołanej przez Radę WCY uchwałą nr 19/WCY/2018 z dn. 13 lutego 2018 r. - Wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej w przypadku zgody na przeprowadzenie postępowania

Chudy Marian, Dziekan
4.

Rozszerzenie składu komisji, mgr inż. Michała WROŃSKIEGO, powołanej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej informatyki

Dziekan
5.

Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Borysa GAWROŃSKIEGO w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie nt.: „Wpływ strategii bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na obszar euroatlantycki”.

Kaczmarek Waldemar
6.

Uchwalenie planu i programu kursu dokształcającego pt. „Cryptology”

Dyrektor instytutu
7.

Zaopiniowanie wniosków studentów o podjęcie studiów indywidualnych

Prodziekan ds. kształcenia
8.

Zaopiniowanie wniosków o nagrody rektorskie, wniosków na konkurs na najlepszą pracę habilitacyjną i doktorską oraz wniosków o inne wyróżnienia prac habilitacyjnych i doktorskich

Prodziekan ds. kształcenia, Prodziekan ds. naukowych, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy
9.

Sprawozdanie kierowników studiów doktoranckich

Kierownik studiów doktoranckich
10.

Sprawy kadrowe

Dziekan
11.

Sprawy różne

13.02.2018
Temat Referujący
1.

Przyjęcie porządku posiedzenia Rady

Dziekan
2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 9.01.2018 r.

Dziekan
3.

Analiza działalności kół naukowych w roku 2016/2017

Studenci - przewodniczący kół
4.

Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukasza MATUSZELAŃSKIEGO w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka nt. „Modelowanie, symulacja i analiza problemu alokacji i przemieszczenia w pewnym procesie decyzyjnym” i wyznaczenie promotora rozprawy. Opiekun naukowy – proponowany promotor – dr hab. inż. Tadeusz NOWICKI, prof. WAT,

Nowicki Tadeusz
5.

Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Beaty SIEMIEŃSKIEJ w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka nt. „Metody rozpoznawania wzorców w rozwiązywaniu konfliktów podobnych opisanych funkcją charakterystyczną” i wyznaczenie promotora rozprawy. Opiekun naukowy – proponowany promotor – prof. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK

Ameljańczyk Andrzej
6.

Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina PERKI w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka nt. „Metody wspomagania planowania realizacji zadań w firmie transportowej” i wyznaczenie promotorów rozprawy. Opiekun naukowy – proponowany promotor – dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, prof. WAT, proponowany promotor pomocniczy dr inż. Rafał KASPRZYK

Antkiewicz Ryszard
7.

Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Artura STACHURSKIEGO w obszarze nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka nt. „Model i metoda prognozowania podatności oprogramowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni” i wyznaczenie promotorów rozprawy. Opiekun naukowy – proponowany promotor – dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER, prof. WAT, proponowany promotor pomocniczy dr inż. Rafał KASPRZYK

Najgebauer Andrzej
8.

Rozpatrzenie wniosku o zamknięcie przewodu doktorskiego

9.

Powołanie Komisji do przygotowania opinii dla Rady WCY
w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Piotra BORKOWSKIEGO w związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

10.

Zaopiniowanie propozycji limitów przyjęć na studia I, II i III stopnia na rok akademicki 2018/2019

Dziekan
11.

Informacja o wynikach parametryzacji WCY za okres 2013-2016

Prodziekan ds. naukowych
12.

Rozpatrzenie wniosków o zezwolenie na prowadzenie zajęć

Dyrektor instytutu
13.

Zaopiniowanie wniosków studentów o podjęcie studiów indywidualnych

Prodziekan ds. kształcenia
14.

Określenie Zasad i trybu nadawania medalu „Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki WAT”

Dziekan
15.

Zaopiniowanie wniosku Węgierskiego Stowarzyszenia Magistrów WAT do Senatu WAT o umieszczenie przy Audytorium im. Jana STASIERSKIEGO tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci prof. Jana STASIERSKIEGO

Chojnacki Andrzej
16.

Sprawy kadrowe dotyczące zatrudnienia w WCY

Dziekan
17.

Sprawy różne

10.01.2018
Temat Referujący
1.

Analiza działalności kół naukowych w roku 2016/2017

Opiekun Koła
2.

Rozpatrzenie wniosków o zezwolenie na prowadzenie zajęć.

Dyrektor instytutu
12.12.2017
Temat Referujący
1.

Ocena przebiegu egzaminów dyplomowych. Sformułowanie wniosków

Przewodniczący komisji
2.

Określenie zasad podziału przychodów w Wydziale Cybernetyki na rok 2018

Dziekan, Kierownik administracyjny
14.11.2017
Temat Referujący
1.

Omówienie funkcjonowania wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
2.

Zaopiniowanie Regulaminu Organizacyjnego WCY

Kierownik administracyjny
3.

Zaopiniowanie planu wydawniczego WCY na 2018 r.

Prodziekan ds. naukowych
10.10.2017
Temat Referujący
1.

Ocena realizacji zakładanych efektów kształcenia w r.a. 2016/2017

Dziekan
26.09.2017
Temat Referujący
1.

Sprawy doktorskie

Dziekan
2.

Zaopiniowanie wniosków studentów o podjęcie studiów indywidualnych

Prodziekan ds. kształcenia
3.

Uchwalenie planów i programów studiów podyplomowych

Prodziekan ds. kształcenia