Historia Wydziału

Zarys dziejów Wydziału Cybernetyki

Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej został utworzony w 1968 roku, w odpowiedzi na ciągle rosnące zapotrzebowanie Sił Zbrojnych na wysokiej klasy specjalistów w zakresie wykorzystania metod i środków informatyki w systemach dowodzenia wojskami i kierowania środkami walki, a także wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych. Jednocześnie przez wiele lat był on ośrodkiem wyprzedzającym współczesność zarówno w zakresie badań naukowych, jak i dydaktyki. Jego twórcy trafnie przewidzieli, że informatyka, automatyka oraz badania operacyjne, które powstały w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku będą nośnikiem postępu, a także wyznacznikiem poziomu rozwoju cywilizacyjnego przełomu XX i XXI wieku.

Obecnie Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej liczy 1775 studentów i skupia liczne grono nauczycieli akademickich, w tym profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów. Tysiące absolwentów Wydziału jest rozproszonych po kraju i świecie. Swoją codzienną pracą dają świadectwo profesjonalizmu, potwierdzają trafność wyboru drogi życiowej związanej z cybernetyką i słuszność decyzji podjętych 40 lat temu. Swoją aktualną pozycję Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zawdzięcza przeobrażeniom organizacyjnym i technicznym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Powodowały one ogromne zmiany w pracy dowództw i sztabów oraz wszystkich organów kierowania i dowodzenia wojskami. Podstawę tej działalności stanowiły informacje o stanie sił własnych, stanie przeciwnika oraz o sytuacji bojowej. W tym kontekście wzrastało zapotrzebowanie na szybkie ich przetwarzanie z wykorzystaniem najnowszych systemów i urządzeń zautomatyzowanych obejmujących m.in. technikę komputerową. Towarzyszyły temu zmiany organizacyjne, zmiany dostosowawcze w zakresie programów kształcenia oraz rozbudowa i unowocześnianie zaplecza naukowego, bazy dydaktycznej i laboratoryjnej. Ta wysoka pozycja to także efekt poszukiwania możliwości i dostrzegania szans w zakresie potrzeb sił zbrojnych, takich jak: zapotrzebowanie na symulatory działań bojowych, trenażery dowództw i sztabów, wojskowe sieci komputerowe, wizualizację działań bojowych, systemy wspomagania dowodzenia oraz roboty pola walki.

Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej 1968-2008

Decyzja o utworzeniu Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zapadła 40 lat temu, lecz początki sięgają czasu formowania Wojskowej Akademii Technicznej jako uczelni wyższej oraz Fakultetu Wojsk Łączności i Wydziału Elektroradiotechnicznego, z którego Wydział Cybernetyki został wyłączony. W tym czasie zapadały różne decyzje, które na trwałe określiły zadania, kształt i charakter przyszłego Wydziału Cybernetyki, a także jego miejsce w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej oraz miejsce w systemie kształcenia na potrzeby resortu obrony narodowej, a z czasem również i na potrzeby gospodarki narodowej, w tym zczególnie dla przemysłu obronnego.

Po II wojnie światowej szczególnie dało się odczuć brak kadry technicznej. W związku z tym podjęto próby kształcenia inżynierów na politechnikach Gdańskiej i Warszawskiej. Zdaniem kierownictwa resortu ta forma kształcenia się nie sprawdziła i dlatego w 1949 roku zdecydowano o powołaniu komisji, która miała opracować propozycje dotyczące organizacji wojskowej uczelni technicznej, kształcącej w przyszłości inżynierów na potrzeby wojska. Przewodniczącym komisji został gen. bryg. inż. Florian Grabczyński, absolwent Politechniki Petersburskiej, oficer o ogromnym doświadczeniu, szef Zarządu Technicznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W grudniu tegoż roku komisja zaproponowała:
– utworzenie uczelni kształcącej i wychowującej inżynierów na potrzeby Wojska Polskiego oraz prowadzącej działalność naukową w zakresie obronności kraju;
– zapewnienie przyszłej uczelni kadry nauczycieli akademickich spośród oficerów Wojska Polskiego, oficerów radzieckich akademii wojskowych i nauczycieli z politechnik krajowych;
– zlokalizowanie przyszłej uczelni na warszawskim Boernerowie, w koszarach Wojskowej Technicznej Szkoły Lotniczej, które spełniają wszelkie warunki do przyszłego rozwoju infrastruktury, w tym placów ćwiczeń, zaplecza ciężkiego sprzęty oraz poligonu. Poza tym koszary te posiadały szybką możliwość ich adaptacji i stwarzały warunki niezwłocznego podjęcia studiów1.

W celu realizacji przedstawionych propozycji rozkazem MON z 7 kwietnia 1950 roku powołano Grupę Organizacyjno-Przygotowawczą. Przełomowe znaczenie dla przyszłej uczelni miał jednak rozkaz MON nr 010/Org. z 25 stycznia 1951 roku, który nakazywał: rozformować Grupę Organizacyjno-Przygotowawczą WAT, a na jej bazie sformować Wojskową Akademię Techniczną według etatu 20/205 oraz polecał: wykłady w WAT rozpocząć w dniu 1 października 1951 roku2. Przyczyny powstania uczelni trafnie określił jej późniejszy komendant, absolwent Wydziału Cybernetyki, gen. dyw. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk, który stwierdził, że ze względu na brak kadr technicznych Zdecydowano się (...) rzeczywiście olbrzymim wysiłkiem stworzyć uczelnię, która kształciłaby kadry techniczne dla wojska, czyli jeszcze jedną politechnikę, tyle, że z programem rozszerzonym o zajęcia czysto wojskowe, dowódcze.

...