Regulamin Rady Wydziału


 Załącznik
do uchwały nr 19/WCY/2017
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

 
REGULAMIN
RADY WYDZIAŁU CYBERNETYKI
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

 

 Rozdział I
Przepisy ogólne

 § 1

 1. Regulamin Rady Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, zwanej dalej „Radą”, określa:
1) skład i tryb powoływania Rady;
2) organizację pracy Rady, w tym:
a) zwoływanie posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych,
b) zasady prowadzenia obrad,
c) projektowanie uchwał,
d) dokumentowanie posiedzeń Rady;
3) tryb działania komisji stałych i doraźnych oraz ich zadania.

 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) kworum – należy przez to rozumieć co najmniej połowę liczby członków Rady danej kadencji ustalonej w uchwale wyborczej Rady, niezbędną dla podejmowania uchwał;
2) zwykłej większości głosów – należy przez to rozumieć sytuację, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku;
3) bezwzględnej większości głosów – należy przez to rozumieć sytuację, gdy liczba osób biorących udział w głosowaniu opowiadająca się za jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się;
4) Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

 Rozdział II
Skład i tryb powoływania Rady

 § 2

 1. Rada jest organem kolegialnym Wojskowej Akademii Technicznej.

 2. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy się w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.

 3. Szczegółowe kompetencje Rady określa § 26 ust.1 Statutu WAT.

 4. Rada podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.

 5. Uchwały Rady są wiążące dla dziekana, pracowników, doktorantów i studentów Wydziału.

 § 3

 1. Liczbę członków Rady, jej skład, czas trwania kadencji oraz sposób wyłaniania przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników zatrudnionych na Wydziale niebędących nauczycielami akademickimi określa Statut WAT oraz Regulamin Wyborczy Wojskowej Akademii Technicznej, Regulamin Samorządu Studenckiego WAT i Regulamin Samorządu Doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej.

 2. Imienny wykaz członków Rady danej kadencji i osób uczestniczących w posiedzeniach Rady z głosem doradczym dziekan podaje do wiadomości społeczności akademickiej Wydziału w drodze komunikatu. Do wykazu wprowadza się niezwłocznie wszystkie zachodzące zmiany w składzie Rady.

 3. Mandat członka Rady może wygasnąć przed upływem kadencji. Przypadki wygaśnięcia mandatu członka Rady określa § 47 Statutu WAT.

 4. Dziekan zapewnia niezwłoczne przekazanie do rektora WAT albo komisji wyborczej WAT informacji stanowiącej, zgodnie z treścią § 48 Statutu WAT, podstawę do podjęcia formalnej decyzji o wygaśnięciu mandatu członka Rady przed końcem kadencji.

 5. Tryb wygaszania mandatu członka Rady przed końcem kadencji i przeprowadzenia wyborów uzupełniających określa § 48 i 49 Statutu WAT oraz Regulamin Wyborczy Wojskowej Akademii Technicznej.

 § 4

 1. Obsługę organizacyjną i administracyjną posiedzeń Rady zapewnia sekretarz Rady.

 2. Pełnienie obowiązków sekretarza Rady dziekan powierza wyznaczonemu przez siebie pracownikowi Wydziału na czas kadencji Rady.

 3. W razie nieobecności sekretarza Rady, zastępuje go inna osoba wyznaczona przez dziekana.

 Rozdział III
Organizacja pracy Rady

 1. Zwoływanie posiedzeń Rady

 § 5

 1. Rada obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

 2. Udział członków Rady w posiedzeniach jest obowiązkowy. Swoją obecność na posiedzeniu członkowie Rady potwierdzają odręcznym podpisem zamieszczonym na liście obecności.

 3. Członkowie Rady, którzy przewidują swoją nieobecność na posiedzeniu, składają do sekretarza Rady usprawiedliwienie swojej nieobecności w formie papierowej lub elektronicznej.

 4. Usprawiedliwienie, w wymaganej formie, składa się przed planowanym terminem posiedzenia. W sytuacjach losowych, usprawiedliwienie swojej nieobecności członkowie Rady mogą składać przed terminem kolejnego posiedzenia. Złożone usprawiedliwienia oraz informację o ich niezłożeniu sekretarz Rady przedkłada dziekanowi.

 5. W przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady albo w przypadku niemożności uczestniczenia w nich przez okres dłuższy niż sześć miesięcy mandat członka Rady wygasa, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w § 47 ust. 2 Statutu WAT.

 6. Posiedzenie Rady jest prawomocne, jeśli na posiedzeniu jest kworum.

 2. Posiedzenia zwyczajne Rady

 § 6

 1. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje dziekan w terminach ustalonych przez Radę.

 2. W razie nieobecności dziekana posiedzenia Rady zwołuje wyznaczony przez dziekana prodziekan. W przypadku, gdy dziekan nie może wyznaczyć osoby zwołującej posiedzenia Rady, posiedzenia Rady zwołuje prodziekan ds. naukowych.

 3. Obradom Rady przewodniczy dziekan. W przypadku nieobecności dziekana i niewyznaczenia przez niego osoby przewodniczącej obradom, przewodniczy im prodziekan ds. naukowych, a w razie i jego nieobecności - prodziekan ds. kształcenia.

 4. Części obrad, która dotyczy oceny pracy dziekana, przewodniczy inny członek Rady, wybrany przez Radę.

 § 7

 1. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje się, zgodnie z rocznym planem zwyczajnych posiedzeń Rady, poprzez wysłanie drogą elektroniczną zawiadomienia do wszystkich członków Rady oraz osób biorących udział w jej po-siedzeniach z głosem doradczym, określającego termin i miejsce posiedzenia oraz projekt porządku obrad. Do zawiadomienia dołącza się materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, w tym projekty wszystkich uchwał, które mają być rozpatrywane na posiedzeniu.

 2. Komisja Rady lub członek Rady, chcący zgłosić poprawki do projektu uchwały, zobowiązani są powiadomić przewodniczącego Rady poprzez jej sekretarza o proponowanej poprawce w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed planowanym posiedzeniem. Poprawki do projektu uchwał, za wyjątkiem autopoprawek, nie mogą być wnoszone na posiedzeniu Rady.

 3. Czynności, o których mowa w ust 1, wykonuje się nie później niż siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia.

 4. Roczny plan posiedzeń zwyczajnych Rady zatwierdza Rada zwykłą większością głosów w trybie głosowania jawnego na podstawie propozycji przedstawionej przez przewodniczącego Rady. W planie określa się terminy i tematykę posiedzeń Rady.

 5. Sekretarz Rady przekazuje członkom Rady roczny plan posiedzeń zwyczajnych Rady w terminie czternastu dni od jego uchwalenia.

 6. W szczególnych sytuacjach przewodniczący Rady może zmienić planowany termin posiedzenia zwyczajnego.

 7. O zmianie terminu posiedzenia zwyczajnego Rady i uzasadnieniu jego zmiany sekretarz Rady powiadamia członków Rady oraz osoby biorące udział w posiedzeniach z głosem doradczym co najmniej siedem dni przed wypadającym wcześniej terminem planowanym lub zmienionym.

 8. Decyzja o zmianie terminu posiedzenia zwyczajnego Rady ulega uchyleniu na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Rady złożony do sekretarza Rady w ciągu siedmiu dni od daty wysłania powiadomienia. Decyzję o uchyleniu decyzji o zmianie terminu posiedzenia Rady podejmuje dziekan, o czym sekretarz Rady niezwłocznie powiadamia członków.

 3. Posiedzenia nadzwyczajne Rady

 § 8

 1. Posiedzenia nadzwyczajne Rady zwołuje się w przypadkach szczególnych, w których zachodzi pilna potrzeba rozpatrzenia sprawy wynikłej niespodziewanie, a jej załatwienia nie można odłożyć do najbliższego posiedzenia ustalonego w planie zwyczajnych posiedzeń Rady.

 2. Nadzwyczajne posiedzenia Rady zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady, złożony do dziekana, w terminie co najmniej siedmiu dni przed dniem planowanego nadzwyczajne-go posiedzenia Rady.

 3. Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady określa dziekan. Zwołując nadzwyczajne posiedzenie Rady na wniosek członków Rady, dziekan określa porządek obrad zgodnie z treścią wniosku.

 4. Porządek obrad posiedzenia nadzwyczajnego Rady może zawierać tylko sprawę lub sprawy, z powodu których posiedzenie nadzwyczajne zostało zwołane.

 4. Zasady prowadzenia obrad Rady

 § 9

 1. Projekt porządku obrad posiedzenia zwyczajnego Rady ustala przewodniczący Rady.

 2. Projekt porządku obrad posiedzenia zwyczajnego Rady obejmuje:
1) sprawy wynikające z tematyki rocznego planu zwyczajnych posiedzeń Rady;
2) sprawy wynikające z bieżącej pracy Rady zaproponowane przez przewodniczącego Rady;
3) sprawy określone przez Radę na jej poprzednich posiedzeniach;
4) sprawy zgłoszone przewodniczącemu Rady w pisemnym wniosku złożonym przez co najmniej 1/5 liczby członków Rady, w terminie co najmniej siedmiu dni przed dniem planowanego zwyczajnego posiedzenia Rady.

 3. Przewodniczący Rady jest odpowiedzialny za wprowadzenie we właściwym czasie do projektu porządku obrad spraw, które powinny zostać rozpatrzone przez Radę.

 4. W projekcie porządku obrad Rady zaznacza się sprawy wymagające podjęcia uchwały.

 5. Rada zatwierdza porządek obrad posiedzenia zwyczajnego na początku posiedzenia. Porządek posiedzenia przyjmowany jest zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 6. Do porządku obrad mogą być wniesione sprawy przez członków Rady, a nieujęte w projekcie porządku obrad. Uchwały w sprawach wniesionych, nieobjętych projektem porządku obrad, mogą być podejmowane jedynie na kolejnym zwyczajnym posiedzeniu Rady.

 7. Zdjęcie z porządku obrad spraw ujętych w projekcie porządku obrad Rady może nastąpić w wyniku decyzji przewodniczącego Rady lub w wyniku głosowania przyjętego zwykłą większością głosów.

 8. Poszczególne sprawy są referowane przez tych członków Rady, którzy wnosili o ich umieszczenie w porządku obrad. Pozostałe sprawy referuje przewodniczący Rady lub osoba przez niego wskazana.

 9. Obowiązkiem przewodniczącego Rady jest zapewnienie przestrzegania ustalonego porządku obrad.

 § 10

 1. Rada może postanowić o zawieszeniu obrad i ich wznowieniu w innym wyznaczonym terminie.

 2. O przerwaniu obrad Rada postanawia ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad, o konieczności uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie obradowanie lub rozstrzyganie spraw.

3. Czas trwania przerwy określa Rada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym na wniosek przewodniczącego Rady. W przypadku braku zgody Rady na przełożenie obrad, obrady są kontynuowane.

§ 11

1. Członkowie Rady mają prawo występowania z interpelacjami do przewodniczącego Rady. Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek odpowiedzieć na interpelacje na następnym posiedzeniu Rady.

2. Rada może, z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego, powołać zespół do zbadania sprawy będącej przedmiotem interpelacji.

 § 12

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków ustalonej przez Radę w uchwale wyborczej, chyba że przepisy odrębne określają wyższe wymagania.

 2. Uchwały Rady, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3 podejmowane są w głosowaniu jawnym.

 3. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały Rady:
1) w sprawach personalnych;
2) na zarządzenie przewodniczącego Rady;
3) na wniosek członka Rady, poparty w głosowaniu jawnym przez co naj-mniej 1/5 liczby członków Rady obecnych na posiedzeniu.

 4. W przypadku przeprowadzania głosowań tajnych, powołuje się komisję skrutacyjną. Komisja powoływana jest zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Komisji nie powołuje się w przypadku głosowania z wykorzystaniem elektronicznego systemu do głosowań.

 5. Uchwała obejmująca więcej niż jedną decyzję może być głosowana łącznie, jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu.

 6. W głosowaniu tajnym nad wnioskiem jednowariantowym głos jest ważny, jeżeli w sposób jednoznaczny został dokonany wybór dokładnie jednej z opcji „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”. Niewybranie żadnej z powyższych opcji oznacza głos nieważny. Głos także jest nieważny, jeżeli zostały wybrane jednocześnie dwie lub trzy opcje.

 7. W głosowaniu tajnym nad wnioskiem wielowariantowym lub nad co najmniej dwoma wnioskami w tej samej sprawie głos jest ważny, gdy w sposób jednoznaczny został dokonany wybór dokładnie jednej opcji „za”. Niewybranie żadnej opcji „za” oznacza głos nieważny. Głos także jest nieważny, jeżeli zostały wybrane jednocześnie co najmniej dwie opcje „za”.

 8. W głosowaniu tajnym nad wnioskiem wielowariantowym lub nad co najmniej dwoma wnioskami dotyczącymi tej samej sprawy głosów „przeciw” nie oddaje się, a zwykła większość głosów oznacza największą liczbę głosów ważnych oddanych „za” wariantem lub wnioskiem. W przypadku kilku wariantów lub wniosków spełniających ten warunek, o wyborze wniosku decyduje dodatkowe głosowanie obejmujące wyłącznie te warianty lub wnioski. Jeżeli w tym przypadku nie ma rozstrzygnięcia, głosowanie przekłada się na kolejne posiedzenie Rady.

 9. Sprawy proceduralne związane z trybem przeprowadzenia głosowań ustala przewodniczący Rady.

 10. Uchwała zmieniająca treść przyjętej na tym samym posiedzeniu uchwały może być podjęta zwykłą większością głosów. W przypadku jej przyjęcia traci moc uchwała, której treść została zmieniona.

 § 13

 Za wykonanie uchwał Rady odpowiedzialny jest dziekan.

 5. Projektowanie uchwał Rady

 § 14

 1. Kompetencje do sporządzania projektów uchwał i składania ich do rozpatrzenia przez Radę przysługują dziekanowi oraz komisjom Rady.

 2. Uchwała Rady powinna zawierać w szczególności:
1) tytuł składający się:
a) z nazwy „Uchwała Rady Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”;
b) numeru ewidencyjnego/cechy „WCY”/roku wydania uchwały;
c) daty podjęcia uchwały;
d) krótkiego określenia przedmiotu uchwały poprzedzonego odpowiednio do sytuacji zwrotem „w sprawie”, „zmieniająca” lub „o utracie mocy”;
2) podstawę prawną uchwały tj. przepis zawarty w Statucie WAT lub w innym akcie prawnym, który:
a) upoważnia Radę do uregulowania określonych w nim spraw,
b) wyznacza zadania lub kompetencje Rady;
3) treść merytoryczną;
4) termin wejścia uchwały w życie (np. data jej podjęcia); w razie gdy posiedzenie Rady trwa dłużej niż jeden dzień dniem podjęcia uchwały będzie dzień zakończenia posiedzenia;
5) podpis przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności w miejscu pracy, podpis właściwego prodziekana prowadzącego obrady z za-mieszczeniem klauzuli „W zastępstwie Przewodniczącego Rady”.

 3. Numer ewidencyjny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, nadaje się uchwałom kolejno w roku ich wydania.

 4. Elementy uchwały, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, mają charakter techniczny i nie podlegają głosowaniu na posiedzeniu Rady.

 5. Uchwała może zawierać załączniki. Odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach merytorycznych uchwały. W załącznikach do uchwały umieszcza się np. wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy o charakterze specjalistycznym.

 6. Sekretarz Rady przekazuje projekty uchwał, z adnotacją o ich uzgodnieniu pod względem formalnoprawnym, do właściwych komisji stałych Rady celem zaopiniowania, nie później niż siedem dni przed terminem posiedzenia Rady.

 § 15

 1. Oryginały uchwał sekretarz Rady ewidencjonuje w Rejestrze uchwał i przechowuje je (okresowo) wraz z protokołami posiedzeń i innymi dokumentami.

 2. Treść uchwały każdorazowo przekazuje się właściwym jednostkom organizacyjnym Wydziału do realizacji lub do wiadomości. Uchwały te podaje się także do powszechnej wiadomości społeczności akademickiej Wydziału poprzez umieszczenie ich elektronicznych wersji w intranecie.

6. Dokumentowanie posiedzeń Rady

 § 16

 1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.

 2. Protokół z posiedzenia Rady powinien odzwierciedlać jego chronologiczny przebieg i zawierać w szczególności:
1) numer, datę i miejsce odbywania posiedzenia, godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia oraz numery uchwał, a także nazwisko i imię przewodniczącego obrad i sekretarza Rady sporządzającego protokół;
2) stwierdzenie prawomocności obrad przed ich rozpoczęciem (kworum);
3) porządek obrad;
4) odnotowanie faktu przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
5) określenie wniesionych pod obrady projektów uchwał ze wskazaniem wnioskodawców;
6) treść zgłoszonych wniosków ze wskazaniem wnioskodawców;
7) odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień stanowiących załącznik do protokołu;
8) opis przebiegu głosowania z wyszczególnieniem liczby członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” (na wniosek członka Rady w protokole odnotowuje się sposób, w jaki głosował);
9) podpis przewodniczącego obrad i sekretarza Rady sporządzającego protokół.

 3. Do protokołu dołącza się:
1) listę obecności członków Rady;
2) teksty przyjętych przez Radę uchwał;
3) złożone przez członków Rady usprawiedliwienia nieobecności;
4) inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego Rady.

 4. Protokół z posiedzenia Rady dostępny jest, po jego sporządzeniu, u sekretarza Rady.

 5. Wyciągi z protokołu doręcza się tym członkom Rady, którzy są nimi zainteresowani lub zobowiązani uchwałą do określonych działań.

 6. Przebieg posiedzenia Rady rejestruje się przy użyciu urządzenia do zapisu dźwięku. Zapis ten przechowuje się przez co najmniej 2 miesiące od zakończenia posiedzenia Rady.

 7. W trakcie posiedzenia Rady, podczas którego protokół jest zatwierdzany, członkowie Rady mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący Rady po wysłuchaniu sekretarza Rady i przesłuchaniu właściwego fragmentu nagrania z przebiegu posiedzenia.

 Rozdział IV
Tryb działania komisji Rady oraz ich zadania

 1. Tryb działania komisji Rady

 § 17

 1. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje określając ich skład i zadania.

 2. Pracami komisji kieruje przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji.

 3. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.

 4. Udział w pracach komisji powołanego do jej składu członka jest obowiązkowy. Swoją obecność na posiedzeniu członkowie komisji potwierdzają odręcznym podpisem na liście obecności.

 5. Członkiem danej komisji nie może być pracownik Wydziału pełniący funkcję dyrektora instytutu lub jego zastępcy.

 6. Komisje realizują przedsięwzięcia objęte właściwością rzeczową Rady. Wyniki swojej pracy przedstawiają w formie pisemnych opinii, propozycji i projektów uchwał.

 7. Treść opinii, propozycji i projektów uchwał merytorycznych sporządzanych przez komisje, po uprzednim przeprowadzeniu dyskusji, uchwala się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu komisji.

 8. Komisje mogą zwracać się o informacje i wyjaśnienia do wszystkich członków społeczności akademickiej Wydziału, którzy są zobowiązani do udzielania wyczerpujących odpowiedzi.

 9. Przewodniczący komisji lub wskazany przez niego członek komisji informuje Radę o wynikach pracy komisji i przedstawia jej stanowisko. Referuje prze-bieg dyskusji i informuje o zajęciu przez członków komisji stanowisk odrębnych od stanowiska komisji (jeżeli takie wystąpiły).

 10. Posiedzenia komisji są protokołowane.

 2. Stałe komisje Rady

 § 18

 1. Ustanawia się następujące stałe komisje Rady:
1) komisję ds. kształcenia i kadr;
2) komisję ds. nauki;
3) komisję ds. ekonomicznych,
4) komisję ds. studenckich;
5) komisję odwoławczą ds. oceny nauczycieli akademickich.

 2. Wyboru członków stałych komisji Rady, o których mowa w ust. 1, Rada dokonuje, w głosowaniu tajnym, na pierwszym w kadencji posiedzeniu zwyczajnym Rady. Udział członków Rady w posiedzeniach stałych komisji kończy się wraz z końcem danej kadencji Rady.

 3. Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza stałej komisji Rady wybierają członkowie komisji na jej pierwszym posiedzeniu.

 4. Rada może także powołać inne stałe komisje Rady niż określone w ust. 1. Może również je przekształcać lub likwidować.

 5. Rada w trakcie kadencji może dokonać zmiany składu stałej komisji Rady w drodze uchwały zmieniającej uchwałę o dokonaniu jej obsady.

 6. Stałe komisje Rady rozpatrują sprawy każdorazowo skierowane do nich przez Radę lub przewodniczącego Rady.

 7. Stała komisja Rady może uchwalić regulamin pracy komisji.

 3. Zadania stałych komisji Rady

 § 19

 1. Komisja ds. kształcenia i kadr działa w ustalonym przez Radę składzie.

 2. Zakres działania komisji ds. kształcenia i kadr obejmuje:
1) opiniowanie projektów uchwał dotyczących programów kształcenia na studiach wyższych;
2) opiniowanie projektów uchwał dotyczących programów kształcenia na studiach doktoranckich;
3) opiniowanie projektów uchwał dotyczących programów kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających;
4) opiniowanie projektów uchwał dotyczących uruchomienia lub zniesienia kierunków studiów na Wydziale;
5) opiniowanie projektów uchwał dotyczących przyjęcia lub modyfikacji regulaminów, określających tok prowadzonego w Wydziale procesu dydaktycznego lub wpływających na funkcjonowanie Wydziału w tym zakresie;
6) przygotowanie stanowisk komisji w sprawie prawidłowości realizacji i poziomu procesu dydaktycznego na Wydziale;
7) przygotowanie opinii komisji dotyczących wniosków dziekana w sprawie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów I, II i III stopnia;
8) przygotowanie stanowiska komisji w sprawie wniosków dotyczących spraw studenckich, związanych z realizowanym przez Wydział kształceniem;
9) opiniowanie wniosków studentów dotyczących studiów indywidualnych;
10) opiniowanie rocznych sprawozdań dziekana z działalności Wydziału w zakresie kształcenia;
11) przygotowanie stanowiska komisji w sprawie wniosków dotyczących nauczycieli akademickich, w tym wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich, wniosków o zezwolenie na prowadzenie wykładów przez nauczy-cieli nie posiadających stopnia naukowego, wniosków o zezwolenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby spoza WAT itp.

 § 20

 1. Komisja ds. nauki działa w ustalonym przez Radę składzie.

 2. Zakres działania komisji ds. nauki obejmuje:
1) opracowanie wniosku dotyczącego składu zespołu przygotowującego propozycje dla przewodniczącego Rady w sprawie wszczęcia lub odmowy wszczęcia przez Wydział przewodu habilitacyjnego w stosunku do osoby, która we wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wskazała Wydział jako jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne;
2) przygotowanie propozycji członków komisji habilitacyjnej;
3) opracowanie wniosku dotyczącego składu zespołu przygotowującego propozycje dla przewodniczącego Rady w sprawie poparcia wniosku osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora;
4) opracowanie wniosku dotyczącego składu zespołu przygotowującego propozycje dla przewodniczącego Rady w sprawie określenia listy kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora;
5) opiniowanie rocznych sprawozdań dziekana z działalności Wydziału w zakresie spraw naukowych;
6) przygotowanie stanowisk komisji w sprawie działalności naukowej Wydziału i rozwoju naukowego pracowników Wydziału;
7) opiniowanie wniosków na projekty prac statutowych oraz w konkursie na projekty RMN;
8) dokonywanie oceny realizacji projektów statutowych i RMN.

 § 21

 1. Komisja ds. studenckich działa w ustalonym przez Radę składzie.

 2. Zakres działania komisji ds. studenckich obejmuje:
1) opiniowanie projektów uchwał dotyczących programów kształcenia na studiach wyższych;
2) opiniowanie projektów uchwał dotyczących programów kształcenia na studiach doktoranckich;
3) opiniowanie projektów uchwał dotyczących programów kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających;
4) przygotowanie stanowisk komisji w sprawie prawidłowości realizacji i poziomu procesu dydaktycznego na Wydziale;
5) przygotowanie stanowisk komisji dotyczących spraw studenckich;
6) opiniowanie wniosków studentów dotyczących studiów indywidualnych;
7) opiniowanie rocznych sprawozdań dziekana z działalności Wydziału w zakresie kształcenia.

 § 22

 1. Komisja ds. ekonomicznych działa w ustalonym przez Radę składzie.

 2. Zakres działania komisji ds. ekonomicznych obejmuje:
1) przygotowanie stanowiska komisji dot. zasad podziału środków, pochodzących ze źródeł przychodów Wydziału, do dyspozycji jednostek organizacyjnych Wydziału;
2) przygotowanie stanowiska komisji dot. projektów planów rzeczowo-finansowych i projektów korekt tych planów;
3) przygotowanie stanowiska komisji w sprawie zaopiniowania sprawozdania dziekana z działalności Wydziału w zakresie spraw administracyjno-technicznych i finansowych;
4) przygotowanie stanowiska komisji w sprawie zaopiniowania sprawozdania dziekana z realizacji planu rzeczowo-finansowego Wydziału;
5) przygotowanie stanowisk komisji w sprawie działalności finansowej i administracyjno-technicznej Wydziału.

 § 23

 1. Komisja odwoławcza ds. oceny nauczycieli akademickich działa w ustalonym przez Radę składzie.

 2. Zakres działania komisji odwoławczej ds. oceny nauczycieli akademickich obejmuje przygotowanie stanowiska komisji dot. zasadności ustalonej wcześniej oceny nauczyciela akademickiego z jednostek organizacyjnych Wydziału.

 4. Doraźne komisje Rady

 § 24

 1. Zadania doraźnych komisji Rady, okres ich realizacji oraz skład osobowy, w tym wyznaczenie przewodniczącego komisji, jego zastępcy i sekretarza komisji określa Rada w uchwałach o ich powołaniu.

 2. Udział członków Rady w posiedzeniach doraźnej komisji Rady rozpoczyna się z dniem jej powołania a kończy się z dniem określonym w uchwale Rady o powołaniu komisji.

 Rozdział V
Postanowienia końcowe

 § 25

 1. Zmiany Regulaminu Rada może dokonać, w drodze uchwały zmieniającej, na wniosek:
1) przewodniczącego Rady;
2) grupy członków Rady liczącej co najmniej połowę wszystkich członków Rady.

 2. Wniosek o zmianę Regulaminu nie może być rozpatrywany na tym samym posiedzeniu, na którym został zgłoszony.

 § 26

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy:
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r., poz. 882);
3) Statutu WAT.

 

 Pobierz Regulamin Rady Wydziału Cybernetyki