Dziekan Wydziału Cybernetyki

 

dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT

Zbigniew Tarapata urodził się 1 września 1969 roku w Wieluniu. W latach 1984–1989 uczęszczał do Technikum Mechanicznego w Wieluniu, które ukończył z wyróżnieniem. W tym też okresie kończył Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Wieluniu z instrumentu podstawowego (akordeon) i dodatkowego (pianino). Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, by po roku przenieść się na Wydział Cybernetyki (WCY) Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Studia na Wydziale Cybernetyki ukończył z wynikiem bardzo dobrym w roku 1995 uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera cybernetyka w specjalności „Systemy informatyczne”. W końcowej fazie studiów studiował w trybie indywidualnym pod kierunkiem dr. hab. inż. Andrzeja Najgebauera, specjalizując się w symulacyjnym badaniu systemów, co miało odzwierciedlenie w temacie pracy magisterskiej: „Metoda przygotowania i obróbki statystycznej danych eksperymentu symulacyjnego dla wybranej klasy systemów”. Równocześnie brał czynny udział w działalności naukowej studenckiego Koła Zainteresowań Cybernetycznych działającego na Wydziale Cybernetyki.

Od ukończeniu studiów na stale związany jest z WAT: najpierw na stanowisku inżyniera w Instytucie Matematyki i Badań Operacyjnych (IMiBO) Wydziału Cybernetyki (1995–1997), w latach 1997–1999 na stanowisku asystenta w IMiBO, w latach 1999–2012 na stanowisku adiunkta: najpierw w IMiBO (do 2003 r.), w latach 2003–2005 w Instytucie Systemów Informatycznych (ISI) WCY, w latach 2005–2006 w Zakładzie Kryptologii Wydziału Technik Wojskowych WAT, a od roku 2006 ponownie w ISI (po zakończeniu zawodowej służby wojskowej w stopniu podpułkownika). Od roku 2012 zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego WAT. W latach 1995–1996 kończył kurs pedagogiczny organizowany w WAT, który stał się przepustką do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami.

W roku 1998 obronił rozprawę doktorską przed Radą Wydziału Cybernetyki WAT pt. „Algorytmy komputerowego wspomagania planowania przemieszczania równoległego kolumn”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Marian Chudy. Za opublikowaną rozprawę otrzymał nagrodę rektora WAT w konkursie na najlepszą pracę doktorską.

W okresie 1998–2008 był opiekunem naukowym studenckiego Koła Zainteresowań Cybernetycznych.

W roku 2012 obronił kolokwium habilitacyjne przed Radą Wydziału Cybernetyki WAT, po przygotowaniu rozprawy habilitacyjnej pt. Models and algorithms for knowledge-based decision support and simulation in defence and transport applications. Za wspomnianą rozprawę habilitacyjną otrzymał trzy nagrody: w 2012 nagrodę I stopnia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny „Transport” oraz nagrodę Rektora WAT za najlepszą rozprawę habilitacyjną, a w 2013 nagrodę I stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia naukowe.

W Instytucie Systemów Informatycznych pełnił dwukrotnie funkcję kierownika Zakładu Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji (2005–2006 i 2008), zastępcy dyrektora Instytutu (2006–2008, 2009–2012) oraz dyrektora (2012-2020).

Poza WAT jest członkiem stowarzyszeń naukowych: European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), Military Operations Research Society (MORS), Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej (PTSK – członek zarządu), Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS). W latach 2003–2005 pracował również na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie a w latach 2015-2018 - w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

W całym okresie dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczył w badaniach naukowych i dydaktyce szkoły wyższej. Badania, które do tej pory prowadził miały charakter zarówno teoretyczny, eksperymentalny, jak i aplikacyjny (wdrożeniowy). Jego głównym źródłem zainteresowań naukowo-badawczych są modele, metody i algorytmy (zwłaszcza ich złożoność obliczeniowa i dokładność) stosowane w informatycznych systemach wspomagania decyzji oraz symulacyjnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa narodowego. Specjalizuje się w konstruowaniu i analizie algorytmów grafowo-sieciowych. Brał udział w ponad trzydziestu projektach i pracach o charakterze badawczo-naukowym i wdrożeniowym (o budżetach od kilkudziesięciu tysięcy do 10 milionów złotych) w różnych rolach: od wykonawcy, poprzez kierownika grupy zadań badawczych, koordynatora prac zespołu po kierownika projektu/pracy. W szczególności, uczestniczył w pracach badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa oraz administracji publicznej dotyczących m.in.: budowy systemu symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego wojsk pk. „Złocień” oraz jego wdrożenia w CSiKGW AON (obecnie: ASzWoj), budowy systemu eksperckiego pk. „Guru”, wdrożenia systemu eksperckiego "SARNA" w RCB i innych.

Jest autorem jednej oraz współredaktorem 4 monografii naukowych, współautorem 4 podręczników, ponad 130 publikacji w czasopismach naukowych (w tym 11 z tzw. listy filadelfijskiej) oraz materiałach konferencyjnych, jak również ponad 100 referatów na konferencjach naukowych.

Za swoją działalność naukowo-badawczą otrzymał szereg wyróżnień i nagród: 4 nagrody rektorskie (w tym dwie indywidualne), 4 medale na światowych targach wynalazczości i innowacyjności (nagrody zespołowe), 2 indywidualne nagrody ministra, wyróżnienie od Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej, jak również medalami resortowymi: złotym „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i srebrnym „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Wyniki swoich badań prezentował na ponad sześćdziesięciu uznanych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Niemczech, Finlandii, Czechach, Holandii, Grecji, Wietnamie, Turcji, Jordanii, Indonezji). Wygłosił kilka referatów plenarnych oraz kilka razy przewodniczył konferencyjnym sesjom, organizował lub współorganizował kilka konferencji naukowych. Recenzował dwie rozprawy doktorskie, dwie monografie naukowe oraz kilkadziesiąt artykułów do punktowanych czasopism. Jest zastępcą redaktora czasopisma naukowego Computer Science and Mathematical Modelling, wydawanego przez Instytut Systemów Informatycznych WCY WAT.

W pracy dydaktycznej przeprowadził ponad 7000 godzin zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunkach studiów „Informatyka”, „Informatyka w medycynie”, „Kryptologia i cyberbezpieczeństwo”, „Bezpieczeństwo narodowe”, „Zarządzanie” z takich przedmiotów, jak: analiza algorytmów, algorytmy i struktury danych, modelowanie matematyczne, modelowani i analiza sieci złożonych, matematyka dyskretna, techniki algorytmiczne, obliczenia równoległe i rozproszone, teoria grafów i sieci, metody i narzędzia informatycznego wspomagania decyzji, metody optymalizacji, optymalizacja wielokryterialna, efektywność systemów informatycznych, badania operacyjne, prognozowanie i symulacje, systemy eksploracji danych i zarządzania wiedzą. Wypromował ponad 60 magistrów i inżynierów, był opiekunem naukowym 4 studentów indywidualnych oraz 9 doktorantów. Od 2008 był odpowiedzialny w Instytucie Systemów Informatycznych za prace nad nowymi i modyfikacje istniejących planów i programów studiów na kierunku „Informatyka” dla dwóch specjalności profilowanych przez Instytut: systemy informatyczne i informatyczne systemy zarządzania. Jest współautorem obecnie obowiązujących planów i programów studiów na tych specjalnościach. W latach 2013–2014 uczestniczył w pracach nad utworzeniem dwóch nowych kierunków studiów na Wydziale Cybernetyki: „Informatyka w medycynie” oraz „Kryptologia i cyberbezpieczeństwo”. Za swoją działalność dydaktyczną w WAT otrzymał w 2008 roku tytuł honorowy i odznakę „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT”.

Poza pracą interesuje się muzyką (m.in. gra na akordeonie), dobrą książką, jest zagorzałym kibicem sportowym (członkiem Klubu Kibica RP) oraz uprawia czynnie sporty: tenis ziemny i siatkówkę. Ma żonę Jolantę (adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT) i córkę Wiktorię.